Etiketa schválená: 16.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CASSIOPEE® 79 WG

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča, plesni sivej a bielej hnilobe.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Iprovalicarb

40 g/kg

t.j. [2-Methyl-1-[1-(4-methylphenyl)-ethylaminocarbonyl]-

 

 

propyl]-carbamic acid isopropyl ester

 

(4 % hm)

 

Folpet

250 g/kg

t.j. N-(trichlorometylthio)phtalimide

 

(25 % hm)

 

Fosetyl-Al

500 g/kg

t.j. aluminium-tris-O-ethylfosfonát

 

(50 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Fosetyl-Al CAS No.: 39148-24-8, Folpet CAS No.: 133-07-3, alkylarylsulfonate CAS No.: 91078- 64-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08 GHS09

Pozor

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

EUH 208

Obsahuje folpet. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKĚ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI, KTORÉ DRÁŽDI!

CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie je pre včely prijateľné.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

ICZ/2015/3330/ha

1/5

Etiketa schválená: 16.6.2015

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).S

SPe 3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 10 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitný vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI !

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Výrobca:

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-40789 Monheim, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-02-1271

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg Alu/LDPE vrecko

 

5 kg papier/LDPE/Alu/LDPE viacvrstvové vrece

 

10 kg papier/LDPE/Alu/LDPE viacvrstvové vrece

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

Cassiopee® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka fosetyl-Al patrí medzi fosfonáty, podskupinu etylfosfonáty (FRAC kód č 33). Pôsobí špecificky, ovplyvňuje metabolizmus aminokyselín a zloženie bielkovín, čím posilňuje odolnosť rastlinných pletív proti infekcii. Obmedzuje klíčenie zoospór, blokuje rast mycélia a čiastočne obmedzuje sporuláciu húb. Má systémový účinok, v rastline sa šíri akropetálne (xylémom) a bazipetálne (floémom). FosetylAl je prijímaný najmä nadzemnými časťami rastlín, ale aj koreňmi. Nadzemné časti prijímajú FosetylAl 30 minút po aplikácii. Má preventívny účinok, ktorý dlhodobo pôsobí najmä v období aktívneho rastu rastlín, čím sa chránia vegetačné vrcholy rastlín.

Účinná látka iprovalicarb patrí medzi amidy kyseliny karboxylovej (CAA, FRAC č. 40, mechanizmus účinku je č. F5). Pôsobí špecificky, narúša biosyntézu fosfolipidov a ich ukladanie v bunkových stenách. Pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Časť účinnej látky zostáva na povrchu rastlinných pletív, ktoré chráni preventívne. Druhá časť je prijímaná rastlinou a je rýchlo systémovo akropetálne šírená. Kuratívne a eradikatívne pôsobenie inhibuje rast klíčiacich spór a sporangií, a mycélia. Zabraňuje tvorbe haustórií a redukuje sporuláciu. Iprovalicarb má významný antisporulačný účinok do 72-96 hodín po vzniku infekcie peronospóry viniča. Je vhodný najmä na preventívne použitie, v prípade silnejšieho infekčného tlaku pôsobí kuratívne do 10-14 dní po

ICZ/2015/3330/ha

2/5

Etiketa schválená: 16.6.2015

vzniku infekcie. Iprovalicarb sa používa kuratívne a eradikatívne v kratších aplikačných intervaloch po nepokrytej infekcii alebo infekčnej perióde peronospóry viniča.

Účinná látka folpet patrí medzi ftalimidy (FRAC kód č. M 4). Pôsobí viacbodovo v procese dýchania, permeability bunkových stien a delení buniek. Inhibuje klíčenie spór a potlačuje rast mycélia, účinkuje preventívne a kontaktne, preto je potrebné zabezpečiť dokonalé pokrytie ošetrovaných rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

vinič

peronospóra viniča

2,25 - 3,0 kg

28 dní

nižšia dávka pred kvitnutím

 

 

 

 

do BBCH 61

 

pleseň sivá

3,0 kg

 

 

 

biela hniloba

3,0 kg

 

max. 3x za vegetáciu

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Peronospóra viniča: Prípravok pôsobí preventívne, kuratívne a eradikatívne. Prípravok aplikujte preventívne v intervale 10-14 dní, pri nižšom infekčnom tlaku je možné túto dobu predĺžiť. Kuratívne pôsobí do 3 dní po vzniku infekcie. V období rýchleho rastu pletív, pri vyššom infekčnom tlaku, príp. kuratívnom účinku, voľte maximálnu dávku a kratšie intervaly medzi ošetreniami (do 10- 12 dní).

Prípravok je možné použiť v štádiu BBCH 15-81 (od 5 listov vyvinutých až do začiatku zretia bobúľ). Dávku prípravku zvoľte podľa infekčného tlaku, stavu porastu a rastového štádia.

Od BBCH 15 - 61 (5 listov vyvinutých – začiatok kvitnutia) môžete zvoliť nižšiu dávku (2,25 kg. ha- 1). Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača 500-800 l/ha.

Od BBCH 61 (od začiatku kvitnutia) zvoľte vyššiu dávku (3,0 kg. ha-1). Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača 500–1000 l/ha.

Prípravok môžete aplikovať takmer počas celého vegetačného obdobia (s ohľadom na schválené aplikačné okno) pričom najbežnejší termín aplikácie je BBCH 51-77 (od začiatku vývoja súkvetia až do začiatku zatvárania sa strapca).

Pleseň sivá: prípravok aplikujte preventívne. Bežný termín aplikácie je BBCH 69–79 (koniec kvitnutia až ukončenie zatvárania strapca). Prípravkom dokonale ošetrite najmä strapce a bobule viniča.

Biela hniloba: bežný termín aplikácie je BBCH 79-81 (uzatváranie strapcov – začiatok zrenia a vyfarbovania bobúľ).

Prípravok pôsobí preventívne, kuratívny účinok je možný najneskôr do 24 hodín od vzniku infekcie. Zvýšená citlivosť porastu na vznik a šírenie infekcie obvykle nastáva od fázy uzatvárania strapcov, príp. skôr, pri fyziologických poškodeniach, napr. krúpami alebo pri praskaní šupky spôsobenej múčnatkou viniča.

Technika aplikácie

Neaplikujte letecky, len pozemne. Aplikáciu prípravku vykonávajte schválenými pozemnými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zabezpečujú presné a rovnomerné dávkovanie podľa návodu na použitie.

Množstvo aplikačnej kvapaliny: 500-1000 l vody.ha-1

Pri denných teplotách presahujúcich 30°C uprednostnite aplikácie vo večerných alebo v skorých ranných hodinách.

ICZ/2015/3330/ha

3/5

Etiketa schválená: 16.6.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo o iných negatívnych vplyvoch na danú alebo následnú plodinu. Prípravok je selektívny k plodine.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pre vytvorenie účinnej antirezistentnej stratégie pre zaistenie spoľahlivého účinku prípravku CASSIOPEE 79 WG dodržujte nasledovnú stratégiu:

prípravok má odlišný mechanizmus účinku oproti fungicídom zo skupiny fenylamidov, acylmočovín a Qol. Je vhodný pre ich alternovanie v aplikačnom slede

na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte prípravok viac ako 3x za vegetáciu

pri blokovom použití neaplikujte prípravky zo skupiny CAA viac ako 2x za sebou, potom použite prípravok s odlišným mechanizmom účinku proti peronospóre viniča

uprednostnite preventívne použitie prípravku, v odôvodnených prípadoch je možné prípravok použiť aj kuratívne a eradikatívne. Pri kuratívnom použití voľte kratší interval medzi aplikáciami (10-12 dní)

používajte registrované dávky prípravku; používanie redukovaných (subletálnych) dávok môže viesť k rezistencii patogénov.

VPLYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikáciu vykonávajte tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej kvapaliny na okolité porasty. Aplikačnou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy. Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je možné použiť v pestovateľských systémoch využívajúcich introdukciu dravého roztoča Typhlodromus pyri pri zohľadnení a dodržaní konkrétnych pravidiel jednotlivých systémov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1.Vystriekajte aplikačnú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte nasávacie, výtlačné vedenie, tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na 10 % obsahu nádrže a spustite miešanie (odporúča sa rotačná čistiaca tryska.)

4.Vystriekajte oplachovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

ICZ/2015/3330/ha

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 16.6.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri príprave postreku používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, zástera z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumenú obuv. Pri aplikácii používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumenú obuv a rukavice pre prácu s chemikáliami. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk s teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnite ústa vodou prípadne dajte vypiť 0,25 l vody. Nevyvolávajte zvracanie. Privolajte okamžite lekársku pomoc.

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov prípravkov na ochranu rastlín. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3330/ha

5/5