Etiketa schválená: 05.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CENTURION® PLUS

Selektívny herbicíd so systémovým účinkom vo forme emulzného koncentrátu určený na ničenie jednoročných a trvácich tráv v repe cukrovej, repke ozimnej, zemiaku, mrkve, cibuli z výsevu, kapuste hlávkovej a jahode.

Účinná látka:

 

 

Clethodim

120 g/l

t.j. (E)-2-[1-[[(3-Chloro-2-propenyl)oxy]imino]propyl]-

 

(13% hm)

5-{2-(ethylthio)propyl}-3-hydroxy-2-cyclohexene-1-

 

 

one

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: clethodim CAS: 99129-21-2

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje Clethodim Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/národnými predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

ICZ/2015/3336/ki

1/ 6

 

Etiketa schválená: 05.06.2015

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Arysta LifeScience S.A.S., Route d´ Artix BP80, 64150

 

Noguéres, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16,

 

940 76 Nové Zámky

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1419

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,5, 1 l HDPE fľaša, 5 l, 10 l HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok CENTURION® PLUS je systémový graminicídny herbicíd. Účinná látka clethodim patrí do skupiny cyclohexandiónov. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu Acetyl Coenzym A karboxylázy, ktorý zabraňuje tvorbe lipidov, dôležitej súčasti bunkových stien, následkom čoho rastlinné pletivá odumierajú smerom od rastových vrcholov. Účinná látka preniká do rastliny cez listovú kutikulu v priebehu 1 hodiny po aplikácii. V rastline sa pohybuje floémom smerom do koreňov spolu s produktmi fotosyntézy a xylémom smerom do nadzemných častí spolu s vodou a živinami. Herbicídny účinok sa prejaví po 7 – 10 dňoch od aplikácie. Pri dlhodobom suchu alebo chlade môže byť herbicídny účinok oneskorený. Zvyčajne po 7 dňoch dochádza k zastaveniu rastu, pletivo vegetačného vrcholu postupne hnedne a hnije. Novo rastúce listy žltnú a odumierajú. Staršie listy odumierajú za viditeľnej zmeny farby na oranžovú až červenú.

Upozornenie:

Nepoužívajte CENTURION® PLUS v tank-mixe s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku bentazon alebo pyrithiobac. Účinné látky si vzájomne rušia herbicídne účinky (antagonizmus). Nepoužívajte v tank-mixe s inými herbicídmi!

Citlivé buriny: pýr obyčajný, ježatka kuria, metlička obyčajná, ovos hluchý, výmrv obilnín Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

repa cukrová

jednoročné trávy

0,8 l

56

 

 

pýr

2,0 l

 

 

repka ozimná

jednoročné trávy,

0,8

120

 

ICZ/2015/3336/ki

2/ 6

Etiketa schválená: 05.06.2015

 

výmrv obilnín

 

 

 

zemiak

jednoročné trávy

0,8 l

56

 

 

pýr

2,0 l

 

 

mrkva

jednoročné trávy

0,8 l

40

 

 

pýr

2,0 l

 

 

cibuľa

jednoročné trávy

0,8 l

56

výsev

 

pýr

2,0 l

 

 

kapusta hlávková

jednoročné trávy

0,8 l

28

 

 

pýr

2,0 l

 

 

jahoda

jednoročné trávy

0,8 l

30

 

 

pýr

2,0 l

 

 

Dávka vody: 200 – 300 l.ha-1

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 1x

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok CENTURION® PLUS aplikujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2. listu až do konca odnožovania (BBCH 12- 29). Proti jednoročným trávam a výmrvu obilnín je aplikácia prípravku najvhodnejšia v štádiu 2 – 5 listov burín (BBCH 12- 15) . Proti pýru prípravok aplikujte v štádiu 4 – 6 listov buriny (BBCH 14- 16). Prípravok aplikujte pri vlhkosti vzduchu medzi 65 % a 90 % a teplote 8 – 25 °C. Teplé a vlhké počasie priaznivo ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie účinnej látky v trávovitých burinách. Vyhnite sa aplikácii prípravku CENTURION PLUS ak rastliny trpia suchom. CENTURION PLUS je odolný proti zmytiu dažďom za 1 hodinu po aplikácii. Po aplikácii na trváce trávy (pýr) nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov.

Repa cukrová:

Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru pravých listov repy (BBCH 12) do začiatku zapájania porastu (BBCH 30).

Repka ozimná:

Proti výmrvu obilnín a jednoročným trávam aplikujte prípravok na jeseň, od prvého páru pravých listov repky (BBCH 12) alebo na jar proti jednoročným trávam a to najneskôr do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30).

Zemiak:

Prípravok aplikujte po vzídení plodiny, od vyvinutého 2. listu na hlavnej stonke (BBCH 12), ale ešte pred zapojením porastu (BBCH 30), t.j. do výšky zemiaka 13-15 cm. Dbajte na vhodnú vývojovú fázu trávovitých burín.

Mrkva:

Prípravok aplikujte v štádiu od 2 do 9 vytvorených listov mrkvy (BBCH 12 - 19).

Cibuľa (výsev):

Prípravok aplikujte od fázy 1 – 2 pravých listov (BBCH 11- 12).

Upozornenie: Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov nemožno konzumovať!

Kapusta hlávková:

Prípravok aplikujte po dobrom zakorenení priesad t.j. najskôr 14 dní po výsadbe podľa výskytu burín.

Jahoda:

Prípravok aplikujte od rastového štádia 2. listu (BBCH 12) do štádia kvitnutia jahody (BBCH 59) alebo až po zbere ovocia t.j. od začiatku tvorby pazuchového pupeňa (BBCH 91) do štádia, kedy staré listy odumierajú a mladé listy sú kučeravé (BBCH 93). Na novo založených plantážach aplikujte až po dobrom zakorenení sadeníc jahody. Ak používate iný herbicíd (na báze účinných

ICZ/2015/3336/ki

3/ 6

Etiketa schválená: 05.06.2015

látok metamitron alebo lenacil), prípravok CENTURION® PLUS aplikujte aspoň 7 dní pred alebo 7 dní po postreku týmito prípravkami.

Poznámka

Poľné plodiny a zeleninu možno proti dvojklíčnolistovým burinám herbicídne ošetriť buď najmenej 7 dní pred použitím prípravku CENTURION® PLUS alebo najmenej 7 dní po jeho použití!

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

PRIAMYCH

A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri používaní prípravku CENTURION® PLUS podľa návodu na použitie nedochádza k prejavom fytotoxicity. Nebola zistená odrodová citlivosť na prípravok CENTURION® PLUS.

Ošetrené plodiny nepoužívajte na kŕmenie hospodárskych zvierat kým neuplynula ochranná doba od aplikácie prípravku!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Clethodim svojim mechanizmom účinku patrí medzi inhibítory AAC-ázy. Do tejto skupiny patria graminicídy typu „FOP“, napr. propaquizafop, haloxyfop-methyl, quizalofop-P-ethyl a graminicídy typu „DIM“ napr. cycloxydim, clethodim.

V praxi sa vyskytla rezistencia na všetky typy graminicídov. Od roku 1990 je evidovaná aj rezistencia na clethodim (prípad rezistencie na ovos hluchý v Kanade v poraste repky). V roku 1997 bola zistená rezistencia clethodimu na cirok alepský v USA v poraste bavlny a v roku 2003 na psiarku v Nemecku v poraste repy cukrovej.

Je preto nevyhnutné dodržiavať nasledovné princípy antirezistentnej stratégie:

-aplikujte CENTURION® PLUS len keď je to potrebné a len na aktívne rastúce buriny

-herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety, neznižujte dávky

-prispôsobte dávky pôdnemu typu, zaburinenosti (druhové spektrum, množstvo výskytu, vývojová fáza)

-lepšia účinnosť je dosahovaná pri aplikácii na buriny v skorých rastových štádiách (1-3 listy)

-striedajte plodiny

-striedajte herbicídy s rozličným mechanizmom účinku

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

CENTURION® PLUS pri dodržaní predpísanej dávky nemá negatívny vplyv na následné ani náhradné plodiny.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty! Postrekujte za bezveterného počasia, aby postreková kvapalina nezasiahla susedné plodiny. Citlivá je najmä kukurica a obilniny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nemá negatívny vplyv na užitočné organizmy ani na pôdnu mikroflóru.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu,

ICZ/2015/3336/ki

4/ 6

Etiketa schválená: 05.06.2015

ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a) po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b) naplňte nádrž čistou vodou a za

stáleho miešania pridajte čistiaci

prostriedok

určený

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite ramená a trysky a

nechajte 15

minút

bez miešania a potom vypustite.

 

 

 

c)opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)vodu po oplachu likvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Používajte vhodný pracovný odev, obuv, ochranné rukavice, ako aj ochranu očí a tváre. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladnom umytí mydlom a teplou vodou je zakázané jesť, piť a fajčiť.

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Pri zdravotných ťažkostiach opustite zamorenú zónu, zaistite čerstvý vzduch, nič nepodávajte ústami, nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte lekárovi túto etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov).

Pri vdýchnutí: dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite kľudovú polohu. Zavolajte lekára. Pri zasiahnutí očí: vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. Odstráňte očné šošovky. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí odevu a pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ale postihnutého ihneď odošlite do nemocnice.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok CENTURION® PLUS skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3336/ki

5/ 6

Etiketa schválená: 05.06.2015

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3336/ki

6/ 6