Etiketa schválená: 12.6.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CANTUS®

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom zo skupiny karboxamidovych fungicídov vo forme vodorozpustných granúl určený proti hubovým chorobám viniča a

repky.

 

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Boscalid 500 g.kg-1 (50% hm)

t.j: 2-chloro-N-(4´-chlorobifenyl-2-yl) nicotinamid

Nebezpečné látky prípravku: Boscalid Cas No.: 188425-85-6

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

GHS09

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

ICZ/2014/2466/ss

Strana 1 z 4

 

Etiketa schválená: 12.6.2014

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-02-0783

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Balenie:

0,5 kg, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg HDPE kanistre

Cantus® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Cantus® je systémovo pôsobiaci fungicíd s účinnou látkou boscalid, patriaci do skupiny anilidov, ktorý do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.

Cantus® zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Cantus® sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti plesni sivej (Botrytis cinerea) na viniči a proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) na repke.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha,

Ochr. doba

Poznámka

 

 

(koncentrácia)

 

 

vinič

pleseň sivá

1,2 kg (0,12 %)

35

 

repka olejná

biela hniloba

0,5 kg

AT

 

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU: Vinič:

Postrekujte preventívne alebo podľa signalizácie. Pre maximálnu účinnosť prípravku je dôležité dodať odporúčané množstvo vody, aby bol povrch viniča dokonale pokrytý postrekovou kvapalinou.

Odporúčaná dávka vody je 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 1 x

Repka olejná:

Proti bielej hnilobe v repke postrekujte preventívne alebo podľa signalizácie, keď je otvorených 50 – 60% kvetov.

Odporúčané množstvo vody je 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 1 x

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A NÁSLEDNÝCH PLODINÁCH

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNI KU REZISTENCIE

ICZ/2014/2466/ss

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 12.6.2014

Skupina carboxamidov patrí z hľadiska vzniku rezistencie medzi stredne rizikové, je preto potrebné dodržať antirezistntnú stratégiu použitia prípravku. Prípravok odporúčame použiť maximálne 1 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Príslušné množstvo prípravku najprv dôkladne rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody. Potom odmeranú dávku vlejte cez sito do nádrže postrekovača do polovice naplneného vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri aplikácii zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny. Pripravenú postrekovú kvapalinu bezodkladne spotrebujte.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou a vystriekať na ošetrovanom pozemku. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek , zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor , gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou. Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

Po náhodnom požití:

okamžite si vypláchnite

ústa, vypite veľké

množstvo vody

 

a vyhľadajte lekársku pomoc

 

 

Po zasiahnutí očí: oči

vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte

 

lekárske ošetrenie.

 

 

 

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte odev a zasiahnuté miesto

umyte

mydlom a teplou

 

vodou.

 

 

 

Po nadýchaní:

Postihnutému zabezpečte

pobyt na

čistom

vzduchu, pokoj

 

a teplo.

 

 

 

ICZ/2014/2466/ss

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 12.6.2014

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02 / 547 741 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5°C do +300 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2014/2466/ss

Strana 4 z 4