Etiketa schválená: 02.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CALLISTO® 100 SC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na ochranu kukurice pri preemergentnej a skorej postemergentnej aplikácii.

Účinná látka:

 

 

Mesotrione

100 g.l-1

t.j. 2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl)cyclohexane-1,3-

 

 

dione (IUPAC)

 

(9,17% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: mesotrione CAS No.: 104206-82-8, poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-isodecyl-omega-hydroxy CAS No.: 61827-42-7

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS09

 

NEBEZPEČENSTVO

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351

 

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate

 

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

 

zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom

 

odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre

domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

ICZ/2015/3465/vi

1/5

 

Etiketa schválená: 02.06.2015

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie/povolenia:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

07-11-0872

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

4 x 5 1 (obsah 20 l) HDPE kanister

 

10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

CALLISTO® je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok CALLISTO 100 SC je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd. Je rýchlo prijímaný koreňmi, klíčkami a listami a rozvádzaný xylémom aj floémom. Môže sa použiť preemergentne aj skoro postemergentne na ochranu kukurice proti širokému spektru dvojklíčnolistových a niektorých trávovitých burín. Vyznačuje sa vysokou selektivitou a to až do štádia šiestich listov kukurice.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), ambrózia palinolistá, loboda konáristá, kapsička pastierska, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), durman obyčajný, zemedym lekársky, žltnica maloúborová, výmrv slnečnice, hluchavka purpurová, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, starček obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, fialka roľná, voškovník obyčajný (post).

Pri aplikácii s prípravkom na báze S-metolachlóru sa účinok rozširuje aj na trávovité buriny: prstovka krvavá, ježatka kuria, lipnica ročná, moháre.

NÁVOD NA POUŽITIE:

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové buriny

 

1 l

 

AT

 

PRE, EPOST

 

 

 

 

a jednoročné trávy

 

1 l + (1,25 l)

 

AT

 

(TM) Dual Gold 960 EC,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE, EPOST

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody je pre preemergentnú aplikáciu 400-600 l.ha-1 a pre skoro-postemergentnú

300 l.ha-1.

ICZ/2015/3465/vi

2/5

Etiketa schválená: 02.06.2015

Počet aplikácií: 1× za vegetačnú sezónu

CALLISTO 100 SC sa vyznačuje širokou flexibilitou z hľadiska termínu aplikácie. Vo všeobecnosti platí nasledovná možnosť aplikácie:

a)Pre-emergentne: Na pozemkoch so silným výskytom trávovitých burín zvoľte „tank-mix“ aplikáciu s prípravkom Dual Gold 960 EC. Preemergentná aplikácia zabezpečí herbicídny účinok po dobu 4-6 týždňov.

b)Skoro-postemergentne: táto forma aplikácie sa z hľadiska herbicídneho účinku javí ako

optimálna. Prípravok pôsobí kontaktne ale aj cez pôdu. Herbicídny účinok sa prejaví do 3-5 dní a buriny sú zničené do troch týždňov. Prípravok CALLISTO 100 SC aplikujte v dávke 1 l.ha-1, v kombinácii s prípravkom Dual Gold 960 EC posilníte účinok proti trávovitým burinám vrátane prosa siateho.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po aplikácii prípravku CALLISTO 100 SC sa môže u niektorých odrôd objaviť vybielenie strednej časti čepele listov (tzv. bleaching). Tento jav nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez negatívneho vplyvu na porast a úrodu. CALLISTO 100 SC. Vzhľadom na pomerne silnú perzistenciu na povrchu pôdy majú náhradné osevy a následné plodiny definované obmedzenia (upresnenie je v časti "vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny").

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Po aplikácií prípravku CALLISTO 100 SC neboli zaznamenané prejavy rezistencie burín. Napriek tomu, pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac ako 1× za vegetačnú sezónu a odporúčame dodržiavať nasledovné zásady:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku v správnom termíne,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe žiadne negatívne vplyvy na úrodu a spracovanie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pre následné plodiny t.j. výsevy iných plodín po riadnom zbere kukurice ošetrenej s Callisto 100 SC platia nasledovné obmedzenia:

a)obilniny - 4 mesiace po aplikácii CALLISTO 100 SC

b)sója - 8 mesiacov po aplikácii

c)repka ozimná - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 4-8 mesiacov)

d)slnečnica - 18 mesiacov po aplikácii (v prípade orby 8 mesiacov)

e)cukrová repa, strukoviny - 18 mesiacov.

V prípade nutného zaorania porastu je možné ako náhradnú plodinu na pozemkoch ošetrených prípravkom CALLISTO 100 SC použiť bez obmedzenia len kukuricu.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny! Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Viď. klasifikácia prípravku.

ICZ/2015/3465/vi

3/5

Etiketa schválená: 02.06.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Odporúčame postupovať nasledovne: po vypustení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou a nádrž opätovne vyprázdnite. Naplňte nádrž do polovice čistou vodou a pridajte detergent alebo roztok uhličitanu sodného. Týmto roztokom prepláchnite ramená a trysky a nechajte stáť 10 minúť za súčasného miešania. Potom nádrž vypustite. Opätovne naplňte nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite ramená a trysky. Postrekové trysky a filter musia byť čistené samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Prípravkom možno postrekovať len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: postihnutému podajte niekoľko tabliet medicinálneho uhlia +0,5 litra vlažnej pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po nadýchaní: zabezpečte postihnutému pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo !

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou!

Po zasiahnutí očí: oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Vyhľadajte odborného lekára !

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu postihnutého okamžite dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom

Bratislava, tel.: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484554093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5oC až +30oC oddelene od potravín, nápojov,

ICZ/2015/3465/vi

4/5

Etiketa schválená: 02.06.2015

krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku si prečítajte pozorne návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3465/vi

5/5