Etiketa schválená: 22.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CALLISTO® 480 SC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu kukurice pri preemergentnej, skorej postemergentnej a postemergentnej aplikácii.

Účinná látka:

Mesotrione, 480 g.l-1(40 % hm) t.j. 2-(4-metyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-dione (IUPAC)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú klasifikácii prípravku: mesotrione CAS No.: 104206-82-8, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isodecyl-omega-hydroxy CAS No.: 61827-42-7

Označenie prípravku:

GHS08 GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo

 

opakovanej expozícii.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku

EUH401

rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P314

Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2014/2644/ha

1/6

Etiketa schválená: 22.10.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

03-11-0616

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l HDPE kanister

CALLISTO je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok CALLISTO 480 SC je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd. Je rýchlo prijímaný koreňmi, klíčkami a listami a rozvádzaný xylémom aj floémom. Môže sa použiť preemergentne aj postemergentne na ochranu kukurice proti širokému spektru dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín. Vyznačuje sa vysokou selektivitou a to až do štádia šiestich listov kukurice.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá, loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, zemedym lekársky, žltnica maloúborová, slnečnica ročná, hluchavka purpurová, horčiaky (štiavolistý, obyčajný), starček obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, fialka roľná, voškovník obyčajný (POST).

Pri aplikácii s prípravkom na báze S-metolachlóru sa účinok rozširuje aj na trávovité buriny: prstovka krvavá, ježatka kuria, lipnica ročná, moháre, proso siate roľné.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

kukurica

dvojklíčnolistové

0,3 l

AT

PRE, EPOST

 

buriny a

0,25-0,3 l + (1,25 l)

AT

(TM) Dual Gold 960 EC,

 

jednoročné trávy

 

 

PRE, EPOST

 

 

0,25 l + (0,5 %)

AT

(TM) Atplus 463, POST

 

 

0,25 l + (1 l)

AT

(TM) Istroekol, Alimo,

 

 

 

 

POST

 

 

dvojklíčnolistové

0,2-0,25 l + (0,75 l)1

AT

(TM)1

Milagro,

 

buriny, jednoročné

+ (0,5 %)2

 

(TM)2

Atplus, POST

 

a trváce trávy

0,2-0,25 l + (0,75 l)1

AT

(TM)1

Milagro,

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/2644/ha

 

 

 

2/6

 

 

 

 

Etiketa schválená: 22.10.2014

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

 

+ (1 l)2

 

(TM)2 Istroekol, Alimo,

 

 

 

 

POST

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody je pre preemergentnú aplikáciu 400-600 l/ha, pre skoro-postemergentnú

300 l/ha a pre post-emergentnú aplikáciu 200-300 l/ha.

CALLISTO 480 SC sa vyznačuje širokou flexibilitou z hľadiska termínu aplikácie. Vo všeobecnosti platí nasledovná možnosť aplikácie:

a)Pre-emergentne: v tomto prípade voľte vyššiu dávku na úrovni 0,3 l/ha. Na pozemkoch so silným výskytom trávovitých burín voľte „tank-mix“ aplikáciu s prípravkom Dual Gold 960 EC. Preemergentná aplikácia zabezpečí herbicídny účinok po dobu 4-6 týždňov.

b)Skoro-postemergentne: táto forma aplikácie sa z hľadiska herbicídneho účinku javí ako optimálna. Prípravok pôsobí kontaktne ale aj cez pôdu. Herbicídny účinok sa prejaví do 3-5 dní a buriny sú zničené do troch týždňov. Prípravok Callisto 480 SC aplikujte v dávke do 0,3 l/ha, v kombinácii s prípravkom Dual Gold 960 EC posilníte účinok proti trávovitým burinám, vrátane prosa siateho roľného.

c)Post-emergentne: voľte dávku 0,3 l.ha-1, v prípade „tank-mix“ 0,2 - 0,25 l/ha.

Upozornenie:

Pri post-emergentnej aplikácii je potrebné použiť adjuvant Atplus 463 alebo metylester repkového oleja t.j. Istroekol, Alimo (1 l/ha). Aj v prípade „tank-mix“ aplikácie s prípravkom Milagro odporúčame pridávať zmáčadlo.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

 

Poznámka

 

 

dvojklíčnolistové buriny a

0,3 l

AT

 

PRE

mak

 

0,2 l + (0,5 %)

AT

 

(TM) ATPLUS 463,

 

 

jednoročné trávy

 

 

 

POST

 

 

 

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikujte preemergentne najneskôr do 3 dní po sejbe pred vzídením plodiny a burín, alebo post- emergentne do 4 až 6 listov maku siateho.

Odporúčaná dávka vody je pre preemergentnú aplikáciu 400-600 l/ha a pre post-emergentnú aplikáciu 200-300 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku CALLISTO 480 SC sa môže u niektorých odrôd objaviť vybielenie strednej časti čepele listov (tzv. bleaching). Tento jav nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez negatívneho vplyvu na porast a úrodu. CALLISTO 480 SC. Vzhľadom na pomerne silnú perzistenciu na

ICZ/2014/2644/ha

3/6

Etiketa schválená: 22.10.2014

povrchu pôdy majú náhradné osevy a následné plodiny definované obmedzenia (upresnenie je v časti "Rotácia plodín").

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Po aplikácií prípravku CALLISTO 480 SC neboli zaznamenané prejavy rezistencie burín. Napriek tomu, pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac ako 1× za vegetačnú sezónu a odporúčame dodržiavať naslednovné odporúčania:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe žiadne negatívne vplyvy na úrodu a spracovanie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade nutného zaorania je možné ako náhradnú plodinu na pozemkoch ošetrených prípravkom CALLISTO 480 SC použiť bez obmedzenia len kukuricu. V prípade iných plodín platia nasledovné obmedzenia:

a)obilniny - štyri mesiace po aplikácii CALLISTO 480 SC

b)sója - 8 mesiacov po aplikácii

c)repka ozimná - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4-8 mesiacov)

d)slnečnica - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov)

e)cukrová repa, strukoviny, lucerna, ďatelina - 18 mesiacov (pred výsevom vykonať hlbokú orbu) Nie sú známe žiadne negatívne vplyvy na susediace plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nie sú známe žiadne negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Odporúčame postupovať nasledovne: po vypustení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou a nádrž opätovne vyprázdnite. Naplňte nádrž do polovice čistou vodou a pridajte detergent alebo roztok uhličitanu sodného. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte stáť 10 minúť za súčasného miešania. Potom nádrž vypustite. Opätovne naplňte nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky. Postrekové trysky a filter musia byť čistené samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne komerčne

ICZ/2014/2644/ha

4/6

Etiketa schválená: 22.10.2014

dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Majte pri sebe obal prípravku, jeho etiketu alebo bezpečnostnú kartu pri volaní na núdzové číslo Syngenty, do Toxikologického informačného centra alebo lekára, alebo ak idete na ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: Okamžite oplachujte s veľkým množstvom vody alebo očnou instiláciou, držiac viečka od seba, aspoň po dobu 15 minút. Okamžitá lekárska starostlivosť je nevyhnutná.

Po zasiahnutí pokožky: Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Okamžite zasiahnuté miesta oplachujte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie kože pretrváva, zavolajte doktora. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím operte.

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Udržiavajte pacienta v teple a kľude. Okamžite zavolajte lekárovi alebo do Národného toxikologického informačného centra.

Po požití: Ak bol prípravok prehltnutý, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi obal od prípravku alebo etiketu. Nevyvolávajte zvracanie.

Informácie pre lekára: ak je množstvo požitého prípravku menšie, ako smrteľná dávka, pacienta pozorujte a liečbu vykonávajte podľa príznakov. V prípade nevyhnutnosti výplachu žalúdka predchádzajte vdýchnutiu vyvráteného obsahu žalúdka. Zvážte tiež podávanie živočíšneho uhlia a preháňadla.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (č. tel. 02/5477 4166).

V prípade nebezpečia volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 433 197.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5oC až +30oC oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako

ICZ/2014/2644/ha

5/6

Etiketa schválená: 22.10.2014

nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/2644/ha

6/6