Etiketa schválená: 12.12.2013

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CALLAM®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka:

 

125 g.l-1

tritosulfuron,

(t.j.1-(4-trifluorometyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluorometyl-

 

 

benzensulfonyl)močovina)

600 g.l-1

dicamba,

t.j. 3,6-dichlór-2-metoxy benzoová kyselina), vo forme sodnej soli, (t.j.

 

 

3,6-dichlór-2-metoxybenzoát sodný)

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: dicamba CAS No.: 1918-00-9, tritosulfuron CAS No:. 142469-14-5

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS07

GHS09

VÝSTRAŽNÉ SLOVO

Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H319 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P201 Pred používaním sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P264 Po manipulácii sa starostlivo umyte vodou a mydlom.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

EUH208 Obsahuje tritosulfuron. Môže vyvolať alergickú reakciu.

1

ICZ/2011/0471/sc

 

Etiketa schválená: 12.12.2013

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

PHO 3 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo zdrojov podzemných vôd).

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3 Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladím tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie : BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09, Bratislava 2

Výrobca: BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-11-0772

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

3 l, 5 l HDPE kanister

Callam® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Callam® je postemergentný herbicíd so systémovým účinkom. Je účinný proti širokému spektru dvojklíčnolistových druhov burín. Herbicídny účinok je hlavne cez listy. Na jednoklíčnolistové buriny je Callam® selektívny.

Účinné látky tritosulfuron a dicamba po preniknutí cez povrch listu sú v rastline translokované akropetálne a bazipetálne; ich pohyb v pôde je ovplyvňovaný teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.

2

ICZ/2011/0471/sc

Etiketa schválená: 12.12.2013

Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmov, ktoré sú dôležité pri tvorbe aminokyselín a zároveň ovplyvňuje hladinu auxínov v rastline.

Účinné látky Callamu sa v pôde odbúravajú veľmi rýchle. Pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita sa po jeho použití nemení.

Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu burín a tak prestávajú kukurici konkurovať. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Teplé a vlhké počasie účinok urýchľuje.

Citlivé buriny: podslnečník Theofrasov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), lobody, mrlíky (biely, hybridný), žltnice, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, horčiaky, ľulok čierny, hviezdica prostredná, voškovník obyčajný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

kukurica

dvojklíčnolistové buriny

0,4 kg

AT

 

 

dvojklíčnolistové buriny

0,3 kg + (0,5 l)

AT

(TM) Dash

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Kukurica:.

Dávka vody: 250-400 l na hektár. Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu.

Maximálna dávka prípravku na kukuricu je 1 x 0,4 kg/ha za sezónu t.j. 50 g/ha Tritosulfuronu a 240 g/ha Dicamba.

Postrekujte v štádiu 2-4 listov burín (BBCH 12 – 14), kukurica by mala byť v rastovom štádiu 4 až

6 listov (BBCH 14 – 16).

Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších než 25 oC. Zrážky 5 hodín po ošetrení účinok neovplyvňujú.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú plodinu. .

Aplikácia v zoslabenej kukurici (napr. od mrazu, sucha, rýchlej zmeny teplôt alebo chorôb) môže ovplyvniť rast rastlín alebo ich poškodiť (napr. deformácie koreňov). Tieto účinky sú len prechodného charakteru a nemajú vplyv na úrodu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Organizáciou HRAC (Herbicide Resistance Action Commmittee) nie je evidovaná rezistencia medzi účinnými látkami prípravku Callam. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Dodržiavajte agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby), dávkovanie prípravku a termíny aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok Callam použitý samostatne alebo s adjuvantom nemá žiaden negatívny vplyv na následné plodiny, ktoré budú vysievané po zbere ošetrenej plodiny. Ako náhradná plodina môže byť

3

ICZ/2011/0471/sc

Etiketa schválená: 12.12.2013

vysievaná kukurica hneď po príprave pôdy. Obilniny ako náhradné plodiny môžu byť vysievané 4 týždne po aplikácii po príprave pôdy.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu udržujte neustále v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztokom)

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný celotelový pracovný odev, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné pracovné okuliare, respirátor, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami a gumové čižmy. Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu a rukavice.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a nefajčite! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie!

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

4

ICZ/2011/0471/sc

Etiketa schválená: 12.12.2013

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie vyvolajte len na odporúčanie Národného toxikologického informačného centra alebo lekára. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Po kontakte s pokožkou okamžite umyte mydlom a vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých, uzamykateľných a vetrateľných skladoch v uzavretých, originálnych obaloch pri teplotách +5 až +300 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody či poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

5

ICZ/2011/0471/sc