Etiketa schválená: 25.11.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CERVACOL EXTRA®

Repelentný prípravok na ochranu listnatých a ihličnatých lesných drevín pred zimným ohryzom vo forme pastovitej disperzie.

Typ prípravku na ochranu rastlín: repelent

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Kremenný piesok

251 g/kg

 

(25,1 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nie sú prítomné

Prípravok sa neklasifikuje.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

Označenie prípravku sa nepožaduje

Výstražné slovo sa nepožaduje

EUH 208 Obsahuje 1,2-benzizotiazolin-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľný.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Prípravok sa nehodnotí pre populácie: dážďovky.

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny, ak obsahujú príbalový leták! Uložte mimo dosahu zvierat.

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Avenarius-Agro GmbH, Postfach 109, Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader

 

Elbstrasse 26, D-21683 Stade, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-09-1369

Dátum výroby:

uvedené na obale

ICZ/2015/3694/sy

1/3

 

Etiketa schválená: 25.11.2015

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

3 x 5 kg PE vrecká v papierovom kartóne

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok odpudzuje zver svojim pachom, farebným lesklým povrchom natretých častí konárikov a tiež mechanicky, obsahom minerálnej zložky ktorá škrípe medzi zubami. Prípravok nie je fytotoxický a nezabraňuje prerastaniu púčikov na jar.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

ihličnaté a listnaté dreviny

zimný ohryz zverou

2-4 kg/1000 sadeníc

AT

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok nanášajte v nezriedenom stave na suchý, alebo vlhký podklad do 0°C, v závislosti od druhu dreviny, jej vzrastu a veľkosti ošetreného povrchu. Prekrytie púčikov prípravkom nespôsobuje žiadnu fytotoxicitu a nezabraňuje ich prerastaniu na jar. Pre zver nie je návykový! Svetlomodrá farba uľahčuje kontrolu vykonanej práce.

Pred použitím PE vrecko mierne v rukách prehmatajte a po rozrezaní prelejte do pripraveného vedra. Nanášajte pomocou rukavíc, alebo chrbtového dávkovača s vývodom hadice do pripevnenej rukavice, alebo rukavicou priamo z plátennej aplikačnej tašky. Možnosť priamej aplikácie z PE vrecka umiestneného v špeciálnej plátennej taške

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok nepredstavuje riziko z hľadiska vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok CERVACOL EXTRA nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nemá vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Z hľadiska ochrany vtáctva, včiel, necieľových článkonožcov, suchozemských stavovcov, pôdnych mikro a makroorganizmov a necieľových rastlín nevyžaduje prípravok klasifikáciu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné rukavice, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Dôležité upozornenie!

ICZ/2015/3694/sy

2/3

Etiketa schválená: 25.11.2015

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Opis opatrení prevej pomoci

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Nepredpokladá sa nepriaznivé ohrozenie zdravia človeka, pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty však kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

Pri nadýchaní: nepredpokladá sa nepriaznivé pôsobenie pri nadýchaní. V ojedinelých prípadoch dýchacích problémov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára.

Pri styku s pokožkou: zasiahnutý odev odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom dráždení oka vyhľadajte lekára..

Po požití: ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť mechanické podráždenie.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným toxikologickým

informačným

centrom v Bratislave, č. telefónu: 02/ 54774166

 

 

 

SKLADOVANIE

 

 

 

 

Prípravok skladujte v originálnych

uzavretých obaloch, v

čistých, suchých,

vetrateľných a

uzamknutých skladoch, oddelene od potravín,

krmív,

hnojív, liekov,

dezinfekčných

prostriedkov a obalov od týchto

látok pri teplote od

+ 5°C do +30°C. Prípravok chráňte pred

silným mrazom. Ľahké premrznutie prípravku neznižuje jeho účinnosť.

 

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Vrchný obal (kartonovú škatuľu) odovzdajte do separovaného zberu. Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), prázdne obaly od prípravku a oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby hneď po skončení práce ešte pred zaschnutím prípravku - potom je vo vode nerozpustný, asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy), alebo 0,1 - 0,2 %-ným roztokom AGROPUR-u a umyte 2x vodou.

ICZ/2015/3694/sy

3/3