Etiketa schválená: 26.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CAMIX

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenznej emulzie určený na preemergentné a skoro- postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

Účinná látka:

60 g.l-1 mesotrione, tj. 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione

500 g.l-1 S-metolachlor, tj. (S) - chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-N-(2-methoxy-1-methyl- ethyl)-acetamide (80-100%), a R-isomery (0-20%)

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: s-metolachlor CAS No.: 87392-12-9, mesotrione CAS No.: 104206-82-8

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS07 GHS09

Pozor!

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, alebo 3 krát vypláchnutý obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Etiketa schválená: 26.2.2016

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe1 Za účelom ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku S-metolachlor viac ako 1× za 3 roky na rovnakom pozemku pri aplikácii maximálne 1250 g.ha-1.

Spe1 Za účelom ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku S-metolachlor viac ako 1× za 2 roky na rovnakom pozemku pri aplikácii maximálne 1000 g.ha-1.

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m pri 50% redukcii, 10 m bez redukcie.

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov. Zákaz vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitia. Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti.

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

CAMIX je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

Etiketa schválená: 26.2.2016

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketonov. Mesotrione je inhibítorom p- hygroxyphenyl pyruvate dioxygenasy, ktorá elementárne zasahuje do metabolizmu biosyntézy karotenoidov v bunkách burín. Prijímaná je listami i koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje zbelením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín.

Účinná látka S-metolachlor patrí do chemickej skupiny chloroacetanilidov. Prevažne je z pôdy prijímaný cez koleoptyl a klíčky vzchádzajúcich burín. Menšie množstvo S-metolachloru prijímajú buriny prostredníctvom koreňov, ale tento spôsob príjmu je pomalší. Primárnym spôsobom účinku účinnej látky S-metolachlor je zabránenie vytváraniu veľmi dlhého reťazca mastných kyselín.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Preemergentá aplikácia 2,0 l.ha-1

Citlivé mrlík biely, láskavec ohnutý, stavikrv buriny: vtáčí, ježatka kuria, fialky (roľná,

trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, hluchavky (purpurová, objímavá), horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, slnečnica ročná - výmrv, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, reďkev ohnicová, ľulok čierny, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, durman obyčajný, horčica roľná, žltnica maloúborová

Preemergentá aplikácia 2,5 l.ha-1 mrlík biely, láskavec ohnutý, stavikrv vtáčí, ježatka kuria, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, hluchavky (purpurová, objímavá), horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, slnečnica ročná - výmrv, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, reďkev ohnicová, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, durman obyčajný, horčica roľná, žltnica maloúborová, proso siate

pohánkovec ovíjavý

Skorá postemergentná aplikácia

2,5 l/ha

mrlík biely, láskavec ohnutý, horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, ježatka kuria, fialky (roľná, trojfarebná), parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, veronika perzská, kapsička pastierska, horčica roľná, zemedym lekársky, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, slnečnica ročná - výmrv, hluchavky (purpurová, objímavá), ľuľok čierny, hviezdica prostredná, durman obyčajný, žltnica maloúborová, stavikrv vtáčí

pohánkovec ovíjavý, proso siate

Etiketa schválená: 26.2.2016

NÁVOD NA POUŽITIE

Poznámka č.1: na silno zaburinených pozemkoch a pre potlačenie nasledujúcich druhov burín použite dávku 2,5 l.ha-1: pohánkovec ovíjavý, proso siate, slnečnica ročná - výmrv, stavikrv vtáčí, horčiaky, ježatka kuria.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií 1× za vegetáciu

Množstvo účinnej látky S-metolachlor nesmie prekročiť 1250 g.ha-1 1× za 3 roky na rovnakom pozemku alebo 1000 g.ha-1 1× za 2 roky na rovnakom pozemku.

CAMIX možno aplikovať buď preemergentne t.j. do 3 dní po sejbe kukurice alebo skoro postemergentne t.j. kukurica do 2 pravých listov (BBCH 12), dvojklíčnolistové buriny v rastovom štádiu max. do 4. pravého listu (max. BBCH 14) a jednoročné trávy v štádiu klíčnych listov až 1. pravý list (BBCH 10-11). Dostatočná vlhkosť pôdy je žiaduca na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku, za sucha sa účinnosť prípravku znižuje.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok CAMIX je pri použití navrhovaných dávok z hľadiska fytotoxicity úplne bezpečný pre kukuricu. Prejavy ojedinelej prechodnej fytotoxicity sa v niektorých prípadoch môžu objaviť, fytotoxicita nie je trvalá a po krátkej dobe doznie bez negatívneho vplyvu na porast a úrodu.

Odrodová citlivosť nie je známa.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok CAMIX obsahuje dve účinné látky. Účinná látka mesotrione patrí podľa klasifikácie

HRAC do skupiny F2 (triketony) a účinná látka S-metolachlor patrí podľa HRAC do skupiny K3 (chloroacetamidy). V súčasnej dobe nie sú zaznamenané prejavy rezistencie burín po aplikácii prípravku CAMIX. Riziko možného vzniku rezistencie je minimalizované odlišným mechanizmom účinku oboch účinných látok. Striedanie herbicídnych prípravkov s odlišným mechanizmom účinku je vhodným prostriedkom proti možnému vzniku rezistencie.

Napriek tomu odporúčame dodržiavať v rámci antirezistentnej stratédie naslednovné odporúčania:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

c)aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,

d)používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok CAMIX aplikovaný podľa odporúčaní minimalizuje konkurenciu burín k pôdnej vlahe a k dostupným živinám v prvých fázach vývoja plodiny. Nemá nepriaznivý vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ako následnú plodinu na pozemkoch ošetrených prípravkom CAMIX, v prípade nutnej vyorávky, je možné použiť bez obmedzenia len kukuricu. Iné plodiny majú pre výsev nasledovné obmedzenia:

Etiketa schválená: 26.2.2016

a)obilniny - štyri mesiace po aplikácii CAMIX

b)sója - 8 mesiacov po aplikácii

c)repka ozimná - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4-8 mesiacov)

d)slnečnica - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov)

e)repa cukrová, strukoviny - 18 mesiacov

Prípravok nepredstavuje pre susediace plodiny, pri dodržaní postupov správnej poľnohospodárskej praxe, neakceptovateľné riziko.

Dbajte pri aplikácii prípravku na citlivé susedné plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok pred použitím dôkladne premiešajte. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave tank mixov je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Čerpadlo je potrebné ponechať zapnuté aj počas presunu postrekovača a pri samotnej aplikácii.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok CAMIX, všetky jeho stopy musia byť z postrekovača a miešacej nádrže odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte 100 g chlórového vápna na 100 l vody. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania. Potom nádrž vypustite.

c)Opakujte postup b) ešte raz.

d)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sieťku čistite oddelene. Na odstránenie stôp chlórového vápna vypláchnite dôkladne nádrž čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, zásteru, gumené rukavice a gumovú obuv, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite aj zásteru z pogumovaného materiálu alebo PVC.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nejedzte, nepite a ani nefajčite!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy.

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a to iba v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC Všeobecné odporučenia:
Po vdýchnutí:
Po zasiahnutí pokožky:
Po zasiahnutí očí:
Po požití:

Etiketa schválená: 26.2.2016

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, Národné toxikologické informačné stredisko Bratislava alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a pokoji. Ihneď privolajte lekára.

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.