Etiketa schválená: 31.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CHAMPION® 50 WG

Postrekový kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu rajčiaka, uhorky, chmeľu, viniča, zemiaka a broskyne proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

hydroxid meďnatý, 770 g.kg-1(77 % hm.), t.j. 500 g.kg-1 kovovej medi

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: hydroxid meďnatý

CAS No.: 20427-59-2

Označenie prípravku:

GHS05

GHS07

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H302

 

Škodlivý po požití.

H315

 

Dráždi kožu.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

 

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

 

CENTRUM alebo lekára.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301

+ P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1

 

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii

 

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe 1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok

 

 

obsahujúci účinnú látku Cu v dávke vyššej ako 4 kg.ha-1 za sezónu na

 

 

rovnakom pozemku.

SPe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m

 

 

pre chmeľ a broskyne.

ICZ/2014/2755/ha

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 31.10.2014

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky,

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 2

Prípravok je škodlivý pre populácie Aphidius rhopalosiphi.

Vč3

Riziko vyplývajúce pre včely pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a spôsobu aplikácie, je prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zabezpečte, aby pri aplikácii neboli zasiahnuté včelomilné kvitnúce buriny.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm GmbH & Co KG

 

St. Peter-Strasse 25

 

4021 Linz

 

Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Nufarm GmbH & Co KG

 

St. Peter-Strasse 25

 

4021 Linz

 

Rakúsko

Zástupca držiteľa autorizácie:

FN Agro Slovensko s.r.o.

 

Jašíkova 2

 

821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1439

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 kg- papierové vrecia viacvrstvové s PE alebo Al/PE vrstvou

Doba použiteľnosti:

4 roky od dátumu výroby

CHAMPION® je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

 

 

CHAMPION® 50 WG je

fungicídny prípravok na báze hydroxidu meďnatého

s

kontaktným

a preventívnym účinkom.

Meď obsiahnutá v účinnej látke inhibuje rozvoj

a

rast chorôb

zapríčinených hubovými a bakteriálnymi patogénmi narúšaním ich enzýmového systému. Meď je účinnejšia viac na spóry ako samotné mycélium, preto musí byť aplikovaná ešte pred očakávaným

ICZ/2014/2755/ha

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 31.10.2014

výskytom infekcie. Prípravok po aplikácii vytvára na rastline dobre viditeľný, jemný, rovnomerne rozložený film, ťažko zmývateľný dažďom, čím chráni rastlinu aj za nepriaznivého počasia.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

pleseň uhorková

2 kg

3

nakladačky

uhorka

 

 

 

7

šalátové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pleseň zemiaková

2 kg

10

spracovanie

rajčiak

 

 

 

 

3

priamy konzum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chmeľ

pleseň chmeľová

2 kg

7

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

peronospóra viniča

2 kg

21

 

 

 

 

 

 

zemiak

pleseň zemiaková

2 kg

7

 

 

 

 

 

 

broskyňa

kučeravosť broskyňových

2 kg

AT

 

listov

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 4 x

Uhorka

Prvý postrek aplikujte podľa signalizácie alebo preventívne, ak sú teplotné a vlhkostné podmienky priaznivé pre šírenie tejto choroby, najneskôr však hneď pri objavení sa prvých príznakov plesne uhorkovej. Potom ošetrujte v 7- 10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku. Aby jednotlivé ošetrenia boli čo najviac účinné, je nevyhnutné vykonať postrek tak, aby bola ošetrená aj spodná strana listov. Dávka vody je 1000 l.ha-1.

Rajčiak

Ošetrujte podľa signalizácie alebo preventívne. Prípravok aplikujte v 5- 10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Odporúčaná dávka vody je v rozmedzí 600- 1000 l.ha-1.

Chmeľ

Prípravok aplikujte rosením, predovšetkým preventívne (t.j. pred vznikom infekcie) v 7- 14 dňových intervaloch. Dávka vody je 1000- 2500 l.ha-1, podľa vzrastu chmeľu a infekčného tlaku.

Vinič

Ošetrujte preventívne alebo podľa signalizácie. Prípravok aplikujte v 7- 10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrek vykonajte rovnomerne tak, aby boli ošetrené aj spodné strany listov. Prípravok je vhodný aj na posledné ošetrenia viniča proti peronospóre. Dávka vody je 400- 1000 l.ha-1.

Zemiak

Aplikujte preventívne alebo podľa signalizácie. Ošetrujte v 7- 10 dňových intervaloch, v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrekujte rovnomerne tak, aby boli ošetrené aj spodné strany listov. Dávka vody je 500 l.ha-1

Broskyňa

Prípravok aplikujte na jar v čase od začiatku nalievania pukov (BBCH 01) až do konca nalievania pukov (BBCH 51) v dávke vody 1000 l.ha-1. Použite dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny, aby boli stromy dokonale ošetrené. V prípade pretrvávania priaznivých podmienok na šírenie infekcie (chladné a vlhšie počasie pred kvitnutím) postrek opakujte o 7 až 10 dní.

Neaplikujte, ak sa už objavuje zelená listová plocha, hrozí riziko fytotoxicity!

ICZ/2014/2755/ha

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 31.10.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku pri dodržaní podmienok uvedených v pokynoch pre aplikáciu neboli zaznamenané prejavy fytotoxicity. Pri broskyniach platí zákaz aplikovať prípravok na zelené listy, hrozí riziko fytotoxicity. Iné nepriaznivé účinky na rastliny alebo rastlinné produkty nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa organizácie FRAC patrí hydroxid meďnatý medzi fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu a riziko vzniku rezistencie je nízke. Napriek tomu, na zníženie rizika rozvoja rezistencie striedajte prípravky s inou účinnou látkou a rozličným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní návodu na použitie a pokynov pre aplikáciu, prípravok nemá negatívne účinky na úrodu ošetrovaných plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nie sú známe žiadne obmedzenia v zaradení následných plodín. Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susedné plodiny! Postrekujte za bezveterného počasia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní všetkých odporúčaní uvedených v etikete, prípravok nemá žiadne škodlivé účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!

Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou! Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo

ICZ/2014/2755/ha

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 31.10.2014

kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie!

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: vypláchnite ústa a postihnutému dajte vypiť 1 až 2 poháre pitnej vody.

Nevyvolávajte zvracanie a nič nepodávajte ústami, ak je postihnutý v bezvedomí, alebo má kŕče. Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo jeho označenie!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch a zabezpečte polohu v pokoji. Pri ťažkom a nepravidelnom dýchaní dopravte postihnutého okamžite k lekárovi..

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody najmenej po dobu 15 minút aj pod horným a spodným viečkom a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie !

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte poliaty odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak bola podráždená pokožka a podráždenie pretrváva, zaistite lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166)

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5- 30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 4 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok ( uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod“.

ICZ/2014/2755/ha

Strana 5 z 5