Etiketa schválená: 22.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BUMPER SUPER

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu proti hubovým chorobám jačmeňa, pšenice, repy cukrovej a slnečnice.

Účinná látka:

 

 

Propiconazole

90 g.l-1

t.j. 1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3- dioxolan-

 

(8,5 % w/w)

2-yl-metyl/-1,2,4-triazol

Prochloraz

400 g.l-1

t.j. 1-/N-propyl-N-2-(2,4,6-trichlorfenoxy)-etyl-

 

 

karbamoyl/- imidazol

 

(35,8 % w/w)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: propiconazol CAS No.: 60207-90-1, prochloraz CAS No.: 67747-09-5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR!

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305

+ P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných

 

 

odpadov.

1

ICZ/2015/3237/pu

Etiketa schválená: 22.5.2015

Z 4

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

 

alebo koncentrácie

je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

 

alebo koncentrácie

je pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

Vo 2

Pre ryby a ostatné

vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

 

 

V 3

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

 

alebo koncentrácie

je pre populácie: dážďovky prijateľné.

 

 

Vč3

Riziko

vyplývajúce

z použitia

prípravku

pri

dodržaní

predpísanej

dávky

 

alebo koncentrácie

je pre včely prijateľné.

 

 

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami - dodržte ochrannú dobu!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá.

Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti!

Držiteľ autorizácie:

Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o.

 

Nádražná 28

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1578

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

co-ex HDPE fľaše 1 l a 5 l co-ex HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinné látky propiconazole a prochloraz sú inhibítory biosyntézy ergosterolov, patria do skupiny DMI fungicídov.

BUMPER SUPER je kombinovaný prípravok, ktorého účinné látky majú systémový a lokálne

systémový

účinok. Účinné látky prípravku Bumper Super majú preventívny, eradikatívny

a kuratívny

účinok a vyznačujú sa vysokou tenziou pár, ktorá umožňuje ľahší prienik účinných

látok do ošetrovaného porastu. Prochloraz a propiconazole sú inhibítory biosyntézy ergosterolu. Bumper Super je určený na ošetrenie pšenice a jačmeňa proti chorobám listov a klasov, ako sú: steblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides), septoriózy (Septoria spp.), hrdze (Puccinia spp.), múčnatka trávová (Erysiphe graminis), hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres) a rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa (Rhynchosporium secalis).

Bumper Super je účinný tiež proti chorobám listov na cukrovej repe, zvlášť proti múčnatke (Erysiphe betae) a proti cerkosporióze (Cercospora beticola).

Bumper Super je určený i na ošetrenie slnečnice, najmä proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea), alternáriovej škvrnitosti (Alternaria spp.), diaportovej rakovine slnečnice (Diaporthe / Phomopsis helianthi).

2

ICZ/2015/3237/pu

Etiketa schválená: 22.5.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

steblolam, múčnatka

 

1 l

42

 

 

 

 

 

 

 

 

trávová,

septoriózy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenice,

hrdze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

múčnatka trávová, hnedá

 

1 l

42

 

 

 

 

 

 

 

 

škvrnitosť jačmeňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 l +0,5 l

42

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

1 l

42

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová

 

múčnatka repová

 

1 l

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cerkosporióza

 

1 l

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slnečnica

 

biela hniloba, pleseň sivá,

 

1 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

alternáriová škvrnitosť,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diaportová rakovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slnečnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pri ošetrovaní dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Dávka vody na ha na obilniny nemá byť vyššia ako 300 - 400 l/ha. Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo ďalej znížené.

Jačmeň jarný ošetrujte v priebehu odnožovania (BBCH 25) pri prvých výskytoch chorôb. Ak sa choroby nevyskytujú, ošetrenie je možné posunúť na koniec odnožovania až začiatok klasenia (BBCH 29-51). Prípravok je možné kombinovať s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi rastu. Maximálny počet ošetrení: 1-2 aplikácie za rok, interval medzi aplikáciami 14-28 dní.

Pšenica ozimná: proti chorobám báz stebiel TM s aplikáciou regulátorov rastu. Proti listovým chorobám aplikujte vo fáze BBCH 30-59. Pri delenej aplikácii, prvé ošetrenie robte pri plnom odnožovaní (BBCH 28), druhé pri objavení sa vlajkového listu (BBCH 37). Prípravok môžete kombinovať s tekutými hnojivami, herbicídmi, insekticídmi a regulátormi rastu. Maximálny počet ošetrení: 1-2 aplikácie za rok, interval medzi aplikáciami 14-28 dní.

Cukrovú repu ošetrujte vo fáze od 6 listov vyvinutých po celkom zapojené riadky (BBCH 16 – 39); proti cerkosporióze ošetrujte na začiatku júla, proti múčnatke - podľa infekčného tlaku v auguste. Maximálny počet ošetrení: 2 aplikácie za rok, interval medzi aplikáciami 21-28 dní, dávka vody 300-400 l/ha.

Slnečnicu ošetrujte v štádiu 6-8 pravých listov až do začiatku kvitnutia (BBCH 16-61), pred vznikom infekcie. Maximálny počet ošetrení: 2 aplikácie za rok, interval medzi aplikáciami 21- 28 dní, dávka vody 300-400 l/ha.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe;

ak je prípravok Bumper Super aplikovaný podľa návodu na použitie, je

 

3

ICZ/2015/3237/pu

 

Etiketa schválená: 22.5.2015

k ošetrovaným rastlinám výrazne tolerantný a nehrozí žiadne riziko fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinné látky prochloraz a propiconazole patria do skupiny DMI fungicídov, (SBI trieda I, FRAC kód 3), ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie stredne rizikové. Je potrebné dodržiavať smernice na zvládnutie rezistencie voči inhibítorom biosyntézy sterolu.

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje len účinnú látku typu azolu, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku. Dodržujte pokyny na etikete, termín ošetrenia a registrovanú dávku prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty. Pri aplikácii dodržte ochrannú vzdialenosť minimálne 5 m od vodných plôch a zdrojov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania nádrž doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí nemiešajte koncentráty a obidva prípravky do nádrže vlievajte oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok BUMPER SUPER, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné rukavice, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť!

Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Horľavina III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01.. S vodou tvorí emulziu. Ak sa

4

ICZ/2015/3237/pu

Etiketa schválená: 22.5.2015

dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní - dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití - podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Postihnutého dopravte k lekárovi!

Po zasiahnutí očí - vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie!

Pri zasiahnutí pokožky - odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných

a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

5

ICZ/2015/3237/pu