Etiketa schválená:4.12.2012

Prípravok na ochranu rastlín

CHIKARA 25 WG

Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl určený proti jednoročným a trvácim burinám vo viniči a na nepoľnohospodárskej pôde (vrátane železničných tratí).

Účinná látka: 250 g.kg-1 flazasulfuron,

t.j. 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: flazasulfuron CAS No.: 104040-78-0

SYMBOL:

N

Klasifikácia: N – nebezpečný pre životné prostredie

UPOZORNENIE:

R50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

S 2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S 20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S35 Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom. S 36/37 Noste vhodných ochranný odev a rukavice.

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie je pre včely prijateľné.

Vplyv na iné článkonožce: Na základe výsledkov štúdií a za predpokladu dodržania návodu na použitie je riziko prijateľné pre iný užitočný hmyz (vztiahnuté na druhy Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosyphi).

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

ICZ/2012/1264/tu

1/5

Etiketa schválená:4.12.2012

SP 1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

v blízkosti povrchových vôd. /Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

SPe 3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržiavať ochrannú zónu minimálne 5 metrov od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Prípravok sa nesmie používať v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode. Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny na použitie!

Držiteľ autorizácie:

ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B-box 9, B-1831 Diegem, Belgicko

Distribútor:

Belchim Crop Protection Slovakia, s.r.o., Černicová 6, 831 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1307

Balenie:

50 g HDPE fľaša

 

200 g HDPE fľaša

 

500 g HDPE fľaša

 

1000 g HDPE fľaša

Číslo šarže:

uvedené na obale prípravku

Dátum výroby:

uvedený na obale prípravku

Dátum spotreby:

uvedený na obale prípravku

Pôsobenie prípravku.

CHIKARA 25 WG je systémový herbicíd, ktorého účinná látka - flazasulfuron - patrí do skupiny sulfonylmočovín. Túto účinnú látku dokážu rastliny prijímať cez koreňový systém ale aj cez listy. K odumieraniu burín dochádza postupne, viditeľné príznaky sa objavujú 3-4 týždne po aplikácii. Prípravok sa vyznačuje dlhým reziduálnym účinkom.

Vyhnite sa ošetreniu na pôdu pri použití spoločne s listovými herbicídmi (napr. glyphosate) CHIKARA 25 WG oddiali vznik klíčenia nových burín po ošetrení v závislosti na dávke.

Použitie prípravku:

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

vinič

jednoročné a trváce

0,2 kg + (3 l)

90

(TM) prípravky na

 

buriny

 

 

báze glyfosátu

nepoľnohospodársk

jednoročné a trváce

0,2 kg + (3 l)

AT

(TM) prípravky na

a pôda, železnice

buriny

 

 

báze glyfosátu

Aplikačná dávka prípravku: 0,2 kg.ha-1 CHIKARA 25 WG

ICZ/2012/1264/tu

2/5

Etiketa schválená:4.12.2012

Odporúčaný objem vody pri aplikácii: 200 až 400 l.ha-1

Aplikačný program: Závisí od termínu aplikácie a aplikovanej dávky prípravku, reziduálny účinok prípravku CHIKARA 25 WG môže trvať po dobu 90-120 dní.

Termín aplikácie.

Odporúčame jednu aplikáciu do maximálnej výšky burín 10 cm. Prípravok je absorbovaný listami a koreňmi a musí byť aplikovaný počas obdobia aktívneho rastu cieľových burín, ktoré by v čase sólo aplikácie prípravku CHIKARA 25 WG nemali byť väčšie ako 10 cm. Pre reguláciu vzídených burín a na zvýšenie účinnosti proti trvácim burinám odporúčame tank-mix kombináciu prípravku CHIKARA 25 WG (až do maximálnej dávky) s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku glyfosát (840 -1080g úč. látky/ha).

Vo viniči odporúčame aplikáciu 1× za sezónu. Pri použitej dávke 0,2 kg prípravku/ha je ochranná doba pred zberom 90 dní. Vyhnite sa priamej aplikácii resp. úletu postrekovej kvapaliny na vyvinuté listy viniča. Použitie prípravku vo vinohradoch mladších ako 2 roky neodporúčame.

Pri použití na nepoľnohospodársku pôdu a železnice odporúčame 1 aplikáciu v dávke 0,2 kg.ha-1, pričom ochranná doba je daná agrotechnickým termínom.

Úlet postrekovej kvapaliny nesmie zasiahnuť susedné plodiny a okolité porasty. Zabráňte splavu z ošetrenej pôdy. Neošetrujte v prípade očakávania zrážok 3 - 4 hodiny po ošetrení.

Príprava aplikačnej kvapaliny a zneškodnenie obalov.

Požadované množstvo prípravku CHIKARA 25 WG pridajte za stáleho premiešavania do nádrže postrekovača naplnenej minimálne do polovice vodou. Ak je potrebné, pridajte požadované množstvo kombinačného prípravku (prípravok obsahujúci účinnú látku glyfosát). Nádrž doplňte vodou na požadovaný objem (aplikačné dávky odmeriavajte čo najpresnejšie, aby ste sa vyhli zbytočnému plytvaniu a preliatiu). Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Počas celej doby aplikácie zabezpečte chod premiešavania v nádrži. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Po skončení aplikácie zrieďte zvyšky postrekovej kvapaliny čistou vodou a aplikujte na ošetrovanú plochu.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty.

Pred použitím zabezpečte kalibráciu aplikačnej techniky, aby ste zabezpečili presné dávkovanie. - Odrodová citlivosť je závislá od rastovej fázy počas aplikácie. Po použití v súlade s etiketou (autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti alebo iné negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty.

Opatrenia proti vzniku rezistencie.

CHIKARA 25 WG je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín. Spôsob jeho účinku teda zaraďujeme k tzv. ALS inhibítorom (inhibítor syntézy acetolaktátu). Prípady rezistencie na ALS inhibítory sú zriedkavé.

Doteraz nebol zaznamenaný žiadny prípad rezistencie na prípravok CHIKARA 25 WG, avšak aplikácia prípravku CHIKARA 25 WG by mala tvoriť súčasť integrovanej stratégie ochrany proti burinám.

Táto stratégia zahŕňa nasledovné opatrenia:

ICZ/2012/1264/tu

3/5

Etiketa schválená:4.12.2012

pri postemergentnej regulácii burín (t.j. po vzídení burín) musí byť CHIKARA 25 WG aplikovaná v tank-mix kombinácii s iným herbicídom s rozličným spôsobom účinku (napr.glyfozát)

počas jednej vegetačnej sezóny môže byť CHIKARA 25 WG aplikovaná 1×

striedavá aplikácia s herbicídmi s rozličným spôsobom účinku.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

CHIKARA 25 WG je neselektívny herbicíd ktorý je aktívny na väčšine druhov rastlín a preto neodporúčame aplikáciu pri silnom vetre alebo s vysokým pracovným tlakom (môžu ovplyvniť úlet aplikačnej kvapaliny).

Po aplikácii CHIKARA neodporúčame vysievať plodiny na ošetrovanom pozemku. Vzhľadom na dlhý reziduálny účinok prípravku je potrebné so sejbou v takýchto prípadoch počkať až do budúcej vegetačnej sezóny.

Prípravok v žiadnom prípadne neaplikujte počas silného vetra, predovšetkým zabráňte úletu aplikačnej kvapaliny na iné plodiny.

Vplyv na užitočné a iné necielené organizmy.

Flazasulfuron nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

Čistenie aplikačného zariadenia.

Aplikačné zariadenie nikdy neoplachujte v blízkosti stromov a plodín, prípadne miest kde sa môžu nachádzať ich korene.

1/ Nádrž postrekovača vyprázdnite, následne ju opláchnite čistou vodou a opätovne vyprázdnite.

2/ Nádrž postrekovača naplňte do polovice čistou vodou a pridajte roztok chlóru (hypochlorid sodný) aby ste v nádrži dosiahli koncentráciu 0,025% roztok, t.j. použite 4,5% chlórový roztok v pomere 1 l roztoku na 200 l vody. Poriadne premiešavajte po dobu 10 minút. Potom nádrž celkom vyprázdnite.

3/ Nádrž ešte raz vypláchnite čistou vodou a znovu opakujte bod 2/. 4/ Na záver opláchnite nádrž čistou vodou.

5/ Nástavce a filtre opláchnite separátne v chlórovom roztoku v rovnakej koncentrácii ako je uvedené vyššie.

6/ Ostatné kontaminované predmety musia byť opláchnuté čistou vodou.

V žiadnom prípade nesmie dôjsť ku kontaminácii zdrojov podzemných a povrchových vôd. Akýkoľvek únik aplikačnej kvapaliny (prípadne samotného prípravku) musí byť zozbieraný a zlikvidovaný ako nebezpečný odpad.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, rukavice odolné proti chemikáliám, zástera z pogumovaného textilu.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumová obuv.

Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite ani nefajčite.

Pokyny pre prvú pomoc:

Pri zasiahnutí očí: V prípade, že nosíte kontaktné šošovky, okamžite ich odstráňte a oči vyplachujte veľkým množstvom tečúcej vody po dobu minimálne 15 minút. V prípade, že podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

ICZ/2012/1264/tu

4/5

Etiketa schválená:4.12.2012

Pri kontakte s pokožkou: Zasiahnuté miesta dôkladne umyte mydlom a veľkým množstvom vody. V prípade, že podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní/vdýchnutí: Postihnutého premiestnite okamžite na čerstvý vzduch. Ak je dýchanie nepravidelné, alebo došlo k jeho zástave, poskytnite postihnutému umelé dýchanie. Ihneď volajte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum.

Pri požití: Ihneď vyhľadajte lekára a ukážte mu etiketu prípravku. Postihnutému v žiadnom prípade nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie.

Ukončite prácu - expozíciu s prípravkom.

Odložte kontaminovaný odev a osobné ochranné pomôcky. Zasiahnuté časti tela oplachujte dostatočným množstvom vody po dobu 15 minút. Nepoužívajte neutralizujúce prostriedky. Pri akýchkoľvek ťažkostiach zavolajte lekára a ukážte mu túto etiketu. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel: 02/54 774 166.

Skladovanie.

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5°C až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Skladujte takým spôsobom aby ste sa vyhli krížovej kontaminácii. Prípravok neskladujte v blízkosti tepelných zdrojov a otvoreného ohňa. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku minimálne 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie zvyškov.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Dodatočné informácie držiteľa autorizácie a distribútora – Upozornenie v prípade vzniknutých škôd.

Držiteľ autorizácie (ISK Biosciences Europe N.V.) a distribútor (Belchim Crop Protection Slovakia, sro) nepreberajú žiadnu zodpovednosť (okrem zodpovednosti za smrť alebo zranenia spôsobené nedbalosťou držiteľa autorizácie/distribútora) za straty a škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku, prípadným miešaním alebo sekvenčným použitím s inými prípravkami (či už od držiteľa autorizácie/distribútor alebo od tretích strán) inak ako v súlade s doporučeným použitím na tejto etikete a rovnako ani za následky vyplývajúce z použitia prípravku počas alebo pred vznikom mimoriadnych poveternostných podmienok, alebo pri použití za neobvyklých pôdnych podmienok (a to ani v prípade, ak tieto podmienky môžu alebo mohli byť pre držiteľa autorizácie/distribútora známe) alebo ošetrením odrôd, o ktorých držiteľovi autorizácie/distribútorovi nie je známe, že sú mimoriadne citlivé na poškodenie spôsobené prípravkom.

CHIKARA® 25 WG je registrovaná obchodná známka spoločnosti ISHIHARA SANGYO KAISHA, Japan.

ICZ/2012/1264/tu

5/5