Etiketa schválená: 22.10.2013

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CARPOVIRUSINE®

Postrekový biologický insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu jabloní proti obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella).

ÚČINNÁ LÁTKA:

1 x 1013 GV/l Cydia pomonella Granulosis Virus M (CpGV-M)

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV)

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

-

Výstražné slovo

-

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s lokálnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne organizmy

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

BEZ PODMIENKY OBMEDZENIA PHO.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH A POVRCHOVÝCH VÔD.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ/2013/1844/kn

1/ 4

ICZ/2013/1910/kn

 

Etiketa schválená: 22.10.2013

Výrobca:

Natural Plant Protection S.A.S. (N.P.P.), Route d´Artix, BP80, 64150, Nogueres, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16, 940 76 Nové Zámky

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

12-05-1291

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

CARPOVIRUSINE® obsahuje ako účinnú látku vírus Cydia pomonella Granuslosis virus M (CpGV-M), konkrétne mexický kmeň tohto vírusu. Aby sa zaistila stabilita po ošetrení, formulácia obsahuje UV stabilizátor .

CARPOVIRUSINE® má larvicídny účinok. Účinkuje ako požerový insekticíd, nemá žiadnu kontaktnú účinnosť. Po aplikácii je prípravok zožratý čerstvo vyliahnutou larvou. Vírus sa množí v tráviacom trakte a neskôr v bunkách larvy. Larva skoro prestáva žrať a uhynie.

CARPOVIRUSINE® účinkuje len na obaľovača jablčného – nemá účinok na iný hmyz.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochranná doba (dni)

Poznámka

jabloň

obaľovač jablčný

1 l

3

max. 3x

 

 

 

 

 

Aplikačná dávka vody je 1000 l/ha.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jablone ošetrujte podľa signalizácie, v čase liahnutia lariev obaľovača jablčného od veľkosti plodov

10 mm do plnej zrelosti (BBCH 71-89) v intervale 10 -12 dní. CARPOVIRUSINE® môže byť použitý striedavo s bežnými prípravkami na ochranu rastlín. S blížiacim sa časom zberu je ideálne úplne vynechať chemické ošetrenie a plne ho nahradiť prípravkom CARPOVIRUSINE®.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Používaním prípravku CARPOVIRUSINE® nedochádza k prejavom fytotoxicity.

Nemožno vylúčiť červenohnedé zafarbenie na odrodách, ktoré majú sklon k tomuto problému, napr.

Cox.

VPLYV NA ÚRODU

CARPOVIRUSINE® môže byť použitý do 3 dní pred zberom a nezanecháva v ovocí rezíduá.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

CARPOVIRUSINE® nemá negatívny vplyv na následné plodiny ani na susediace plodiny.

ICZ/2013/1844/kn

2/ 4

ICZ/2013/1910/kn

 

PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití:
Po nadýchaní: Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 22.10.2013

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

CARPOVIRUSINE® nepoškodzuje prirodzenú rovnováhu v sadoch. Účinkuje cielene na larvy obaľovača jablčného. Nemá negatívny vplyv na včely, dravé roztoče, lienky, zlatoočky a iný užitočný hmyz.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neustále používanie prípravku na ochranu rastlín s jedným spôsobom účinku môže zapríčiniť vznik rezistencie ku škodlivému organizmu. Pri ochrane proti obaľovačovi jablčnému používajte prípravky s rôznymi spôsobmi účinku a/alebo striedajte s prípravky s inými účinnými látkami .

Z dôvodu predchádzania vzniku rezistencie sa odporúča použiť maximálne 3 postreky prípravkom

CARPOVIRUSINE® za rok.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Vyberte CARPOVIRUSINE® z mrazničky aspoň 1 deň pred použitím a nechajte rozmraziť pri normálnej teplote. Nenahrievajte umelo (v mikrovlnnej rúre ), pretože zničíte insekticídnu účinnosť prípravku. Prípravok v obale je potrebné najskôr dôkladne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a opláchnite vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postrekovej kvapaliny použite: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, zásteru z pogumovaného textilu a ochranné okuliare.

Pri aplikácii použite: ochranný pracovný odev, gumené rukavice, respirátor, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenie pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ale ihneď zavolajte lekára a ukážte mu etiketu.

Dopravte postihnutého na čistý vzduch, zavolajte lekára.

Odstráňte kontaktné šošovky ak ich postihnutý používa. Vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Chráňte pri tom nezasiahnuté oko . Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02/54774 166).

ICZ/2013/1844/kn

3/ 4

ICZ/2013/1910/kn

 

Etiketa schválená: 22.10.2013

SKLADOVANIE PRÍPRAVKU

CARPOVIRUSINE® musí byť skladovaný v chlade. Dlhodobo (maximálne 2 roky) v mrazničke pri

– 18°C. Počas sezóny (maximálne 8 mesiacov) v chladničke pri +4°C. 3 týždne prípravok vydrží pri 15 až 20°C.

Prípravok nesmie byť skladovaný pri teplotách vyšších ako 20 °C!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad. Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/1844/kn

4/ 4

ICZ/2013/1910/kn