Etiketa schválená: 19.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CHORUS® 50 WG

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín.

Účinná látka:

 

 

Cyprodinil

500 g.kg-1; g/kg

t.j. 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amin

 

(50 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR!

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo

jeho obalom

(Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte

kontaminácii

prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov dodržiavajte ochrannú zónu od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd minimálne 20 m.

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

 

 

Pre druh Coccinella septempunctata je prípravok mierne škodlivý.

ICZ/2015/3442/pu

1

Etiketa schválená: 19.5.2015

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1335

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg kartónová škatuľa PAP/PET/Al/PE

® CHORUS je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CHORUS 50 WG je systémový fungicídny prípravok s novým mechanizmom účinku. Účinná látka inhibuje biosyntéziu aminokyselín. Do rastliny preniká veľmi rýchlo prostredníctvom listov v priebehu 2 hodín po ošetrení. Po uplynutí tejto doby nemôže byť už účinná látka zmytá dažďom. V rastline sa účinná látka pohybuje akropetálne smerom k novým prírastkom a translaminárne. Prípravok má preventívnu a kuratívnu účinnosť.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI PRÍPRAVKU

CHORUS 50 WG je určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

jadroviny

chrastavitosť jadrovín

0,15 – 0,45 kg

AT

1)

Poznámky:

1)Dávkovanie prípravku sa vzťahuje na výšku koruny stromu. Základné dávkovanie je 0,15 kg/ha/1 m výšky koruny stromu. Maximálna dávka prípravku je 0,45 kg/ha/3 m výšky koruny stromu.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Posledné ošetrenie aplikujte do BBCH 69 (koniec kvitnutia, všetky korunné lupienky opadnuté, veľkosť plodov do 5 mm). Počas vegetačnej doby aplikujte prípravok CHORUS 50 WG maximálne 3 krát v intervale 6 – 10 dní. Dávkovanie vody je maximálne 500 litrov/ha/1 m výšky koruny. Množstvo postrekovej kvapaliny: 500-1500 l/ha.

Proti chrastavitosti jadrovín ošetrujte jadroviny kuratívne v intervale 6 - 10 dní.

Kuratívne ošetrenie realizujte len za predpokladu spoľahlivej signalizácie. Pri kuratívnom ošetrení urobte postrek do 24 h po nástupe infekcie.

ICZ/2015/3442/pu

2

 

Etiketa schválená: 19.5.2015

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. U citlivých odrôd je možný výskyt hrdzovitosti plodov.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny anilinopyrimidínov po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v menšej pomocnej nádobe na riedku kašu a za stáleho miešania vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu a výparom, zásteru, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite !

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do ohniska požiaru haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to formou jemného zahmlievania a len v tých prípadoch, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných vôd a recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Všeobecne: majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Národného toxikologického informačného centra v Bratislave alebo lekárovi, alebo ak idete na ošetrenie.

Po vdýchnutí: vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné alebo došlo k jeho zástave, poskytnite postihnutému umelé dýchanie. Udržiavajte pacienta v teple a pokoji. Okamžite kontaktujte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave.

Po zasiahnutí pokožky: okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a omyte zasiahnutú pokožku veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Po zasiahnutí očí: oči okamžite oplachujte veľkým množstvom vody, taktiež pod očnými viečkami, aspoň po dobu 15 minút. Odstráňte kontaktné šošovky. Okamžitá lekárska starostlivosť je

ICZ/2015/3442/pu

3

Etiketa schválená: 19.5.2015

nevyhnutná.

Po požití: ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a ak je to možné, oboznámte lekára s etiketou alebo bezpečnostnou kartou prípravku. Nevyvolávajte zvracanie!

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu ihneď dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, vetrateľných a hygienicky čistých skladoch pri teplotách +5°C až +35°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd), alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3442/pu

4