Etiketa schválená: 07.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CLERAVIS ®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) na ničenie dvojklíčnolistových burín, lipkavca, jednoročných tráv a výmrvu obilnín v repke ozimnej (len odrody technológie CLEARFIELD®).

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Metazachlor

375 g/l

t.j. 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-

 

(32,5 % hm)

1-ylmethyl)acetamide

Quinmerac

100 g/l

t.j. 7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid

 

(8,7 % hm)

 

Imazamox

17.5 g/l

t.j. (±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-

 

(1,5 % hm)

imidazolin-2-yl)- 5-

 

 

(methoxymethyl) nicotinic acid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metazachlór CAS

No.: 67129-08-2, quinmerac CAS No.: 90717-03-6 , imazamox CAS No. 114311-32-9

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H351

 

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P101

 

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

 

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu pár.

P272

 

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308

+ P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333

+ P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

 

pomoc/starostlivosť.

P362

+ 364

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

ICZ/2016/4195/vi

Strana 1 z 6

 

Etiketa schválená: 07.04.2016

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Nevypúšťajte nespotrebované zvyšky do kanalizácie. Dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF Agrochemical Products de Puerto Rico, Manati, PR

 

0067, USA

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o., Einsteinova 23, 851 01

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1406

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l a 10 l HDPE kanister

CLERAVIS® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ICZ/2016/4195/vi

Strana 2 z 6

Etiketa schválená: 07.04.2016

CLERAVIS® je herbicíd určený na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojkličnolistových burín v porastoch repky ozimnej postemergentnou aplikáciou.

Metazachlor je prijímaný hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín; po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Quinmerac pôsobí ako systematický pôdny a listový herbicíd, ľahko je prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí, po prijatí látky, je následne spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). Takisto dochádza v rastlinách k narušeniu vodného režimu a pozorované sú príznaky starnutia. Účinná látka imazamox patrí do skupiny herbicídnych látok inhibujúcich enzým acetolaktátsyntázu, sú to tzv. ALS inhibítory. Enzým ALS sa podieľa na biosyntéze esenciálnych aminokyselín valín, leucín a isoleucín, ktoré sa v rastline vyskytujú v chloroplastoch a sú základom pre tvorbu bielkovín. Imazamox teda ovplyvňuje tvorbu bielkovín u citlivých rastlín. Prijímaný je listami a koreňmi a následne rozvádzaný rastlinou.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: peniažtek roľný, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mrlík hybridný, hviezdica prostredná, rumančeky, veronika perzská, láskavec ohnutý, mrlík biely, kapsička pastierska, ježatka kuria, lipkavec obyčajný, výmrv repky ozimnej (nie odrody CLEARFIELD®), výmrv obilnín

Stredne citlivé buriny: horčica roľná

Odolné buriny: hrach, peluška (výmrv).

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

repka ozimná

dvojklíčnolistové

1,5 - 2 l + (1 l)

AT

(TM) DASH

(technológia

buriny, lipkavec,

 

 

max. 1 kg úč. l.

CLEARFIELD®)*

jednoročné trávy,

 

 

metazachlor na ha

 

výmrv obilnín

 

 

1× za 3 roky na tom

 

 

 

 

istom poli

 

 

 

 

povolené odrody

 

 

 

 

/hybridy sú uvedené

 

 

 

 

na www.uksup.sk

* Na použitie len v odrodách pre technológiu CLEARFIELD®. Pri aplikácii na odrody bez ochrannej známky technológie CLEARFIELD® dôjde k úplnému odumretiu rastlín repky!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody pri aplikácii je 100-400 l.ha-1.

Odporúčanie: jedna aplikácia za vegetačnú sezónu

Celkové množstvo metazachlóru nesmie prekročiť 1 kg.ha-1 a môže byť použitý na tom istom pozemku len 1× za 3 roky.

CLERAVIS® aplikujte postemergentne v rastovej fáze 1 až 8 listov (BBCH 10-18) repky ozimnej (len odrody CLEARFIELD®). Jednoročné trávy a výmrv obilnín by mali byť v čase aplikácie v štádiu 2-3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu 2-4 pravých listov (BBCH 12- 14). Zlepšenie účinku dosiahnete pridaním zmáčadla (adjuvantu) DASH v dávke 1,0 l.ha-1; pri výskyte lipkavca použite dávku 2 l.ha-1 s DASH 1 l.ha-1.

ICZ/2016/4195/vi

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 07.04.2016

Pozor: Pri aplikácii prípravku CLERAVIS na repku ozimnú (CLEARFIELD®) musia byť dodržané podmienky pre aplikáciu (najmä rýchlosť a smer vetra) aby nedošlo k zasiahnutiu susediacich plodín a iných porastov.

CLEARFIELD® je technológia, pri ktorej je prirodzeným šľachtením v odrodách vyšľachtená tolerancia voči účinnej látke imazamox. Prípravok CLERAVIS® nie je možné aplikovať pri bežných odrodách repky, ale len pri odrodách označených ako CLEARFIELD®. Povolené odrody resp. hybridy pre technológiu CLEARFIELD® nájdete na www.uksup.sk. CLERAVIS® nie je možné u následných plodín použiť na ničenie výmrvu repky odrôd CLEARFIELD® (odroda je rezistentná na imazamox).

Obdobne ako u ostatných hybridov repky, semená z repky ozimnej dopestované technológiou

CLEARFIELD® nesmú byť použité ako farmárske osivo.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku CLERAVIS sa môžu objaviť slabé príznaky fytotoxicity (zožltnutie listov) ale tieto príznaky sú dočasného charakteru a po krátkom čase zmiznú.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok CLERAVIS® obsahuje tri účinné látky. Účinná látka metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov (HRAC K3), jej účinok spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom, ktoré sú dôležité pri biosyntéze lipidov. Quinmerac je syntetický auxín a patrí do skupiny quinoline karboxylových kyselín (HRAC O), Imazamox patrí do skupiny imidazolinov (HRAC B) a účinkuje ako inhibítor enzýmu ALS.

Doteraz neboli zaznamenané žiadne prípady zníženého účinku na cieľové organizmy, alebo vznik rezistencie na uvedené účinné látky.

Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie t.j. správne striedanie plodín, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu rovnakých prípravkov na ochranu rastlín. Nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku v priebehu vegetácie niekoľkokrát za sebou. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku CLERAVIS®.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po bežnom zbere repky ošetrenej prípravkom CLERAVIS® je možné pestovať akúkoľvek plodinu bez obmedzenia.

Ak je potrebné repku ozimnú predčasne zaorať, tak je možné ako následnú plodinu zaradiť ešte v tú istú jeseň: CLEARFIELD® repku ozimnú (4 týždne po aplikácii), ozimné obilniny (8 týždňov po aplikácii),

na jar: jarné obilniny, repku jarnú, strukoviny, repu cukrovú, zemiaky, slnečnicu alebo kukuricu. Pred výsevom je potrebné poorať do hĺbky aspoň 15 cm.

Postrekom ani úletom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny ani iné porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu používania prípravku CLERAVIS® nebol zistený jeho negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

ICZ/2016/4195/vi

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 07.04.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača).

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztokom).

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte. Prípadný požiar haste rozprašovanou vodou, oxidom uhličitým, penou alebo hasiacim práškom. Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte samostatne, zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo odpadových vôd. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Ak sú nádoby vystavené ohňu, ochladzujte ich striekaním vodou. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite vypláchnite ústa, vypite 200-300 ml vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: zasiahnuté oči vyplachujte s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút. V prípade, že pretrváva začervenanie vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a vodou.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Vyhľadajte lekársku pomoc.

ICZ/2016/4195/vi

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 07.04.2016

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamykateľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2016/4195/vi

Strana 6 z 6