Etiketa schválená: 31.1.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BUTISAN® S 50 SC

Herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej, horčici a kapustovej zelenine.

ÚČINNÁ LÁTKA:

500 g.l-1 metazachlor, t.j. t.j.2-chlór-N-/2,6-dimethylfenyl/-N-/1-pyrazolylmethyl/-acetamid

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečentsva: metazachlór CAS No.: 67129-08-2, polykondenzát fenosulfónovej kyseliny a formaldehydu, sodná soľ

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

GHS07

GHS08

GHS09

Výstražné slovo: Pozor!

 

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H302

Škodlivý po požití.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P281

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P330

Vypláchnite ústa.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301 + P312

PO POŽITÍ:

ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

ICZ/2012/0808/sc

 

1/5

Etiketa schválená: 31.1.2014

ĎALŠIE INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

SP1

Neznečisťovať

vodu

prípravkom

alebo

jeho obalom.

Nečistiť aplikačné

zariadenia

 

v blízkosti

povrchových vôd.

Zabrániť

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

 

 

 

 

Spe1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci

 

účinnú látku metazachlor viac ako 1 x za 3 roky na tom istom pozemku.

 

 

Spe3

Z dôvodu

ochrany

vodných

organizmov udržiavajte

medzi

ošetrovanou

plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m.

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

 

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

 

 

 

Vč3

Prípravok

pre

včely

a užitočné

článkonožce s prijateľným

rizikom pri

dodržaní

 

predpísanej dávky alebo koncentrácie.

 

 

 

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

 

PHO1

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

 

podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné

 

pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

 

 

Obsahuje metazachlor. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉH PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

3503

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 10 l HDPE kanister

Butisan® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE.

ICZ/2012/0808/sc

2/5

Etiketa schválená: 31.1.2014

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Butisan® S 50 SC sa dostáva do rastliny predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj buriny do fázy klíčnych listov, ktoré v dobe ošetrenia už vzišli. Butisan® S 50 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je Butisan® dobre znášaný všetkými odrodami repky olejnej vrátane tzv. dvojnulovej.

Citlivé buriny:

psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky (len jednoročné), kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, čistec ročný.

Stredne citlivé buriny:

ovos hluchý, fialka roľná , reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, mrlík biely , bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý

Odolné buriny:

trváce buriny napr. pupenec roľný, pichliač, pýr plazivý atď.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

repka ozimná

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2 l

AT

 

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

kapustová zelenina

dvojklíčnolistové

buriny

2 l

AT

výsev, výsadba

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

horčica

dvojklíčnolistové

buriny

1,5-2 l

AT

 

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU.

Množstvo vody je 200-600 l.ha-1. Počet aplikácii: max 1 x

Celkové množstvo účinnej látky metazachlór nesmie prekročiť 1 kg.ha-1 a môže byť použitý na tom istom pozemku len 1 x za 3 roky.

Pre dobrý herbicídny účinok je potrebná kvalitne pripravená pôda s drobnodrudkovitou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, pretože semená burín klíčiace spod hrúd sa nedostanú do styku s herbicídom.

Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže byť prechodne zabrzdený rast repky, ktorý sa však ešte na jeseň stratí a nemá na úrodu žiadny vplyv.

V rozpätí odporúčaných dávok voľte na ľahkých pôdach nižšiu a na ťažkých vyššiu hranicu dávky. Repku ošetrujte pred vzídením (do 3 dní po zasiatí), alebo po vzídení repky, ale buriny môžu mať vytvorené max. klíčne listy (BBCH 10). Prípravok účinkuje hlavne cez pôdu, je možné, že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach. Pre zabezpečenie znášanlivosti repkou je potrebné dodržať hĺbku sejby 1,5-2 cm a semená repky musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy.

Kapustovú zeleninu (výsev, výsadbu) ošetrujte po dobrom zakorenení, keď sú buriny maximálne vo fáze klíčnych listov (BBCH 10).

Horčicu ošetrujte dávkou Butisan S 50 SC 1,5-2 l.ha-1 do 2 dní po zasiatí.

ICZ/2012/0808/sc

3/5

Etiketa schválená: 31.1.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH, ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVYCH VEĎLAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na úrodu a jej kvalitu, vrátane produktov množenia.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Účinná látka metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov, jej účinok spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom, ktoré sú dôležité pri biosyntéze lipidov. Doteraz neboli zaznamenané žiadne prípady zníženého účinku na cieľové organizmy, alebo vznik rezistencie na účinnú látku metazachlor. Napriek tomu je vhodné dodržovať správnu antirezistentnú stratégiu, t.j. pri aplikáciách herbicídnych prípravkov dbať na používanie rôznych skupín účinných látok v priebehu vegetácie.

VPLYV NA ÚRODU.

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY.

Pri normálnom zbere repky, horčice či kapustovej zeleniny možno pestovať akúkoľvek plodinu.

Ak je potrebné v dôsledku zlého prezimovania repku zaorať, tak ako následnú plodinu je možné zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, repu cukrovú a kukuricu. Pred výsevom je potrebné premiešať pôdu do hĺbky 15 cm.

Po zaoraní horčice (aplikácia Butisanu na jar) je možné pestovať len repku jarnú, zemiaky, kel.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY.

Nie sú známe negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Oplachové vody zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte celotelový ochranný pracovný odev, masku na ochranu dýchacích orgánov, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte celotelový ochranný pracovný odev, gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu a gumové rukavice. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosolu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Po

ICZ/2012/0808/sc

4/5

Etiketa schválená: 31.1.2014

práci, si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to kropením a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: Dajte postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, zvracanie nevyvolávať.

Po zasiahnutí očí: Oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 10-15 minút, zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE.

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknuteľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív,

hnojív, dezinfekčných

prostriedkov

a obalov od

týchto látok.

Chráňte pred

mrazom,

ohňom

a priamym slnečným

svetlom. Pri

skladovaní

v pôvodných

neporušených

obaloch

je doba

použiteľnosti 2 roky od dátumu výroby.

 

 

 

 

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

ICZ/2012/0808/sc

5/5