Etiketa schválená: 3.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CERONE® 480

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu.

Účinná látka:

Ethephon, 480 g.l-1 t.j. 2-chloretylfosfónová kyselina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 2-butoxyethanol, CAS No: 111-76-2

Klasifikácia a označenie:

GHS05 GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H290 Môže byť korozívna pre kovy.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P234

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

P338

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo

vyplachovaní.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

POŠKODZUJE ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI, KTORÉ DRÁŽDI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

 

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky

prijateľné.

ICZ/2014/2934/ss

1/4

Etiketa schválená: 3.3.2015

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer CropScience SA, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

93-14-0007

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister, 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených

 

obaloch 2 roky od dátumu výroby

Cerone® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Cerone 480 je rastový regulátor, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa účinná látka rozkladá za vzniku etylénu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prípravok skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť proti polievaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

proti poliehaniu

0,5-1,0 l

AT

32-39 BBCH

jačmeň ozimný

proti poliehaniu

0,75-1,0 l

AT

37-45 BBCH

jačmeň jarný

proti poliehaniu

0,75 l

AT

37-45 BBCH

raž ozimná

proti poliehaniu

1,0 l

AT

32-39 BBCH

tritikale

proti poliehaniu

0,75-1,0 l

AT

32-39 BBCH

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze.

ICZ/2014/2934/ss

2/4

Etiketa schválená: 3.3.2015

Pšenica ozimná - ošetrite v rastovej fáze BBCH 32-39, t.j od štádia 2. kolienka: (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný, - ošetrujte v rastovej fáze BBCH 37-45 zástavnicový list už viditeľný , ešte stočený až do štádia koniec metania: (jazýčka (jazýčok posledného listu je celkom vyvinutý, listová pošva silno zdurená).

Raž ozimná, tritikale - ošetrujte v rastovej fáze BBCH 32-39 t.j. od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

UPOZORNENIE

Cerone 480 aplikujte na suché rastliny, dážď do 4-5 hodín po aplikácii znižuje účinnosť. Neošetrujte kultúry poškodené škodcami, chorobami, alebo nedostatkom živín. Cerone 480 neovplyvňuje rast ďatelinovín.

Cerone 480 nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď. Nemiešajte s herbicídmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžte kombinovať s niektorými fungicídmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Doba medzi prípravou a použitím by nemala byť dlhšia, než 4 hodiny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Po skončení práce starostlivo očistite postrekovacie zariadenie a opláchnite ho čistou vodou, najneskôr 1 hodinu po postreku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

ICZ/2014/2934/ss

3/4

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 3.3.2015

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 20 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV PRÍPRAVKU

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

ICZ/2014/2934/ss

4/4