Etiketa schválená: 17.1.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálne použitie

CELEST® TRIO FORMULA M

Širokospektrálne fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie obilnín proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

25 g.l-1 difenoconazole, tj.cis,trans-3-chlor-4-[4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3- dioxolan-2-yl]fenyl 4-chlorfenyl éter

25 g.l-1 fludioxonil, tj. 4-(2,2 – difluoro – 1,3 – benzodioxol – 4- yl) – 1H- pyrrole – 3 carbonitre (CA)

10 g.l-1 tebuconazole, tj. (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1- ylmethyl)pentan-3-ol

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: difenoconazole CAS No.: 119446-68-3, fludioxonil 131341-86-1, tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-9-octadecenyl- omega-hydroxy-,(Z)- CAS No.: 9004-98-2, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-sulfo-omega-[tris(1- phenylethyl)phenoxy]-, amonium salt CAS No.: 119432-41-6

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol:

GHS09

Výstražné slovo: Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – PREVENCIA

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – ODOZVA

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P305 + P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA – ZNEŠKODŇOVANIE

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu

ICZ/2013/2061/ki

1/5

 

 

Etiketa schválená: 17.1.2014

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej

 

dávky alebo koncentrácie.

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite

aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ SKRMOVANIA MORENÉHO OSIVA HOSPODÁRSKYMI ZVIERATAMI A RYBAMI! ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP-u:

14-01- 1408

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l, 20 l HDPE kanister,

 

50 l, 220 l sud HDPE

 

1 000 l sud HDPE/oceľ

CELEST je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CELEST TRIO FORMULA M je fungicídne moridlo obsahujúce tri účinné látky: difenoconazole, fludioxonil a tebuconazole. Účinkuje proti hospodársky významným škodlivým organizmom. Fludioxonil zo skupiny fenylpyrolov je účinná látka odvodená z pyrolnitrinu, prírodnej antimykotickej látky produkovanej pôdnymi baktériami rodu Pseudomonas spp. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín.

ICZ/2013/2061/ki

2/5

 

Etiketa schválená: 17.1.2014

Difenoconazole je širokospektrálna systémovo pôsobiaca triazolová fungicídna účinná látka. Mechanizmus účinku spočíva v demetylácii C14 v rámci biosyntézy ergosterolov (DMI). Inhibuje rast patogéna tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogéna. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf. Je prijímaná osivom a následne translokovaná do klíčiacich vzchádzajúcich rastlín.

Tebuconazole je širokospektrálna systémovo pôsobiaca triazolová fungicídna účinná látka. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií biosyntézy ergosterolu. Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. Je prijímaná klíčiacimi rastlinami a v nich je translokovaná akropetálne.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

Účel použitia

Dávka/t

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná,

2 l

AT

1

 

mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť

 

 

 

 

zakrpatená, septorióza plevová,

 

 

 

 

prašná sneť pšeničná, fuzariózy

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica jarná

mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť

2 l

AT

1

 

hladká, mazľavá sneť zakrpatená,

 

 

 

 

septorióza plevová, prašná sneť pšeničná,

 

 

 

 

fuzariózy

 

 

 

jačmeň ozimný

pleseň snežná, prašná sneť jačmenná,

2 l

AT

1

 

tvrdá sneť jačmenná, prúžkovitosť

 

 

 

 

jačmeňa, fuzariózy

 

 

 

jačmeň jarný

prašná sneť jačmenná, tvrdá sneť

2 l

AT

1

 

jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

prúžkovitosť jačmeňa, fuzariózy

 

 

 

raž ozimná

pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná,

2 l

AT

1

 

mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť

 

 

 

 

zakrpatená, septorióza plevová, prašná

 

 

 

 

sneť pšeničná, sneť steblová, fuzariózy

 

 

 

tritikale

pleseň snežná, mazľavá sneť pšeničná,

2 l

AT

1

 

mazľavá sneť hladká, mazľavá sneť

 

 

 

 

zakrpatená, septorióza plevová, prašná

 

 

 

 

sneť pšeničná, fuzariózy

 

 

 

ovos

prašná sneť ovsená

1,5 l

AT

1

Prípravok dosahuje tiež významnú vedľajšiu účinnosť proti hnedej škvrnitosti jačmeňa v jačmeni ozimnom.

Poznámky:

1.CELEST TRIO FORMULA M účinkuje proti fuzariózam (Fusarium spp.), ktoré spôsobujú odumieranie klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Ak je moridlo aplikované na osivo ozimných obilnín, zabezpečuje ochranu proti fuzariózam, ktoré sa spolupodieľajú na chorobách päty stebiel v jarnom období po prezimovaní (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum ai.).

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Dávka vody: 0 - 8 l/t osiva.

Moridlo CELEST TRIO FORMULA M môžte aplikovať aj priamo neriedené, ale z hľadiska zvýšenia kvality morenia ho odporúčame zriediť s vodou do maximimálneho objemu moriacej

ICZ/2013/2061/ki

3/5

 

Etiketa schválená: 17.1.2014

suspenzie 8-10 litrov na tonu osiva. Urobte kalibráciu dávkovacieho zariadenia moričky použitím finálnej moriacej suspenzie.

Príprava moriacej zmesi:

-premiešajte produkt ešte v originálnom obale,

-naplňte miešacie zariadenie potrebnou dávkou vody zníženou o 10% objemu,

-zapnite miešacie zariadenie,

-za neustáleho miešania pridajte požadované množstvo moridla,

-so zvyšnými 10% objemu vody vypláchnite originálny obal prípravku a roztok vlejte do miešacej nádrže,

-moriaca suspenzia je pripravená na morenie za niekoľko minút miešania, len čo je koncentrát rovnomerne rozpustený,

-počas morenia pokračujte v miešaní moriacej suspenzie,

-moriaca suspenzia má byť spotrebovaná do 24 hodín po príprave,

-po ukončení morenia vypláchnite moričku a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej suspenzie.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE,

ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pokiaľ je CELEST TRIO FORMULA M používaný v súlade so

schválenou etiketou je tolerantný

voči ošetrovaným plodinám.

Moridlo nepoužívajte na morenie osiva, ktorého vlhkosť je nad 16%, resp. na osivo, ktoré obsahuje naklíčené alebo mechanicky poškodené obilky. Nemorte osivo, ktoré už bolo namorené iným moridlom. Ošetrované osivo musí mať veľmi dobré semenárske parametre.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom a prachu, zásteru, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany.

Pri aplikácii používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, gumené rukavice a gumené topánky.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a dôkladného umytia mydlom a teplou vodou nejedzte, nepite a ani nefajčite.

Namorené osivo je zakázané skrmovať hospodárskymi zvieratami a rybami. Vrecia od namoreného osiva nesmú byť použité na iné účely a musia byť výrazne označené nápisom:

POZOR! Osivo je namorené prípravkom CELEST TRIO FORMULA M, ktorý obsahuje difenoconazole, tebuconazole a fludioxonil! Zákaz skrmovania! Ošetrené namorené osivo zneškodnite iba vysiatím.

S vodou sa prípravok mieša v každom pomere. Prípravok nie je horľavý, prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to formou jemného zahmlievania, nie silným prúdom a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda nemôže uniknúť z priestoru požiaru do okolia a nemôže preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemôže zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín.

ICZ/2013/2061/ki

4/5

 

Etiketa schválená: 17.1.2014

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití. Postihnutému podajte niekoľko tabletiek medicinálneho uhlia +0,5 litra vlažnej pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po nadýchaní. Prerušte prácu, opustite zamorený priestor, postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj na lôžku a teplo.

Po zasiahnutí očí. Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky. Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta dobre umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu ihneď dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku,

s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok v samostatných uzamykateľných dobre vetrateľných a hygienicky čistých skladoch pri teplote od 0°C až +35°C. Chráňte pred priamym slnečným svitom a vlhkom. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, obaly od namoreného osiva a nepoužité zvyšky moriacej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, minimálne 3 krát po sebe a odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Výplachovú vodu použite na prípravu moriacej zmesi, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/2061/ki

5/5