Schválené: 17.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BUZZIN

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov.

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórie nebezpečenstva:

Metribuzin, CAS: 21087-64-9

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlínu držiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 10 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Schválené: 17.9.2015

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Prípravok je vylúčený z použitia v 1. a 2. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd (podzemných aj povrchových).

Pri aplikácii je nutné dodržať ochrannú zónu 5 metrov od okraja poľa, v prípade aplikácie na zemiaky okrem ochrannej zóny sa odporúča použiť nízko úletové trysky s 50 % redukciou driftu.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

BUZZIN® registrovaná ochranná známka a logo Sharda Cropchem Limited

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BUZZIN je selektívny herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín. BUZZIN obsahuje účinnú látku metribuzin. Prípravok je absorbovaný koreňmi, ale tiež listami a je translokovaný akropetálne cez xylém. Inhibuje fotosyntézu. Herbicídny účinok trvá 4-6 týždňov a závisí od druhu pôdy, pôdnej vlhkosti a teploty. Za priaznivého teplého počasia sa účinok prípravku prejaví rýchlejšie než za chladného počasia. BUZZIN je pôdny herbicíd, ktorý ničí už klíčiace rastlinky burín, a tak inhibuje ich rast až do neskorého leta.

Spektrum herbicídnej účinnosti: Citlivé buriny:

bažanka ročná, rumančekovité buriny, hluchavky, horčica roľná, nevädza poľná, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, lobody, ľuľok čierny (len vo fáze klíčnych listov), lipnica ročná, mak vlčí, mrlík biely, mlieče, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, horčiak obyčajný, stavikrv vtáčí, veroniky, reďkev ohnicová, fialka roľná, zemedym lekársky

Schválené: 17.9.2015

Stredne citlivé buriny:

ježatka kuria, láskavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý

Odolné buriny:

lipkavec obyčajný a trváce hlboko koreniace buriny, napríklad pichliač roľný a pýr plazivý

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálna povolená dávka: 1 x 0,75 kg/ha za sezónu.

Zemiak

Prípravok BUZZIN aplikujte preemergentne v dávke 0,75 kg/ha, alebo formou následnej aplikácie v dávke 0,45 kg/ha preemergentne a 0,3 kg/ha skoro postemergentne. Najvýhodnejšie je aplikovať prípravok na dobre usadnuté riadky tesne pred vzídením zemiakov. Vlhkosť pôdy v čase aplikácie nie je dôležitá, avšak dostatočné zrážky po ošetrení majú priaznivý účinok. Trvanie účinku BUZZIN je dlhodobejšie. V období zberu zemiakov je už BUZZIN natoľko rozložený, že nemôže ovplyvniť následné plodiny.

Postemergentne aplikujte pri výške zemiakov do 12 cm, buriny musia byť v skorých rastových štádiách, najviac však v 2 pravých listoch (BBCH 12).

Dávka vody 150-400 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok BUZZIN nepoužívajte na poškodené rastliny/plodiny.

Tolerantné odrody zemiakov - aplikácia bez obmedzenia:

Accent, Adora, Annabelle, Albina, Arinda, Asterix, Bellarosa, Berber,Bolesta, Cinja, Daisy, Dali,

Ditta, Désirée, Evelin, Fakse, Felsina Filea, Finka, Flavia, Fontane, Folva, Gloria, Granola, Cherie, Impala, Junior, Jupiter, Kariera, Karlena, Katka, Kuras, Lady Rosetta, Latona, Liseta, Maestro, Magda, Maranca, Markies, Monalisa, Mondial Mozart, Nora, Novita, Ornella, Pamela, Panda Paola, Platina, Premiére, Presto, Princess, Provento, Raja, Romula, Rosanna, Red Scarlett, Rosara, Rumelia, Sassy, Satina, SaturnaSteffi, Stemster, Tomensa Tresor, Velox, Vera, Victoria, Vila, Viola, Vivaldi, Voyager

Možnosť miernej prechodnej fytotoxicity na zemiakoch:

Agata, Agria, Arnova, Carrena, Cicero, Colette, Cyrano, Everest, Fanchette, Fresco, Ivana, Jelly, Karapot, Karin, Komtesa, Korela Lady Florina, Lipta, Liva, Marabel, Marena, Milva, Planta, Red Anna, Rincona Sazava, Sibu, Sinora, Sirius, Solara, Svella, Tegal, Vitara

Citlivé odrody zemiakov, aplikácia neodporúčame:

Amorosa, Arielle, Augusta, Ballerina, Baltica, Camilla, Clarisa, Fambo, Husar, Inova, Koketa, Korneta, Kuroda, Lady Claire, Lady Christl, Laura, Livera, Minerva, Nicola, Nikita, Picasso, Ramos, Remarka, Rosalind, Rosella, Tivoli, Van Gogh, Veronika, Vineta, Vitesse, Vivi

Schválené: 17.9.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

BUZZIN obsahuje účinnú látku metribuzin, ktorá patrí do skupiny triazinónov, podľa HRAC do skupiny C1, jej účinok spočíva v inhibícii fotosyntézy na úrovni fotosystému II.

Pre zabránenie vzniku rezistencie odporúčame použitie herbicídov s rôznym mechanizmom účinku. Maximálny počet aplikácií prípravku počas sezóny je 2×.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri aplikačnej dávke prípravku BUZZIN do 1 kg.ha-1 za rok sú následné plodiny bez obmedzenia. Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Prípravok BUZZIN nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom sódy a umyte 3× vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných a povrchových recipientov vôd! Oplachovú vodu zneškodnite ako nebezpečný odpad. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte v súlade s ich návodom na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku použite ochranný pracovný odev, ochranné rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, zástera z pogumovaného textilu/PVC a pracovnú obuv.

Pri práci používajte ochranný pracovný odev a obuv, rukavice vhodné pre prácu s chemickými látkami, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a respirátor. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere vetra od pracujúcich.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavý. V prípade ak sa dostane do styku s ohňom, haste požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť len vo forme jemnej hmly, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Schválené: 17.9.2015

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z etikety/príbalového letáku.

Po nadýchaní: Prerušte expozíciu, zaistite telesný a duševný pokoj. V prípade, ak pretrvávajú dýchacie problémy alebo ak sa objavia príznaky astmatického záchvatu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou a mydlom, dobre opláchnite. Pri pretrvávajúcom podráždení alebo pri podozrení na vznik alergickej kožnej reakcie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Najskôr odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa a súčasne pri otvorených viečkach aspoň 15 minút vyplachujte - najmä priestor pod viečkami - čistou tečúcou vodou, najlepšie izbovej teploty. Ak pretrvávajú príznaky (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku a pod.) vyhľadajte odbornú lekársku pomoc. Lekársku pomoc je potrebné vyhľadať vždy, ak boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nemožno opätovne používať a je potrebné ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, číslo telefónu 02/ 54 774 166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 30ºC. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.