Etiketa schválená: 2.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CARAMBA®

Širokospektrálny systémový fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám listov, a klasov a hubovým chorobám repky ozimnej.

Účinná látka:

Metconazole 60 g.l-1 t.j. (1RS, 5RS : 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-ylmethyl) (6,7 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metconazole CAS No.: 125116-23-6, amylalkohol CAS No.: 30899-19-5, benzín (ropný), ťažký akylátový CAS No.: 64741-65-

7, alkyl polyoxyetén glykol éter CAS No.: 68439-45-2

Označenie prípravku:

GHS02

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

 

H226

Horľavá kvapalina a pary.

 

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

 

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

 

H361d

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.

P233

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

 

P240

Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

P241

Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.

P242

Používajte iba neiskriace prístroje.

 

P243

Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

ICZ/2014/2489/ha

Strana 1 z 6

 

Etiketa schválená: 2.10.2014

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo

 

lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P303 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P303 + P361 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky + P353 kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305 + P351 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate + P338 kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P370 + P378

V prípade požiaru: na hasenie použite rozstrekovaný prúd vody, penu alebo oxid uhličitý

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P403 + P235

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Vt5 Pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie!

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami -dodržte ochrannú dobu!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o.,

 

Prievozská 2,

 

821 09 Bratislava 2

ICZ/2014/2489/ha

Strana 2 z 6

 

Etiketa schválená: 2.10.2014

Číslo autorizácie:

97-02-0373

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 3 roky

 

od dátumu výroby

Caramba® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka metconazole patrí do chemickej skupiny triazolov, pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje preventívny a kuratívny účinok, tj. chráni listy pred napadnutím, ale tiež po vzniku infekcie. Po aplikácii metconazolu má jeho molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorej funkciu blokuje, čoho následkom je, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Metconazole pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne. Okrem týchto účinkov, účinná látka evokuje zvýšenú

obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

 

 

 

Dobrá perzistencia účinnej látky

zabezpečuje dlhodobé pôsobenie.

 

Pri ošetrení repky ozimnej na jeseň sa zlepšuje zdravotný

stav rastlín a znižuje vymŕzanie porastov.

Skorá jarná aplikácia zvyšuje pevnosť stoniek a zabraňuje poliehaniu porastov.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

 

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka/ ha

 

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná

múčnatka trávová,

1,2 - 1,5 l

 

42 dní

*) možnosť leteckej

 

hrdze, septoriózy pšenice

 

 

 

aplikácie

jačmeň ozimný,

múčnatka trávová, hrdza

1,5 l

 

42 dní

 

jačmeň jarný

jačmenná, fuzariózy klasov

 

 

 

 

repka ozimná

biela hniloba, čerň repková

1,5 l

 

56 dní

 

 

fómové černanie stoniek

 

 

 

 

Množstvo postrekovej kvapaliny:

200 - 600 l/ha.

 

 

 

*) pri leteckej aplikácii dávka vody 40-70 l/ha

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Ošetrenie pšenice ozimnej vykonávajte od začiatku napadnutia resp. pri zistení prvých príznakov ochorenia, najneskôr však na začiatku kvitnutia (BBCH 61). Proti septoriózam na pšenici aplikujte počas klasenia (BBCH 51- 59). Nižšiu dávku použite pri slabšom infekčnom tlaku.

V prípade novej infekcie ošetrenie zopakujte. Aplikujte maximálne 2x počas vegetácie, najneskôr do

štádia konca kvitnutia (BBCH 69).

Na ošetrenie pšenice ozimnej od štádia viditeľného vlajkového listu (BBCH 37) do štádia stredu klasenia (BBCH 55) možno fungicíd CARAMBA® miešať s registrovanými strobilurinmi. Takto je zaručená ochrana proti významným chorobám listov a klasov s dobrým kuratívnym a dlhodobým účinkom.

ICZ/2014/2489/ha

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 2.10.2014

Ošetrenie jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného vykonávajte od začiatku výskytu ochorenia od štádia objavenia sa 9. odnože alebo ďalších odnoží až do konca klasenia (BBCH 29 – 59) maximálne do konca kvitnutia (BBCH 69).

Ošetrenie repky ozimnej

CARAMBA® v dávke 1,5 l je účinná proti fómovemu černaniu stoniek (Phoma lingam). Termín aplikácie: skoro na jar od 9 viditeľných internódií až do fázy krátko pred kvitnutím (BBCH 39- 59).

Proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) aplikujte v dávke 1,5 l počas štádia - plné kvitnutie - 50 % kvetov otvorených (BBCH 65).

CARAMBA® v dávke do 1,5 l vykazuje dobrý účinok proti černi repkovej (Alternaria brassicae)

Letecká aplikácia

Dávka vody: 40-70 l/ha

1.Dodržiavajte pri aplikácii pracovno-technologické postupy (tj. riedenie, aplikačnú dávku, správnu voľbu postrekového zariadenia, nerozlievajte prípravok, zvyšky postrekovej kvapaliny zlikvidujte predpísaným spôsobom).

2.Prípravok neaplikujte, ak rýchlosť vetra presahuje hodnotu 3 m.s-1

3.Prípravok aplikujte tak, aby v žiadnom prípade nezasiahol susedné plodiny.

4.V žiadnom prípade prípravky neaplikujte nad hladinou vôd (najmä stojatých). Okolo vodných tokov ako aj vodných nádrží alebo jazier doporučujeme aplikovať prípravky chrbtovými postrekovačmi .

5.Nepostrekujte miesta, kde to nie je indikované. Nepostrekujte letecky miesta v okolí tečúcich alebo stojatých vôd.

6.Zvyšky postrekovej kvapaliny sa v žiadnom prípade nesmú dostať do tečúcich alebo stojatých vôd. V žiadnom prípade sa nesmú zariadenia alebo pomôcky používané pri príprave postrekovej kvapaliny vymývať v potoku alebo v rybníkoch resp. v blízkosti nich. Vymývajte ich na k tomuto účelu vyhradených a schválených miestach, aby nebola kontaminovaná ani povrchová ani podzemná voda.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Negatívne vplyvy na rastliny, odrody či rastlinné produkty nie sú známe.

Prípravok nemiešajte s hnojivom DAM 380, kombinácia môže vyvolať fytotoxicitu ošetrených rastlín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Po aplikácii prípravku CARAMBA neboli na Slovensku do súčasnej doby zistené žiadne prípady vzniku rezistencie .Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok, alebo iný, ktorý obsahuje výlučne účinnú látku typu azolu, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku. Tento typ prípravkov aplikujte predovšetkým preventívne, alebo čo najskôr po objavení sa prvých príznakov ochorenia na rastlinách. Na obilniny aplikujte maximálne 2x za jedno vegetačné obdobie, u repiek 1x jesenná a 1x jarná aplikácia za jedno vegetačné obdobie

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepeme. Postrekovú kvapalinu je potrebné neustále udržovať v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujeme dávkovanie a činnosť trysiek. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe)

ICZ/2014/2489/ha

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 2.10.2014

alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača). Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 %-ným roztokom). Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumené rukavice a gumené čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok CARAMBA® je horľavina II. triedy nebezpečnosti. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou.

Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Nevyvolávajte zvracanie, zabezpečte ihneď lekársku pomoc!

Po zasiahnutí očí: Oči vymývajte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave: Privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/5477 4166).

ICZ/2014/2489/ha

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 2.10.2014

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-300 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 3 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody t.j. technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2014/2489/ha

Strana 6 z 6