Etiketa schválená: 28.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BUTOXONE 400

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, na ničenie dvojklíčnolistových burín v hrachu a peluške.

Účinná látka:

 

 

 

 

MCPB

400 g/l

t.j. kyselina 4-(4-chloro-o-tolyloxy) maslová

 

(40,30 % hm)

alebo

kyselina

4-(4-chlor-2-methylfenoxy)

 

 

maslová vo forme Na soli

vo forme sodnej

438,5 g/l

 

 

 

soli

 

 

 

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: MCPB CAS No: 6062-26-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS05 GHS07 GHS09

Nebezpečenstvo

H302

 

Škodlivý po požití.

H315

 

Dráždi kožu.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411

 

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte mydlom a vodou.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P330

 

Vypláchnite ústa.

P301

+ P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

 

mydla.

P305

+ P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

ICZ/2015/3897/va

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 28.10.2015

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 1 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy toxický.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Aplikujte v bezletovom čase včiel, vo večerných hodinách.

Zákaz používania prípravku v 1.ochrannom pásme zdrojov pitných vôd. Uložte mimo dosahu zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm UK Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, UK

Držiteľ autorizácie:

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúska republika

Zástupca držiteľa autorizácie na území SR:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1298

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l, 10 l a 20 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

dva roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných podmienok

 

skladovania.

BUTOXONE® 400 – je registrovaná značka firmy Nufarm

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok BUTOXONE 400 je selektívny rastový herbicíd určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín v hrachu a peluške.

Účinná látka MCPB patrí do skupiny karboxylových kyselín a pôsobí ako syntetický auxín. Prípravok má systémový účinok - narušuje delenie, rast a diferenciáciu buniek. Dôsledkom je deformácia listov, stoniek a uhynutie zasiahnutej buriny. Účinná látka preniká do rastliny predovšetkým cez listy a stonky. Prúdením rastlinných štiav je následne rozvádzaná až ku koreňom a ničí tým aj trváce buriny.

Spektrum herbicídnej účinnosti Citlivé buriny:

kapsička pastierska, mrlík biely, iskerníky, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, výmrv repky, horčica roľná

Stredne citlivé buriny:

ICZ/2015/3897/va

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 28.10.2015

pichliač roľný, štiavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, láskavce, konopnice, hviezdica prostredná, fialka roľná

Odolné buriny:

rumančeky, rumany, loboda konáristá, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí, zemedym lekársky, hluchavka objímavá, veroniky

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

hrach, peluška

dvojklíčnolistové buriny

3 l

AT

 

Odporúčaná dávka vody 200-400 l.ha-1.

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Hrach, peluška - prípravok aplikujte vo fáze od 3 do 6 listov (BBCH 13-16) t.j. do výšky hrachu asi 5-15 cm. Neskorá aplikácia by mohla viesť k zníženiu úrody.

Pichliač roľný je najcitlivejší vo fáze listovej ružice.

Jednoročné dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie v štádiu 1-3 pravých listov.

Trváce dvojklíčnolistové buriny by sa mali striekať v čase plného rastu, keď sa začínajú tvoriť zárodky kvetu.

Prípravok je rastový herbicíd, a preto je vhodné ho aplikovať pri teplotách nad +10°C (pri nižších teplotách dochádza k znižovaniu účinku). Ošetrujte len zdravé a mechanicky nepoškodené porasty, najlepšie za bezvetria a v čase, keď nehrozia mrazy, neprší a ani sa neočakáva v nasledujúcich štyroch hodinách dážď. Neaplikujte v období sucha.

Hrachovina po aplikácii Butoxonu 400 sa môže skrmovať pokiaľ je dodržaný termín aplikácie a hrach je zberaný v agrotechnickom termíne.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.

Dodržiavanie zásad správnej agronomickej praxe, zásad ochrany rastlín, používanie technicky spôsobilých aplikačných zariadení za vhodného počasia a striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku sú vhodnými prostriedkami proti možnému vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Na základe vykonaných pokusov možno konštatovať, že aplikácia prípravku Butoxone 400 nemá negatívny vplyv na kvalitu a kvantitu produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pokiaľ sa vezme do úvahy typické striedanie plodín a dodržiavanie správnej poľnohospodárskej praxe, všetky plodiny bez obmedzenia môžu byť vysádzané alebo siate resp. použité ako následné. Taktiež v prípade náhradných plodín neplatia žiadne obmedzenia.

Pri aplikácii nesmú byť prípravkom ani úletom postrekovej hmly zasiahnuté susediace ani žiadne iné necieľové rastliny, porasty a pozemky. Mimoriadne citlivý je vinič, preto v blízkosti

ICZ/2015/3897/va

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 28.10.2015

viníc ošetrujte len za vhodných podmienok (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách môže byť vinič poškodený aj výparmi prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok BUTOXONE 400 nepredstavuje riziko pre cicavce, vtáky a nemá ani nepriaznivý účinok na vodné organizmy, ak je aplikovaný v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou. Nakoľko prípravok preukázal aj nízku toxicitu na článkonožce, včely a dážďovky, nepredstavuje riziko ani pre tento druh organizmov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte vodou na stanovený objem. Počas postreku zabezpečte miešanie postrekovej kvapaliny.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok BUTOXONE 400, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku podľa nasledujúceho postupu:

1)Okamžite po ošetrení nádrž vyprázdnite a zvonku opláchnite čistou vodou.

2)Po vyprázdnení nádrže dôkladne vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou.

3)Naplňte nádrž do polovice čistou vodou a pridajte odpovedajúce množstvo čistiaceho prípravku, zamiešajte a opäť prepláchnite ramená a trysky. Nádrž znovu naplňte a nechajte 15 minút stáť bez miešania, znovu prepláchnite ramená a trysky a nádrž vyprázdnite.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania tiež čistiacim roztokom a prepláchnuté čistou vodou.

5)Nádrž, ramená, hadice a trysky prepláchnite čistou vodou (min. 1/10 objemu nádrže) a nádrž vypustite.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Čistené zariadenia a stroje nevyplachujte na ornej pôde ani v dosahu zdrojov podzemných a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Striekať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere.

Prípravok nie je horľavina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, ak je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca

ICZ/2015/3897/va

Strana 4 z 5

PRVÁ POMOC Po požití
Po nadýchaní
Po zasiahnutí pokožky Po zasiahnutí očí

Etiketa schválená: 28.10.2015

voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

Ak je postihnutý pri vedomí , podávajte mu veľké množstvo vody.

Ak je postihnutý v bezvedomí, nevyvolávajte zvracanie a ani nič nepodávajte ústami ! Privolajte lekára !

Prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. Odstráňte postriekaný odev, pokožku omyte teplou vodou a mydlom. Premývajte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených pre paralelný obchod“.

ICZ/2015/3897/va

Strana 5 z 5