Schválená: 4.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CIRCUIT SYNC TEC

CIRCUIT SYNC TEC je herbicídny prípravok vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

Účinná látka:

 

 

clomazone,

40 g/l; 3,65 w/w %

tj. 2-(2-chlórbenzyl)-4,4-dimetyl-1,2-oxazolidín-3-ón

metazachlor,

300 g/l; 27,21 w/w %

tj. 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmetyl)acet-2',6'-xylidid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

clomazone, CAS: 81777-89-1; metazachlor; číslo CAS: 67129-08-2; solvent naphtha (petroleum), CAS 64742-94-5

Označenie prípravku:

 

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice(ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P501

Obsah /nádobu odstráňte v súlade s národnými zákonnými predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/ Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.)

SPe1 Z dovodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok obsahujúci účinnú látku metazachlór častejšie ako 1× za 3 roky na tom istom pozemku.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovaté.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

ICZ/2013/1922/mt

1 / 6

Schválená: 4.12.2015

PHO1 Všeobecné vylúčenie používania prípravkov na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov:

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojacích vôd ! Dodržujte ochrannú zónu ! Zákaz vypúšťania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do kanalizácie. Uložte mimo dosahu zvierat!

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny, ak výrobok obsahuje príbalový leták. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

FMC Corporation, 1735 Market Street, PA 19103,

 

Philadelphia, NJ, Spojené štáty americké (USA)

Držiteľ autorizácie:

FMC Chemical sprl, Agricultural Product Group, 9/3

 

Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles, Belgické

 

kráľovstvo

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko, s.r.o., Jašíkova 2, 821 03

 

Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1679

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1, 5 a 20 L f-HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CIRCUIT SYNC TEC je preemergentný herbicíd s reziduálnym účinkom, ktorý je dodávaný vo forme mikrokapsulového koncentrátu a obsahuje kombináciu dvoch účinných látok: metazachlor, ktorý narúša syntézu mastných kyselín s dlhým reťazcom (tzv. VLCFA) a clomazone, ktorý inhibuje biosyntézu karotenoidov.

CIRCUIT SYNC TEC účinkuje na široké spektrum najrozšírenejších druhov burín zo skupiny jednoročných tráv (čeľaď lipnicovité - Poaceae) a jednoročných dvojklíčnolistových burín.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: metlička obyčajná, kapsička pastierska, mrlík biely, lipkavec obyčajný, rumančeky, nezábudka, lipnica ročná, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, starček obyčajný, nevädza poľná.

Stredne citlivé buriny: psiarka roľná, mak vlčí.

Odolné buriny: pakost strihaný, mätonoh mnohokvetý, fialka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

ICZ/2013/1922/mt

2 / 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválená: 4.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

jednoročné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

2,5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.

Maximálny počet ošetrení: 1 × za 3 roky na tom istom pozemku

Herbicíd CIRCUIT SYNC TEC je vhodný pre všetky pôdne druhy okrem piesočnatých pôd a pôd s obsahom viac ako 10% organickej hmoty.

Prípravok je potrebné aplikovať hneď po sejbe alebo v priebehu nasledujúcich troch dní, v každom prípade však pred vyklíčením repky (BBCH 00-07) aj burín.

Prípravok CIRCUIT SYNC TEC používajte na dobre spracovanú pôdu s jemnou drobnohrudkovitou štruktúrou bez väčších hrúd. Dbajte na dostatočnú hĺbku sejby (min. 2,5 cm). Maximálnu účinnosť dosiahnete vtedy, ak prípravok CIRCUIT SYNC TEC použijete na vlhkú pôdu, ktorá umožňuje dobrú distribúciu prípravku po povrchu pôdy a tým dobrú absorpciu burinami.

Upozornenie:

Z dôvodu ochrany plodín je pri používaní prípravku CIRCUIT SYNC TEC dôležité zabezpečiť, aby osivo neprišlo s herbicídom do fyzického kontaktu. Odporúčanou ochranou osiva je preto jeho prekrytie dostatočnou vrstvou pôdy t.j. neošetrujte repku, ak nie je zasiata dostatočne hlboko.

Ak sa prípravok CIRCUIT SYNC TEC aplikuje na suchý povrch pôdy, jeho účinnosť sa prejaví až po výskyte zrážok. Rozsah ochrany pred burinami závisí od primeranej vlhkosti pôdy.

Repku po ošetrení nevalcujte a tri týždne po ošetrení nezavlažujte. Ak je v nasledujúcich hodinách predpovedaný intenzívny dážď, odložte/oddiaľte ošetrenie, kým neprestane pršať.

Zabráňte prekrývaniu postrekových pásov, zvlášť na okrajoch pozemkov (úvratiach).

Náradie bezprostredne po použití dôkladne umyte. Zvyšky prípravku môžu pri neskoršej aplikácii spôsobiť poškodenie citlivých plodín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

V prípade špecifických podmienok, najmä ak po použití prípravku nasleduje obdobie sucha s následnými silnými dažďami, môže dôjsť k výskytu prechodných fytotoxických účinkov; k zvýšeným fytotoxicikým účinkom prípravku na plodiny môže dôjsť aj pri výskyte nízkych teplôt po jeho aplikácii. Po aplikácii prípravku sa môžu objaviť prechodné prejavy fytotoxicity ako vybielenie listov, zakrpatenie porastu, stenčenie listov a stoniek, zvlášť ak je prípravok aplikovaný na prekyprených, ľahších pôdach alebo po aplikácii dôjde k nadmerným zrážkam. Tieto symptómy však rýchlo vymiznú a nemajú negatívny vplyv na výšku a kvalitu úrody.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka clomazone patrí do chemickej skupiny isoxazolidinonov (HRAC skupina F3); metazachlor je zo skupiny chloracetamidov (HRAC K3). Pri niektorých druhoch jednoročných tráv (napr. psiarka roľná, ovos hluchý a mätonoh mnohokvetý) bola na území

ICZ/2013/1922/mt

3 / 6

Schválená: 4.12.2015

EÚ zaznamenaná rezistencia. Dodržujte kľúčové odporúčania pre minimalizáciu rezistencie burín voči prípravku CIRCUIT SYNC TEC:

Postupujte vždy podľa smerníc úradu HRAC týkajúcich sa prevencie a riešenia výskytu odolnosti burín voči herbicídom.

Vo vhodných prípadoch maximalizujte agrotechnické ochranné opatrenia (napr. striedanie plodín, orba, oddialenie sejby, atď.).

V prípade individuálnej TM aplikácie alebo aplikácie ďalších herbicídov používajte herbicídy s odlišným mechanizmom účinku.

Pravidelne monitorujte polia a zisťujte dôvody prípadného výskytu nedostatočnej ochrany.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na výšku a kvalitu úrody, ak sa aplikuje v súlade s etiketou.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere repky v bežnom termíne a po orbe do hĺbky min. 15 cm môžu byť ako následné plodiny vysiate: pšenica jarná, jačmeň jarný, jarný ovos, repa cukrová, hrach, kukurica, repka ozimná. V prípade predčasného zaorania porastu a po orbe do hĺbky min. 25 cm môže byť po 6 týždňoch vysiata pšenica ozimná a jačmeň ozimný. Po 7 mesiacoch sa môžu vysiať jarné obilniny, hrach, kukurica, ľan a zemiaky.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, odvodňovacie rigoly a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravku CIRCUIT SYNC TEC sa ubezpečte, že je postrekovacie zariadenie čisté. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok CIRCUIT SYNC TEC, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

1)Okamžite po ošetrení nádrž vyprázdnite a zvonku opláchnite čistou vodou.

2)Po vyprázdnení nádrže dôkladne vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou.

3)Naplňte nádrž min. do 1/10 jej objemu čistou vodou a pridajte zodpovedajúce množstvo čistiaceho prípravku, zamiešajte a opäť prepláchnite ramená a trysky. Nádrž znovu naplňte a nechajte 15 minút stáť bez miešania, znovu prepláchnite ramená a trysky a nádrž vyprázdnite.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania tiež čistiacim roztokom a prepláchnuté čistou vodou.

5)Nádrž, ramená, hadice a trysky prepláchnite čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypustite.

Čistené zariadenia a stroje nevyplachujte na ornej pôde ani v dosahu zdrojov podzemných a

ICZ/2013/1922/mt

4 / 6

Schválená: 4.12.2015

recipientov povrchových vôd!

V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI Ochrana obsluhujúceho personálu

Počas miešania/napĺňania a používania prípravku používajte vhodné ochranné rukavice, pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové čižmy a zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

Ochrana životného prostredia

Nepostrekujte vo vzdialenosti menšej ako 5 m od brehov stojatých vôd či korýt vodných tokov, vo vzdialenosti menšej ako 1 m od dočasne suchých riečísk či vyprázdnených vodných nádrží, ani na iných podobných miestach.

Zabráňte rozptýleniu postreku vetrom na plodiny alebo rastliny, ktoré nie sú určené na ošetrenie prípravkom a nenachádzajú sa v cieľovej oblasti postreku.

Protipožiarne opatrenia

Najvhodnejšími hasiacimi prostriedkami sú hasiaca pena, hasiaci prášok, alebo piesok či zemina. Vodu možno použiť len výnimočne, a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody. Zamedzte znečisteniu poľnohospodárskej pôdy kontaminovanou vodou.

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

PRVÁ POMOC

Po kontakte s očami - Oči vymývajte prúdom čistej vody. Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich vybrať a pokračovať vo vymývaní očí po dobu najmenej 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití - Podajte postihnutému cca. 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10 tabletkami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí - Vyveďte postihnutého zo zamoreného priestoru, udržujte ho v pokoji a chráňte ho pred chladom.

Po kontakte s pokožkou - Vyzlečte si znečistený odev, pokožku umývajte vodou a mydlom po dobu 15-20 min.

Pri príznakoch otravy, po požití a po kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu tento leták a kartu bezpečnostných údajov.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným toxikologickým informačným strediskom:

Národné toxikologické informačné centrum - Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. +421 2 5477 4166

SKLADOVANIE PRÍPRAVKU

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách od +5 do +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

ICZ/2013/1922/mt

5 / 6

Schválená: 4.12.2015

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky odo dňa vyskladnenia.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

UPOZORNENIE

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného či predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ICZ/2013/1922/mt

6 / 6