Etiketa schválená: 1.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CALLISTO TURBO

Postrekový selektívny herbicíd vo formulácií vodou dispergovateľných granúl WG určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Mesotrione

150 g/kg

t.j 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione

 

(15% hm)

 

Dicamba

312,5 g/kg

t.j. 3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid

 

(31,3% hm)

 

Nicosulfuron

100 g/kg

t.j. 1-naphthylacetic acid and/or 2-naphthylacetic acid

 

(10% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dicamba- CAS No.: 1918-00-9

OZNAČENIE

GHS07

GHS09

 

 

 

POZOR!

 

 

 

 

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

 

 

 

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenie

v blízkosti

povrchových

vôd./Zabráňte

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a

 

vozoviek ciest).

 

 

 

SPe1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody používajte prípravok v dávke 1 x 0,6 kg/ha

 

(t.j. 1 x 60 g/ha nicosulfuron) na pôdy s obsahom ílu menej ako 10 % iba

 

každý druhý rok.

 

 

 

ICZ/2013/1644/sc

 

 

 

 

1/7

 

Etiketa schválená: 1.7.2015

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m (5 m s 50%

 

a 0 m s 90% redukciou).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

a dodržaní návodu na použitie

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1613

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

500g, 1 kg, 5 kg HDPE kontajner - prachovnica

CALLISTO TURBO je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok CALLISTO TURBO je herbicídny prípravok obsahujúci účinné látky mesotrione, dicamba a nicosulfuron.

Účinná látka mesotrione patrí do chemickej skupiny triketonov. Účinná látka je prijímaná listami, hypokotylom a koreňmi a následne je translokovaná xylémom aj floémom. Účiná látka mesotrione blokuje funkciu rastlinného enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate-dioxygenázu (HPPD), čím naruší syntézu rastlinných pigmentov, čo následne vedie k vybieleniu alebo chloróze rastlín.

ICZ/2013/1644/sc

2/7

Etiketa schválená: 1.7.2015

Účinná látka dicamba patrí do chemickej skupiny kyseliny benzoovej. Účinná látka preniká do rastlín koreňmi a listami. Nepriaznivo ovplyvňuje fotosyntézu a delenie buniek. Spôsobuje deformácie listov a stoniek s následným odumretím celej rastliny.

Účinná látka nicosulfuron patrí do chemickej skupiny sulfonylmočovín. Je rýchlo absorbovaná do listov zasiahnutých postrekom a cez xylém a floém je translokovaná do meristematických pletív, kde spôsobuje inhibíciu enzýmu acetolaktát syntázy (ALS) a následne zastavenie bunkového delenia. Za niekoľko hodín po aplikácii dochádza k červenaniu, žltnutiu burín a zastaveniu ich rastu.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI

CALLISTO TURBO 0,6 kg/ha + ATPLUS 463 0,5%

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, ambrózia palinolistá, loboda konáristá, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, mrkva obyčajná, zemedym lekársky, žltnica maloúborová, ibištek trojdielny, rumanček kamilkový, bažanka ročná, horčiak obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, čistec ročný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, fialka roľná, voškovník obyčajný, voškovník tŕnistý, ježatka kuria, proso siate, lipnica ročná, pichliač roľný, štiavec kučeravý, podslnečník Theofrastov, portulaka zeleninová, mlieč roľný, starček obyčajný, pýr plazivý, moháre (sivý, zelený, praslenatý), cirok alepský

Stredne citlivé buriny: pakosty (pakost strihaný), stavikrv vtáči, pohánkovec ovíjavý, povoja plotná, pupenec roľný, prstovka krvavá

CALLISTO TURBO 0,4 kg/ha + ATPLUS 463 0,5%

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, ambrózia palinolistá, loboda konáristá, podslnečník Theofrastov, mrlík biely, mrlík hybridný, mrlík mnohoplodý, durman obyčajný, žltnica maloúborová, ibištek trojdielny, horčiak obyčajný, portulaka zeleninová, horčica roľná, ľuľok čierny, peniažtek roľný, voškovník obyčajný, voškovník tŕnistý, fialka roľná, bažanka ročná, čistec ročný, hviezdica prostredná, mlieč roľný

Stredne citlivé: zemedym lekársky, pakosty, rumanček kamilkový, proso siate, mrkva obyčajná, povoja plotná, ježatka kuria, lipnica ročná, moháre, pichliač roľný, štiavec kučeravý, cirok alepský

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, lipkavec obyčajný, ovos hluchý, pupenec roľný, pýr plazivý

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové

 

0,6 kg + 0,5%

 

AT

TM ATPLUS 463

 

 

buriny a trávy

 

 

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

T1: 0,4 kg + 0,5%

 

 

DA, TM ATPLUS

 

kukurica

 

 

 

AT

463

 

 

 

buriny a trávy

 

T2: 0,2 kg + 0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové

 

0,4 kg + 0,5%

 

AT

TM ATPLUS 463

 

 

buriny a trávy

 

 

3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2013/1644/sc

 

 

 

 

3/7

 

Etiketa schválená: 1.7.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 80 - 400 l/ha

Poznámka č.1:

Prípravok aplikujte jednorázovo v dávke 0,6 kg/ha so zmáčadlom na báze oleja (napr. ATPLUS 463 v dávke 0,5%), alebo s iným neionizovaným zmáčadlom (v rastovej fáze 2 – 9 listov kukurice (BBCH 12-19), dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 2 – 6 listov (BBCH 12-16) a trávy optimálne v rastovej fáze 3. až 4. listu (BBCH 13-14).

Prípravok CALLISTO TURBO v dávke 0,6 kg/ha aplikujte na viac zaburinených pozemkoch trvácimi burinami a na pozemkoch s výskytom ťažšie kontrolovateľných burín ako: pichliač roľný, pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, ježatka kuria, moháre, pakosty, stavikrv vtáči, pohánkovec ovíjavý, povoja plotná, pupenec roľný a prstovka krvavá.

Maximálna aplikačná dávka: 0,6 kg prípravku/ha t.j. maximálne 60 g účinnej látky nicosulfuron/ha len 1 x za 2 roky, alebo každý rok avšak iba na pôde, kde obsah ílu je viac ako

10%.

Poznámka č.2:

Prvú aplikáciu urobte v dávke 0,4 kg/ha so zmáčadlom na báze oleja (napr. ATPLUS 463 v dávke

0,5%), alebo s iným neionizovaným zmáčadlom v rastovej fáze 2 – 6 listov kukurice (BBCH 12- 16) a druhú aplikáciu v dávke 0,2 kg/ha + zmáčadlo na báze oleja (napr. ATPLUS 463 v dávke 0,5%), alebo s iným neionizovaným zmáčadlom urobte v rastovej fáze 9 listov kukurice (BBCH 19), dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 2 – 6 listov (BBCH 12-16) a trávy optimálne v rastovej fáze 3. listu až 4. listu (BBCH 13-14). Delenou aplikáciou prípravku CALLISTO TURBO posilníte jeho účinnosť proti trvácim burinám ako pichliač roľný, pupenec roľný, štiavec kučeravý, cirok alepský a iné.

Maximálna aplikačná dávka: 0,6 kg prípravku/ha t.j. maximálne 60 g účinnej látky nicosulfuron/ha len 1 x za 2 roky, alebo každý rok avšak iba na pôde, kde obsah ílu je viac ako

10%.

Poznámka č.3:

Prípravok aplikujte jednorázovo v dávke 0,4 kg/ha so zmáčadlom na báze oleja (napr. ATPLUS 463 v dávke 0,5%), alebo s iným neionizovaným zmáčadlom v rastovej fáze 2 – 9 listov kukurice (BBCH 12-19), dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze 2 – 6 listov (BBCH 12-16) a trávy optimálne v rastovej fáze 3. až 4. listu (BBCH 13-14). Maximálny počet aplikácií 1x za vegetačné obdobie.

Maximálna aplikačná dávka: 0,4 kg prípravku/ha za sezónu.

Upozornenie:

Prípravok CALLISTO TURBO aplikujte vždy so zmáčadlom na báze oleja (napr. ATPLUS 463 v dávke 0,5 %), alebo s iným neionizovaným zmáčadlom!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. V niektorých prípadoch sa môžu objaviť príznaky ojedinelej prechodnej fytotoxicity. Táto fytotoxicita nie je trvalá a po krátkej dobe doznie bez negatívneho vplyvu na porast a úrodu.

ICZ/2013/1644/sc

4/7

Etiketa schválená: 1.7.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pre zabránenie vzniku rezistencie aplikujte prípravok v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie.

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame dodržiavať nasledovné odporúčania:

a)dodržiavať zásady striedania plodín,

b)aplikovať registrované dávky prípravku a dodržiavať termín ošetrenia,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade nutného zaorania poškodeného porastu kukurice na pozemkoch ošetreného prípravkom CALLISTO TURBO je možné ako náhradnú plodinu siať bez obmedzenia len kukuricu.

V prípade následných plodín platia nasledovné obmedzenia:

a)obilniny – štyri mesiace po aplikácii

b)sója – 8 mesiacov po aplikácii

c)repka ozimná – 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4-8 mesiacov)

d)slnečnica - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov)

e)repa cukrová, strukoviny, lucerna, ďatelina – 18 mesiacov (pred výsevom je potrebná hlboká orba)

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny! Zabránte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na faunu vo všeobecnosti a predovšetkým na užitočné organizmy.

Opatrenia na zmiernenie rizika:

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme

-v dĺžke 10 m (5 m s 50% a 0 m s 90% redukciou) pri aplikačnej dávke 0,6 kg CALLISTO

TURBO/ha;

-v dĺžke 5 m (0 m s 90% redukciou) pri aplikačnej dávke 0,4 kg CALLISTO TURBO/ha.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok CALLISTO TURBO, všetky jeho stopy musia byť z postrekovača a miešacej nádrže odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte 100 g chlórového vápna na 100 l vody. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania. Potom nádrž vypustite.

c)Opakujte postup b) ešte raz.

d)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

ICZ/2013/1644/sc

5/7

Etiketa schválená: 1.7.2015

e)Trysky a sieťku čistite oddelene. Na odstránenie stôp chlórového vápna vypláchnite dôkladne nádrž čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumené rukavice a gumené topánky, prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a fajčite !

Ak sa prípravok dostane do ohniska požiaru haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly a len v tých prípadoch, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC Všeobecné odporučenia:

Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou obal, etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí:

Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a kľude. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky:

Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí:

Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky. Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití:

Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte tento obal alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. 02/5477 4166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS +421 905 585 938, alebo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 55 4093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5°C až +35°C oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ICZ/2013/1644/sc

6/7

Etiketa schválená: 1.7.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

PRÁVNE NORMY

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/1644/sc

7/7