Etiketa schválená: 18.12.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

CABRIO® TOP

Postrekový fungicídny prípravok

vo forme vodou rozpustných

granúl zo

skupiny strobilurínov

s translaminárnym a lokálnym systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

 

Metiram

550 g/kg

t.j.

tris[amine

[ethylenbis

(dithiocarbamate)-

 

poly[ethylenebis (thiuramdisulfide)] (55 % hm)

 

Pyraclostrobin,

50 g/kg

t.j.

metyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-

 

yl]oxymetyl}fenyl) N-metoxy karbamát (5 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metiram CAS No.: 9006-42-2, pyraclostrobin CAS No.: 175013-18-0, nátrium-diizolbytylnaftalén sulfolnan CAS No.: 27213-90-7

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

Pozor

 

 

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

 

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte kontaminované časti tela.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice.

P311

Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P303+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a

 

mydla.

P301+P330

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa.

P332+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P362

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu zneškodnite v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

ICZ/2014/2957/ha

1/5

Etiketa schválená: 18.12.2014

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Za predpokladu použitia podľa návodu v dávke do 2 kg/ha Cabrio® Top nepredstavuje riziko pre iný užitočný hmyz a je označený ako látka prijateľná pre populácie všetkých druhov užitočných článkonožcov.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd ( 5 m). Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, Carl-Bosch Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Nemecká spolková republika

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

05-02-0678

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 l HDPE kanister

CABRIO® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka pyraclostrobin je fungicídna látka zo skupiny strobilurínov, ktorá je po aplikácii prijímaná ošetrenými časťami rastlín a má lokálne systemický a translaminárny účinok. Môžu tak byť zachytené aj štádiá húb v hlbších vrstvách rastlinných pletív. Účinok je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese.

Metiram je kontaktná účinná látka s viacpolohovou aktivitou na bunky fytopatogénnych húb. CABRIO® TOP zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Štádium klíčenia spór je obzvlášť citlivé na pyraclostrobín.

CABRIO® TOP sa vyznačuje preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti hubovým chorobám. Vo viniči účinkuje proti múčnatke (Uncinula necator) a peronospóre (Plasmopara viticola).

ICZ/2014/2957/ha

2/5

 

 

 

Etiketa schválená: 18.12.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

 

vinič

múčnatka viniča

2 kg.ha-1

35

 

 

 

 

(0,2%)

 

 

 

 

peronospóra viniča

2 kg.ha-1

35

 

 

 

 

(0,2%)

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič: Postrekujte preventívne 3x v bloku s odstupom maximálne 12 - 14 dní. Pri vysokom infekčnom tlaku, daždivom počasí a intenzívnom raste listov je vhodné interval skrátiť. Posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 35 dní pred zberom. Koncentrácia produktu v postreku by mala byť 0,2%. Dávka postrekovej kvapaliny 1000 l/ha vody, kvôli tomu, aby bol povrch viniča dokonale pokrytý aplikačnou kvapalinou, a tým sa zabezpečila maximálna účinnosť prípravku. Maximálny počet ošetrení: 3x za vegetačnú sezónu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie, je tolerantný k ošetrovaným rastlinám, bez prejavov nepriaznivých účinkov na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravky zo skupiny QoI inhibítorov (strobiluríny) použite maximálne 3 krát za sezónu, aby sa zabránilo vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie, je tolerantný k ošetrovaným rastlinám, bez prejavov nepriaznivých účinkov na rastliny alebo rastlinné produkty.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie náhradných a následných plodín je bez obmedzení. Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

ICZ/2014/2957/ha

3/5

Etiketa schválená: 18.12.2014

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky

a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletkami mediciálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte.

Po zasiahnutí očí: Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30 0C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme

ICZ/2014/2957/ha

4/5

Etiketa schválená: 18.12.2014

preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

ICZ/2014/2957/ha

5/5