Etiketa schválená: 17.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CASPER 55 WG

Herbicídny postrekový prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ošetrenie proti dvojklíčnolistovým burinám v kukurici.

ÚČINNÉ LÁTKY:

500 g.kg-1

dicamba, t.j. kyselina 3,6-dichlór-2-metoxy-benzoová

50 g.kg-1

prosulfuron, t.j. N-(4-Methoxy-6-methyl-1, 3, 5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]-2-(3, 3, 3-

trifluoropropyl)benzenesulfonamide

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: prosulfuron CAS No.: 94125-34-5

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol:

GHS07

GHS09

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H303

 

Môže byť zdraviu škodlivý pri požití

H332

 

Škodlivý pri vdýchnutí.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA - PREVENCIA

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA - ODOZVA

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P304

+ P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305

+ P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA - UCHOVÁVANIE

P405

 

Uchovávajte uzamknuté.

P420

 

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA - ZNEŠKODŇOVANIE

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

ICZ/2015/3452/pu

1

Etiketa schválená: 17.6.2015

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP: 07-11-0860

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 kg box (papierová viacvrstvová škatuľa PAP/PET/PE)

 

1 kg a 2,5 kg HDPE fľaša

CASPER je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CASPER 55 WG je dvojzložkový herbicíd s kontaktným a reziduálnym pôsobením na hospodársky významné dvojklíčnolistové buriny v kukurici. Perzistencia účinnej látky prosulfuron je zvýšená v suchých podmienkach a tiež v podmienkach vyšších hodnôt pH (zásaditá pôdna reakcia).

ICZ/2015/3452/pu

2

Etiketa schválená: 17.6.2015

Citlivé buriny: podslnečník Theophrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý, blitovitý), ambrózia palinolistá, loboda konáristá, pichliač roľný, pupenec roľný, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, výmrv slnečnice, lipkavec obyčajný, rumančekovité, stavikrvy, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), reďkev ohnicová, štiavce, horčica roľná, mlieče, hviezdica prostredná, púpava lekárska, peniažtek roľný, voškovník obyčajný.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

kukurica

 

dvojklíčnolistové buriny,

0,25-0,3 kg

AT

 

 

 

durman, voškovník a trváce

0,25-0,3 kg + (0,5 %)

AT

(TM) Atplus 463

 

 

buriny

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny a

0,25-0,3 kg + (0,75)1

AT

(TM)1 Samson,

 

 

jednoročné trávy

+ (0,5 %)2

 

Nisshin 4 SC

 

 

 

 

 

(TM)2 Atplus 463

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 300-400 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií 1× za vegetáciu

Kukurica - aplikujte postemergentne od 3 až do 8 listov kukurice (BBCH 13-18), buriny by mali byť vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14). Prípravok nepoužívajte pri teplotách pod +10°C a nad +28°C.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Nepoužívajte v porastoch kukurice cukrovej a tiež v množiteľských porastoch kukurice. Nepoužívajte v porastoch, ktoré ste ošetrili insekticídmi na báze organofosfátov. Používajte len na porasty, ktoré sú v dobrej kondícii bez stresu z nízkych teplôt, sucha, záplav a tlaku škodcov.

Porast ošetrený produktom CASPER 55 WG nenechajte spásať hospodárskymi zvieratami ani z neho nevyrábajte krmivá do 14 dní po aplikácii!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok Casper 55 WG obsahuje dve účinné látky. Účinná látka dicamba je syntetický auxín patriaca podľa klasifikácie HRAC do skupiny O a účinná látka prosulfuron je sulfonylmočovina patriaca podľa HRAC do skupiny B. Kombinácia dvoch účinných látok s rôznym mechanizmom účinku je jednou zo stratégií ako zabrániť vzniku rezistencie burín. Po aplikácií prípravku Casper 55 WG neboli zaznamenané prejavy rezistencie burín.

Napriek tomu v rámci antirezistentnej stratégie odporúčame:

-dodržiavať zásady striedania plodín.

-dodržiavať zásady správnej agrotechniky, pred sejbou ničiť vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi.

-používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

-aplikovať registrované dávky prípravku a dodržiavať termín aplikácie.

-alternovať používanie herbicídnych prípravkov s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

ICZ/2015/3452/pu

3

Etiketa schválená: 17.6.2015

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade nutného zaorania poškodeného porastu kukurice na pozemkoch ošetreného prípravkom CASPER 55 WG je možné ako náhradnú plodinu siať bez obmedzenia len kukuricu alebo cirok. Na jeseň možno vysievať ozimné obilniny. Nasledujúcu jar neodporúčame pestovať slnečnicu a repu cukrovú. Ostatné plodiny možno vysievať 12 mesiacov po ošetrení a spracovaní pôdy minimálne do hĺbky 20 cm.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku Casper 55 WG pri dodržaní predpísanej dávky je pre užitočné a iné necieľové organizmy uvedené v časti klasifikácia prípravku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky dávajte do nádrže oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok CASPER 55 WG, všetky jeho stopy musia byť z postrekovača a miešacej nádrže odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte 100 g chlórového vápna na 100 l vody. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania. Potom nádrž vypustite.

c)Opakujte postup b) ešte raz.

d)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sieťku čistite oddelene. Na odstránenie stôp chlórového vápna vypláchnite dôkladne nádrž čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu a výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Prípravkom možno postrekovať len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť!

V prípade požiaru tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných vôd a recipienty vôd povrchových a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza k vzniku toxických splodín.

ICZ/2015/3452/pu

4

Etiketa schválená: 17.6.2015

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: V prípade náhodného požitia postihnutému podajte asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie nevyvolávajte!

Po nadýchaní: Zabezpečte postihnutému pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo!

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou!

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Vyhľadajte odborného lekára!

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu postihnutého okamžite dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č. tel. 02/5477 4166).

V prípade nebezpečenstva volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538

444, fax: +44 1484 433 197.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5oC až +30°C oddelene od požívatín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku najmenej 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3452/pu

5