Etiketa schválená: 2.5.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BUTISAN® MAX

Selektívny postrekový herbicíd vo forme suspenznej emulzie na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Metazachlor,

200 g.l-1,

 

(17,5% hm.)

Dimethenamid-P,

200 g.l-1,

 

(17,5 % hm.)

Quinmerac,

100 g.l-1,

 

(8,8 % hm.)

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide

(S)-2-chloro-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2- methoxy-1-methylethyl)acetamide 7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metazachlor CAS No.: 67129-08-2, dimethenamid-P CAS No.: 163515-14-8, quinmerac CAS No.: 90717-03-6, emulgátor zmes na báze etoxylovaného mastného alkoholu CAS No.: neuvedené, propán-1,2-diol CAS No.: 57-55-6, polyetylénglycol CAS No.: 25322-68-3, polykondenzát fenolsulfónovej kyseliny – formaldehyd-močovina, sodná soľ CAS No.: neuvedené

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR!

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu hmly.

 

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice a ochranný odev.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

 

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

ICZ/2016/4525/ha

1 / 6

 

Etiketa schválená: 2.5.2016

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

Prípravok na ochranu rastlín je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius

 

rhopalosyphi prijateľným rizikom.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

PHO1

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

 

podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné

 

pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Prípravok na ochranu rastlín je vylúčený z používania v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o., Einsteinova 23, 851 01

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1327

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l a 10 l HDPE kanister

Butisan® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BASF SE

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BUTISAN MAX je herbicíd určený na ničenie jednoročných dvojkličnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej.

Metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov. Pomerne zložitý spôsob jeho účinku zahrňuje narušenie mastných kyselín. Prijímaný je hlavne koreňmi, hypokotylom a klíčnymi listami

ICZ/2016/4525/ha

2 / 6

Etiketa schválená: 2.5.2016

klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Čiastočne je prijímaný, po ich vzídení, aj listami burín. Dimethenamid-P tiež patrí do skupiny chloracetamidov. Prijímaný je predovšetkým prostredníctvom koleoptyly tráv a ďalej koreňmi a nadzemnými časťami dvojklíčnolistových rastlín pri ich klíčení a vzchádzaní. Brzdí rast burín v skorých vývojových fázach, ale neúčinkuje na vzídené buriny.

Quinmerac patrí do skupiny quinolinekarboxylových kyselín - typ auxínového herbicídu. Pôsobí ako systémový pôdny a listový herbicíd. Ľahko je prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Rast nadzemných i podzemných častí je po prijatí látky spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti), takisto dochádza v rastlinách k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Najlepší účinok je po aplikácii na pôdu pred vzídením burín, kedy je prípravok prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobuje ich odumretie pred alebo krátko po ich vyklíčení. Ničí buriny aj pri skorej postemergentnej aplikácii do fázy klíčnych listov burín, ktoré sú v dobe ošetrenia už vzídené. Prípravok najlepšie účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti, pri aplikácii za sucha sa herbicídny účinok dostaví pri neskorších zrážkach.

Citlivé buriny: mrlík biely, kapsička pastierska, veronika perzská, mrlík mnohoplodý, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, ruman roľný, mlieč zelinný, pakost nízky Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumanček kamilkový, láskavec ohnutý, stavikrv vtáči, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, fialka roľná, metlička obyčajná, slnečnica ročná, peniažtek roľný

Odolné buriny: ježatka kuria

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

Ochr. doba

 

Poznámka

repka ozimná

 

jednoročné dvojklíčnolistové

 

1,8-2,5 l

AT

 

max. 1× za 3 roky na

 

 

buriny, jednoročné trávy

 

 

 

 

tom isto pozemku

Dávka vody: 100-400 l.ha-1 Max. počet aplikácií : 1×

Celkové množstvo metazachlóru nesmie prekročiť 1 kg.ha-1 a môže byť použitý na tom istom pozemku len 1× za 3 roky.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Kvalitne pripravená pôda bez hrúd s drobnohrudkovitou štruktúrou je nutná pre dobrý herbicídny účinok. Príliš kypré či hrudkovité pôdy je potrebné povalcovať. Ošetrenie na kamenitých alebo hrudkovitých pôdach môže byť úspešné len čiastočne, lebo semená burín klíčia spod hrúd alebo kameňov, bez toho, aby sa dostali do styku s herbicídom. Potrebné je, pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou ozimnou, dodržať hĺbku siatia 1,5-2 cm a semená repky ozimnej musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť mierne obmedzená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však po následných zrážkach. Za podmienok dodržania pravidiel správnej poľnohospodárskej praxe nie je predpoklad žiadneho rizika pre cieľovú plodinu. Prechodne môže byť pri silných zrážkach po aplikácii zabrzdený rast repky ozimnej, ktorá sa však ešte na jeseň vyrovná a toto zabrzdenie nemá následný vplyv na výšku úrody.

Postrekujte pred vzídením, alebo aj po vzídení, najlepšie rastovej fázy 1. pravého listu repky ozimnej (BBCH 11). Pôsobenie prípravku je závislé od pôdnych podmienok. Účinkuje najmä cez pôdu, takže pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach.

Preemergentná aplikácia: Aplikácia je možná len v prípade, že je pôda vlhká.

Postemergentná aplikácia (jeseň): Repka ozimná sa v tomto období nachádza spravidla v štádiu klíčnych listov až max. 2 pravých listov (BBCH 10-12). Prípravok odporúčame aplikovať v štádiu

ICZ/2016/4525/ha

3 / 6

Etiketa schválená: 2.5.2016

klíčnych listov až max. 1. pravého listu burín (BBCH 10-11), bez ohľadu na vývojové štádium plodiny Potlačiť v štádiu 1. páru pravých listov je možné len tie buriny, ktoré reagujú obzvlášť citlivo na prípravok, ako napríklad rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, veroniky či pakosty. Ostatné druhy burín, hlavne kapsička pastierska, peniažtek roľný, vlčí mak, láskavce a lipnicovité trávy by sa mali zničiť vo fáze klíčenia až do dosiahnutia štádia klíčnych listov (cca. 4-7 dní po siatí).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na produkty množenia. Podľa súčasných poznatkov je BUTISAN MAX dobre znášaný všetkými odrodami repky vrátane tzv. dvojnulových.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov (HRAC K3), jej účinok spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom, ktoré sú dôležité pri biosyntéze lipidov Účinná látka Dimethenamid-P patrí do skupiny chloracetamidov (HRAC GROUP: K3) a účinná látka quinmerac do skupiny quinolinekarboxylových kyselín (HRAC GROUP: O).

Nepoužívajte v priebehu vegetácie prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Prípravok BUTISAN MAX používať maximálne 1 krát za vegetáciu.

Vznik rezistentných populácií burín je pri dodržaní pravidiel správnej poľnohospodárskej praxe dostatočne limitovaný, kombinácia troch účinných látok v prípravku je významným prvkom antirezistentnej stratégie.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku BUTISAN MAX nemá negatívny vplyv na kvantitatívne ani kvalitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Následné plodiny: po bežnom zbere repky ozimnej ošetrenej prípravkom BUTISAN MAX je možné pestovať akúkoľvek plodinu bez obmedzenia.

Pestovanie ďalších plodín po zaoraní:

Pokiaľ je nutné repku ozimnú predčasne zaorať, tak po nej je možné zaradiť tieto následné plodiny:

-na jeseň repku ozimnú alebo ozimné obilniny

-na jar jarné obilniny, repku jarnú, repu cukrovú, zemiak, kukuricu alebo strukoviny. Pred výsevom je potrebné premiešať pôdu do hĺbky aspoň 15 cm.

Zabráňte úniku postrekovej kvapaliny na susediace porasty a rastliny mimo ošetrovanej plochy.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas používania prípravku BUTISAN MAX nebol zistený jeho negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača do polovice naplneného vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Zakázané je pri príprave zmesi miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržujte v pohybe miešaním, pred aplikáciou

ICZ/2016/4525/ha

4 / 6

Etiketa schválená: 2.5.2016

skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača).

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom).

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Používajte pri práci s prípravkom ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumené rukavice a gumenú obuv; pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Dôkladne si po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste rozprašovanou vodou, oxidom uhličitým, penou alebo hasiacim práškom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu. Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte samostatne. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Ak sú nádoby vystavené ohňu, ochladzujte ich striekaním vodou.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

 

Po náhodnom požití:

okamžite vypláchnite ústa a vypite 0,2-0,3 l vody,

 

vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí:

zasiahnuté oči s otvorenými viečkami vyplachujte pod

 

tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Po zasiahnutí pokožky:

odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a

 

vodou.

Po nadýchaní:

postihnutému zabezpečte pobyt na čerstvom vzduchu a

 

pokoj, zabezpečte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave:

privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel.

ICZ/2016/4525/ha

5 / 6

Etiketa schválená: 2.5.2016

02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých hygienicky čistých, vetrateľných a uzamykateľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až + 40°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred silným mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom.

Doba použiteľnosti pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2016/4525/ha

6 / 6