Etiketa schválená: 01.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CHWASTOX® 500 SL

Herbicídny selektívny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v jarných a ozimných obilninách bez podsevu.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: MCPA kyselina - CAS No : 94-74-6; dimetylamínová soľ kyseliny 4-chlóro-tolyloxyoctovej CAS No : 2039-46-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07

Nebezpečenstvo

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Etiketa schválená: 01.04.2016

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

CHWASTOX® je registrovaná ochranná známka firmy CIECH SARZYNA S.A., ul. Chemików 1, 370-310 Nowa Sarzyna, Poľsko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka MCPA patrí do skupiny karboxylových kyselín a pôsobí ako syntetický auxín. Preniká do systému rastliny cez listy a prúdením štiav sa dostane do pletív. Ovplyvňuje delenie buniek čím spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny.

CHWASTOX® 500 SL najúčinnejšie ničí buriny v rastovom štádiu 2 - 6 listov (BBCH 12-16).

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny:

-kapsička pastierska žltnica maloúborová, lýrovka obyčajná, reďkev ohnicová, starček obyčajný, horčica roľná, viky, iskerníky (dávka 1,5 1.ha-1).

-mrlík biely, mak vlčí, konopnica napuchnutá, kolenec roľný, peniažtek roľný (dávka 1,1 l.ha-1).

Odolné buriny:

pakost nízky, fialka roľná, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, veronika roľná, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, zemedym lekársky, jednoročné a trváce trávy.

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-300 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu

Rozsah použitia:

a/. Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž

Prípravok aplikujte na jar od plného odnožovania až do konca odnožovania (BBCH 25-29). Postrekujte s kvapôčkami strednej veľkosti.

b/. Pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos

Prípravok aplikujte od začiatku odnožovania až do konca odnožovania (BBCH 20-29). Postrekujte s kvapôčkami strednej veľkosti.

Prípravok nepoužívajte:

-na choré rastliny, poľahnuté alebo poškodené rastliny,

-pri teplote vzduchu pod +10°C a nad +25°C,

-v čase, keď teplota v noci klesá pod +5°C,

-v období nadmerného sucha alebo nadchádzajúcich dažďov,

-pri vetre, čím vzniká možnosť zanesenia postrekovej kvapaliny na susediace hospodárske plodiny.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

CHWASTOX® 500 SL nespôsobuje žiadne fytotoxické príznaky na rastlinách obilnín. Na základe doterajších poznatkov, nie je nám známa žiadna negatívna reakcia pestovaných rastlín na ošetrenie prípravkom vykonané v súlade s pokynmi uvedenými na tejto etikete.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka MCPA patrí do HRAC O:4.

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie dodržiavajte najmä nasledovné opatrenia:

-dodržiavajte zásady striedania plodín,

-aplikujte registrované dávky prípravku,

-dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy.

VPLYV NA ÚRODU

CHWASTOX® 500 SL nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody a technologické procesy spracovania rastlín a rastlinných produktov, ani rastliny alebo rastlinné produkty určené na rozmnožovanie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok sa počas vegetácie rýchle rozkladá v pôde, pričom nepredstavuje nebezpečenstvo pre následne pestované plodiny. Pokiaľ je potrebné zaorať obilninu ošetrenú prípravkom CHWASTOX tak po spracovaní pôdy je možné pestovať iné plodiny okrem druhov mimoriadne citlivých na prípravok ( napr. rajčiak, repa).

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Etiketa schválená: 01.04.2016

CHWASTOX® 500 SL použité v súlade s odporúčaniami nemá neprijateľné riziko a vplyv na včely, ďalší hmyz a dážďovky.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pozor !

Vzhľadom na veľmi vysokú citlivosť niektorých hospodárskych rastlín aj na nepatrné množstvá prípravku je veľmi dôležité postrekovač po ošetrení premyť, a to najmä pred použitím na iné než odporúčané plodiny.

Ihneď po skončení postreku musia byť všetky stopy prípravku odstránené z nádrže miešača a postrekovača podľa nasledujúceho postupu, aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok na báze MCPA:

1)po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom), ak použijete čistiace prostriedky, tak postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

Trysky a sitá musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Osobné ochranné prostriedky:

Ochrana dýchacích ciest - pri aplikácii prípravku sa riaďte pokynmi na etikete v návode na použitie. Použitie ochrany pri skladovaní v normálnych podmienkach počas manipulácie s uzavretým obalom so zmesou nie je nevyhnutné. V opačnom prípade používajte polovičné dýchacie masky alebo masky s filtrami na absorpciu organických zlúčenín.

Ochrana rúk - ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam. Ochrana očí - ochranné okuliare alebo tvárová ochrana.

Ochrana pokožky - noste vhodný ochranný odev a ochrannú obuv, zástery alebo kombinézy. Znečistený ochranný odev alebo ochrannú obuv po vyzlečení vyperte alebo očistite čistiacimi prostriedkami.

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a to v tých prípadoch, keď je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Etiketa schválená: 01.04.2016

Všeobecné pokyny

Poškodeného vyveďte zo zóny ohrozenia, zabezpečte prísun čerstvého vzduchu, vyzlečte odev znečistený produktom, zabezpečte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: zabezpečte prísun čerstvého vzduchu a pokoj. Ak sa objavia dýchacie ťažkosti alebo dýchavičnosť, zavolajte lekára. V prípade zastavenia dýchania použite umelé dýchanie a zabezpečte teplo.

Po požití: ak je poškodený pri vedomí ústnu dutinu a ústa vyplachujte veľkým množstvom vody, dajte vypiť veľké množstvo vody, nevyvolávajte vracanie. Okamžite zavolajte lekára, ukážte mu etiketu výrobku.

Po zasiahnutí očí: oči s otvorenými viečkami premývajte tečúcou vodou. Poraďte sa s lekárom, najlepšie oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnutú kožu umyte vodou a mydlom.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým Informačným Centrom v Bratislave, č. tel. : 02/54 77 41 66.

Lekárska pomoc - pokyny pre lekára: Protijed - nie je, použite symptomatickú liečbu.

Ak došlo k nehode alebo ak sa necítite dobre, sa bezodkladne poraďte s lekárom (ak je to možné, ukážte mu etiketu).

SKLADOVANIE

Skladujte v originálnych, neporušených obaloch, v skladoch suchých, hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknutých oddelene od potravín, nápojov, liekov, dezinfekčných prostriedkov, krmív, hnojív a obalov od týchto látok pri teplote od +5 až +30°C.

Pri dodržaní týchto podmienok je doba použiteľnosti výrobku 3 roky.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PICTOGRAMS: