Etiketa schválená: 5.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BUMPER 25 EC

Postrekový fungicídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu proti hubovým chorobám pšenice, raže, jačmeňa a proti námeľu v semenných porastoch tráv.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Propiconazole

250 g/l

t.j. 1-/2-(2,4-dichlórfenyl)-4-propyl-1,3-dioxalan-

 

(25,1% hm)

2-yl-metyl/-1,2,4-triazol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: propiconazole, CAS No.: 60207-90-1, n-butanol CAS No.: 71-36-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Výstražný piktogram

GHS09

Výstražné slovo: Pozor

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných

 

odpadov.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu.

ICZ/2015/3654/sy

1/4

Etiketa schválená: 5.10.2015

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Brasil S/A, Rua Pedro Antonio de Souza 400,

 

86031-610-Londrina/PR, Brazília

Držiteľ autorizácie/povolenia:

ADAMA Agriculture Slovensko, spol. s r.o., Nádražná

 

28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1617

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

l l koex HDPE fľaša, 5 l koex HDPE kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BUMPER 25 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom s vysokou tenziou pár. Účinná látka propiconazole inhibuje biosyntézu EBIs sterolu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

pšenica jarná,

múčnatka

trávová,

0,5 l/ha

42 dní

 

 

pšenica

septoriózy

pšenice,

0,5 l/ha + (0,3 l/ha)

42 dní

(TM) Agrovital

ozimná

hrdze

 

0,5 l/ha + (1 l/ha)

42 dní

(TM) Bravo 500

jačmeň jarný,

múčnatka

trávová,

0,5 l/ha

42 dní

 

 

jačmeň

hrdza jačmenná, hnedá

0,5 l/ha + (0,3 l/ha)

42 dní

(TM) Agrovital

ozimný

škvrnitosť

jačmeňa,

 

 

 

 

 

rynchospóriová

 

 

 

 

 

škvrnitosť jačmeňa

 

 

 

 

raž

múčnatka trávová

0,5 l/ha

42 dní

 

 

 

 

 

0,5 l/ha + (0,3 l/ha)

42 dní

(TM) Agrovital

trávy,

námeľ

 

0,5 l/ha

AT dní

na

začiatku

semenné

 

 

 

 

kvitnutia

porasty

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Doporučená dávka vody: 300–400 l/ha.

Pri použití vhodných postrekovačov môže byť toto množstvo znížené.

Pri leteckej aplikácii na obilniny sa dávka vody pohybuje v rozmedzí 40 - 70 l/ha.

Pri ošetrení dbáme na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny.

ICZ/2015/3654/sy

2/4

 

Etiketa schválená: 5.10.2015

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe riziká fytotoxicity prípravku na pšenici, jačmeni, raži a trávach na semeno. Prípravok Bumper 25 EC neznižuje hmotnosť 1000 zŕn pri pšenici ozimnej a jarnom jačmeni. Prípravok Bumper 25 EC neovplyvňuje procesy spracovania a senzorické vlastnosti. Nie sú známe obmedzenia prípravku vzhľadom na odrodovú citlivosť. Nie sú známe negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty určené na množenie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka propiconazole patrí do skupiny DMI fungicídov, (SBI trieda I, FRAC kód 3), ktoré sú z hľadiska vzniku rezistencie stredne rizikové. Je potrebné dodržiavať smernice na zvládnutie rezistencie voči inhibítorom biosyntézy sterolu.

K zabráneniu vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje len účinnú látku typu azolu, po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku. Dodržujte pokyny na etikete, termín ošetrenia a registrovanú dávku prípravku. Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinné látky zo skupiny DMI viackrát ako 1 x v obilninách a trávach na semeno.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri dodržaní uvedených aplikačných dávok a podmienok prípravok z hľadiska integrovanej ochrany nie je škodlivý k populáciám Aphidius rhophalosiphi a Typhlodromus pyri. Prípravok je neškodný pre populácie Chrysoperla carnea, Aleochara bilineata, Episyrphus balteatus a Poecilus cupreus.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok BUMPER 25 EC, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

ICZ/2015/3654/sy

3/4

Etiketa schválená: 5.10.2015

4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci vonku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku

a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní - dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití - podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávajte. Postihnutého dopravte k lekárovi!

Po zasiahnutí očí - vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc!

Pri zasiahnutí pokožky - odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3654/sy

4/4