Etiketa schválená: 18.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CAPALO®

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenznej emulzie proti listovým a klasovým chorobám pšenice jarnej, pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného, raži ozimnej a tritikale.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

200 g.l-1

fenpropimorph,

t.j. (RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-

 

 

dimethylmorpholine

62,5 g.l-1

epoxiconazole

t.j. (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorfenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorfenyl)-

 

 

propyl]-1H-1,2,4-triazol

75 g.l-1

metrafenone

t.j. 3′-bromo-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzo

 

 

phenone

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fenpropimorph CAS: 67564-91-4, epoxiconazole CAS: 133855-98-8, metrafenone CAS: 220899-03-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

 

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

 

H360Df

Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania

 

plodnosti.

 

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné

 

opatrenia.

 

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu

 

tváre.

 

ICZ/2014/2605/ki

 

1/5

 

 

Etiketa schválená: 18.9.2014

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

 

mydla

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

P338

 

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P308

+ P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKĚ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P332

+ P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku

 

 

pomoc/starostlivosť.

P333

+ P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky:

 

 

vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337

+ P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362

+ P364

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P405

 

Uchovávajte uzamknuté.

P420

 

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

 

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo

 

 

špeciálneho odpadu.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy je mimoriadne jedovatý

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest)

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd

BEZ OBMEDZENIA PHO. ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM

PÁSME ZDROJOV PITNÝCH VÔD. ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Výrobca prípravku na ochranu rastlín :

BASF SE, Ludwigshafen, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-02-1125

Dátum výroby:

uvedené na obale

ICZ/2014/2605/ki

2/5

Etiketa schválená: 18.9.2014

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE fľaša 1 l, HDPE kanister 5 l

Capalo® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Capalo je systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. V pšenici ozimnej a pšenici jarnej pôsobí proti múčnatke trávovej, septoriózam pšenice, steblolamu a hrdzi pšeničnej, v jačmeni jarnom a jačmeni ozimnom proti hnedej škvrnitosti jačmeňa, v raži ozimnej proti múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej, septoriózam, steblolamu a v tritikale proti múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej a septoriózam.

Účinná látka fenpropimorph zo skupiny morfolínov, inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systémový, preventívny a kuratívny účinok.

Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylasy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna.

Účinná látka metrafenone zo skupiny benzophenonov, blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Škodlivý organizmus

Dávka na ha

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

v dňoch

 

pšenica jarná,

múčnatka trávová,

1-1,5 l

35

 

pšenica ozimná

hrdza pšeničná,

 

 

 

 

septoriózy pšenice,

 

 

 

 

steblolam

 

 

 

jačmeň jarný,

hnedá škvrnitosť

1-1,5 l

35

 

jačmeň ozimný

jačmeňa

 

 

 

raž ozimná

múčnatka trávová,

1-1,5 l

35

 

 

hrdza pšeničná,

 

 

 

 

septoriózy, steblolam

 

 

 

tritikale

múčnatka trávová,

1-1,5 l

35

 

 

hrdza pšeničná,

 

 

 

 

septoriózy

 

 

 

Prípravok má vedľajšiu účinnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa, hrdzi jačmennej a múčnatke trávovej v jačmeni ozimnom a jačmeni jarnom.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Proti steblolamu prípravok Capalo aplikujte vo fáze BBCH 29-37 (koniec odnožovania až objavenie zástavového listu), najneskôr pri prvých príznakoch choroby.

Proti listovým chorobám aplikujte prípravok Capalo pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37-59 (objavenie zástavového listu – koniec klasenia).

Dávka postrekovej kvapaliny: 200 - 400 l/ha

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

ICZ/2014/2605/ki

3/5

Etiketa schválená: 18.9.2014

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie, t.j. striedanie prípravkov, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov z rovnakej skupiny účinných látok na ochranu rastlín. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Dodržujte dávkovanie a termín aplikácie prípravku Capalo podľa tejto etikety. Maximálny počet aplikácií prípravku je 2x počas vegetácie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok sa aplikuje bežnými typmi poľných postrekovačov. Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri aplikácii musí byť zabezpečené stále miešanie postrekovej kvapaliny. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravenú postrekovú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov vôd povrchových.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

ODPORÚČANIA A MOŽNÉ RIZIKÁ VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Prípravok je toxický pre vodné organizmy.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom je potrebné používať schválené ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného textilného materiálu, uzatvorené ochranné okuliare alebo tvárový štít, rúško alebo respirátor + filter proti parám, čapicu so šiltom alebo klobúk, ochranné rukavice z plastu alebo gumy, gumené alebo plastové čižmy. Pri rozrábaní prípravku používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku tak, aby nebola zasiahnutá obsluha. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachovej vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov spodných a povrchových vôd.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom, a iba v tých prípadoch, kedy je dokonale zaručené, že kontaminovaná voda nemôže preniknúť z priestoru požiaru do okolia a hlavne do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných a povrchových vôd a zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu vznikať toxické splodiny!

PRVÁ POMOC

ICZ/2014/2605/ki

4/5

 

 

 

Etiketa schválená: 18.9.2014

Po náhodnom požití:

Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte

 

lekára.

 

 

 

Po zasiahnutí očí:

Oči vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 minút, zabezpečte

 

lekárske ošetrenie.

 

 

 

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte okamžite odev

a zasiahnuté

miesto

umyte mydlom

 

a teplou vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku

 

pomoc.

 

 

 

Po nadýchaní:

Postihnutému zabezpečte

pobyt na

čistom

vzduchu, pokoj

 

a lekársku pomoc.

 

 

 

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/ 54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúceho zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

ICZ/2014/2605/ki

5/5