Etiketa schválená: 9.7.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CARYX ®

Rastový regulátor vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ošetrenie repky ozimnej, ktorý v jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového krčka, a tým zvyšuje istotu prezimovania. V jarnom období reguluje rast, ovplyvňuje rovnomerné zapojenie porastu, počet a nasadenie plodných vetiev a pôsobí proti poliehaniu.

Názov látok prípravku ktoré sú klasifikované, alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: metconazole CAS No.: 125116-23-6; Mepiquat- chloride CAS No.: 24307-26-4; C8 Alkylglukosid-roztok CAS No.: neuvedené; kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek.alkylderiváty CAS No.: 85536-14-7; hydroxid sodný CAS No.:

1310-73-2; kyselina propiónová CAS No.: 79-09-4

Označenie prípravku:

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie. doplniť!

PRÍPRAVOK NA OCHRANU RASTLÍN JE VŠEOBECNE VYLÚČENÝ Z POUŽÍVANIA V 1. OCHRANNOM PÁSE VODNÝCH ZDROJOV.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Caryx ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka mepiquat chloride ovplyvňuje produkciu fytohormónov v rastline, inhibuje biosyntézu fytohormónu giberelin, čím je brzdený rast. Následkom toho sa skracuje dĺžka hypokotylu, zväčšuje sa jeho priemer a steny sa stávajú pevnejšími. Táto vlastnosť je žiaduca predovšetkým na jeseň na vytvorenie silného koreňového krčku a následné bezproblémové prezimovanie; ovplyvňuje tiež výšku vegetačného vrcholu. Po aplikácii na jar má vplyv na zapojenie porastu po zime, počet plodných vetiev, výšku nasadenia 1. plodnej vetvy a výšku rastlín a pôsobí proti poliehaniu.

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje veľmi dobrý preventívny a kuratívny účinok proti chorobám, t.j. chráni listy pred napadnutím, ale takisto aj po infekcii.

Pri jesennej aplikácii ozimná repka vykazuje spomalenie rastu a zlepšenie zdravotného stavu rastlín a je obmedzené aj vymŕzanie porastu. Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poľahnutiu.

NÁVOD NA POUŽITIE:

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Jesenná aplikácia – na zvýšenie istoty prezimovania aplikujte v dávke 0,7-1 l.ha-1 na jeseň od štádia 5. pravého listu BBCH 15-17; maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu.

Jarná aplikácia – v prípade potreby regulácie rastu aplikujte prípravok v termíne od štádia rastu bočných výhonov (BBCH 33-39) v dávke 1 - 1,4 l.ha-1; maximálny počet aplikácií: 1x za sezónu. Dávka vody: 150-400 l.ha-1.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Tento prípravok je určený predovšetkým na ovplyvnenie morfologických znakov plodiny, preto nie sú predpoklady vzniku rezistencie hubových patogénov.

Etiketa schválená: 9.7.2014

FYTOTOXICITA A ODRODOVÁ CITLIVOSŤ

Repka olejná je k prípravku tolerantná, preto nehrozí jej poškodenie.

VPLYV NA ÚRODU (KVALITA, KVANTITA, TRANSPIRAČNÉ PROCESY)

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku Caryx na kvalitatívne a kvantitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Z dôvodu vplyvu prípravku na morforegulačné vlastnosti plodiny (inhibítor rastu) nemal by byť aplikovaný, ak je rýchlosť vetra pri aplikácii vyššia ako 5 m/s, aby nedošlo k poškodeniu susedných plodín. Nie je predpoklad negatívneho vplyvu prípravku na následné plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELELNÉ ORGANIZMY

V priebehu testovania prípravku Caryx nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnost trysiek.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie a osobné ochranné prostriedky opláchnite čistou vodou a následne asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám a zásteru z pogumovaného textilu.

Pri aplikácii prípravku používajte ochranný pracovný odev, rukavice z materiálu odolného voči chemikáliám, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Na ochranu dýchacích orgánov použite masku z filtračného materiálu, alebo ochrannú rúšku z textilného materiálu.

Postrek robte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosolu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

PRVÁ POMOC:
Po náhodnom požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 9.7.2014

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

Dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, zvracanie nevyvolávajte, zabezpečte lekárske ošetrenie a ukážte tento obal alebo etiketu.

Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku. Pretože nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím, či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.