Etiketa schválená: 26.5.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CELSTAR 750 SL®

Regulátor rastu obilnín vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou.

ÚČINNÁ LÁTKA

581,59 g.l-1 (65,9 % hmot.) Chlormequat, t.j. 2-chloroethyltrimethyl amonium vo forme

Chlormequat chloride, 750 g.l-1 t.j. 2- chloroethyltrimethyl-trimethyamoniumchlorid

Názov látok v prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Chlormequat, CAS No.: 999-81-5

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS05 GHS07

Výstražné slovo: Pozor

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Etiketa schválená: 26.5.2014

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT !

DBAJTE O TO ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE.

PRÍPRAVOK JE VYLÚČENÝ Z POUŽITIA V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ, ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

CELSTAR® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Agro Aliance SK s.r.o.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CELSTAR 750 SL je prijímaný listovou plochou. Účinkuje systémovo, ovplyvňuje predlžovací rast, skracuje a zosilňuje internódiá, podporuje tvorbu odnoží.

Mechanizmus účinku chlormequat-chloridu spočíva v tom, že brzdí biosyntézu giberelínu a auxínu v rastline, čím sa zoslabuje nadvláda vrcholu rastliny nad postrannými základmi. V závislosti od toho, v ktorej rastovej fáze sa aplikuje, dochádza k podporeniu rozvetvovania – odnožovania, alebo k skracovaniu predlžovacieho rastu internódií.

Etiketa schválená: 26.5.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná - proti poliehaniu aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do začiatku predlžovania

BBCH 14-30. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 - 600 l/ha.

Nepoužívajte na pozemkoch silne zaburinených a neošetrených proti pýru plazivému a lipkavcu. Jačmeň jarný - na podporu odnožovania aplikujte v rastovej fáze od 4. listu do objavenia sa 3. odnože BBCH 14-23. Množstvo postrekovej kvapaliny 300 – 400 l/ha.

Ošetrené porasty nesmú byť skrmované na zeleno, silážované ani senážované!

Prípravok aplikujte 1 krát za vegetáciu.

Upozornenie

Ošetrenie nie je vhodné vykonávať v popoludňajších hodinách pri vysokej teplote a intenzívnom slnečnom svite.

Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. Pred ošetrením sa odporúča overiť citlivosť na niekoľkých rastlinách ošetrovanej odrody.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo rastlinné produkty z nich.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ PLODINY

Bez obmedzenia.

VPLYV NA SUSEDIACE PLODINY

Pri aplikácii nesmie byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susedné ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky.

Striekať možno len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Etiketa schválená: 26.5.2014

Nádrž, čerpací, filtračný systém a postrekové ramená vypláchnite aspoň trikrát vodou v množstve ktoré zodpovedá najmenej 10% objemu nádrže postrekovača. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa ich návodu na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku použite navyše zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Kontaminovaný pracovný odev pred novým použitím vyperte! Poškodené osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. roztrhnuté rukavice) treba vymeniť. Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty. Zvyšky aplikačnej kvapaliny a oplachové vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov povrchových a spodných vôd. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri aplikácii nepoužívajte kontaktné šošovky.

Dôležité upozornenie: Prípadný požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom eventuálne pieskom alebo zeminou. Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa prejavia zdravotné ťažkosti (najmä podráždenie očí) alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku s ktorým postihnutý pracoval, a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom, 24 hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách, tel.: 02/54 77 41 66.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5°C do +30°C v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, krmív, hnojív a prázdnych obalov od týchto látok. Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

Etiketa schválená: 26.5.2014

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Doplňujúca informácia spoločnosti Agro Aliance SK, s.r.o.

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Zabráňte kontaktu domácich zvierat s prípravkom v akejkoľvek forme

Spoločnosť Agro Aliance SK, s.r.o. ani výrobca nepreberajú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo skladovaním prípravku.