Etiketa schválená: 21.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BULLDOCK 25 EC

Postrekový insekticídny prípravok vo forme tekutého emulzného koncentrátu proti cicavým a žravým škodcom v obilninách, repke, zemiakoch, cukrovej repe, kapustovej zelenine a v ovocných drevinách.

Účinná látka:

 

 

Beta-cyfluthrin

25 g.l-1

t.j.: 3-(2,2-di-chloro-vinyl)-2,2-dimethyl-cyclopro-pane-

 

 

carboxylic acid cyano-(4-fluoro-3-phenoxy-phenyl)-methyl ester

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: beta-cyfluthrin CAS No.: 68359-37-5, solventnafta, ropná, ťažká, aromatická petrolej – nešpecifikovaný CAS No.:

64742-94-5

Klasifikácia a označenie:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO!

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H302 Škodlivý po požití.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P210 Uchovávajte mi dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331 Nevyvolávajte zvracanie.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

ICZ/2015/3197/ss

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 21.5.2015

Vč2

Prípravok je pre včely škodlivý.

 

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo

jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť

kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 30 m

 

(jablone) a 5 m (ostatné plodiny) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Spe8

Neaplikujte na kvitnúci porast ani na porast, ak sú v ošetrovanom poraste kvitnúce

 

buriny. Aplikujte len v mimoletovom čase včiel, neskoro večer. Pri aplikácii zabráňte

 

úletom aplikovanej kvapaliny na necieľový porast.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti.

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

Výrobca:

ADAMA Makhteshim Ltd., Industrial Zone, P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-05-1572

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l fľaša a 5 l kanister HDPE/EVOH

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Insekticídny prípravok Bulldock 25 EC obsahuje nesystémovú pyretroidnú účinnú látku beta- cyfluthrin, ktorá pôsobí ako kontaktný a požerový jed. Prípravok je určený proti cicavému a žravému hmyzu. V princípe pyretroidy pôsobia blokovaním prenosu nervových impuzov pozdĺž nervových vlákien, zabraňuju fungovaniu membrány nervových vlákien, čím narušujú nervový systém škodcov, čo vedie k ich úhynu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.doba

Poznámka

obilniny

vošky ako vektory viróz, vošky,

0,3 l

56

 

 

cikádky, žraví škodcovia

 

 

 

repka ozimná,

blyskáčik repkový

0,2 l

56

 

ICZ/2015/3197/ss

Strana 2 z 5

 

 

 

Etiketa schválená: 21.5.2015

 

 

 

 

 

repka jarná

krytonos repkový, krytonos

0,3 l

56

 

 

štvorzubý, žraví škodcovia okrem

 

 

 

 

blyskáčika repkového, byľomor

 

 

 

 

kelový

 

 

 

repa cukrová

vošky

0,3 l

28

 

zemiak

pásavka zemiaková

0,3 l

28

 

kapusta hlávková

žraví škodcovia

0,3 l

7

 

biela, kapusta

 

 

 

 

hlávková červená,

 

 

 

 

kel, karfiol

 

 

 

 

jadroviny

kvetovka jabloňová, piliarka

0,6 l

7

 

 

jabloňová, obaľovač jablčný

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Repka ozimná, repka jarná

Proti blyskáčikovi repkovému a byľomorovi kelovému aplikujte prípravok podľa signalizácie od začiatku predlžovacieho rastu do začiatku kvitnutia BBCH 61. Nesmie sa aplikovať na kvitnúci porast.

Proti žravým škodcom (krytonosy) ošetrujte pri zistení ich výskytu, podľa signalizácie. Aplikujte v bezletovom čase včiel. Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

Maximálny počet ošetrení repky za vegetáciu: 3x Množstvo postrekovej kvapaliny 200-400 l na ha.

Obilniny

Proti voškám - vektorom viróz, ktoré spôsobujú zakrpatenosť pšenice a jačmeňa (BYWD a BYD) ošetrite na jeseň od fázy 2 listov (BBCH 12).

Proti voškám a cikádkam ošetrite na začiatku napadnutia alebo podľa signalizácie až do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 75).

Proti žravým škodcom ošetrujte na začiatku napadnutia, podľa signalizácie až do rastovej fázy kvitnutia (BBCH 61). Dodržujte ochrannú dobu. Aplikujte v bezletovom čase včiel.

Maximálny počet ošetrení obilnín za vegetáciu: 2x Množstvo postrekovej kvapaliny 200-400 l na ha.

Repa cukrová

Vošky - ošetrujte proti prvej alebo druhej generácii podľa signalizácie, pri prekročení prahu škodlivosti.

Maximálny počet ošetrení repy za vegetáciu: 1x Množstvo postrekovej kvapaliny 200-400 l na ha.

Zemiak

Proti pásavke zemiakovej ošetrite v dobe maximálneho liahnutia lariev, obvykle keď v poraste prevažujú larválne štádiá L1 až L3.

Maximálny počet ošetrení zemiakov za vegetáciu: 1x. Množstvo postrekovej kvapaliny 200-400 l na ha.

Kapusta hlávková, kel, karfiol

Žraví škodcovia – ošetrite na začiatku výskytu alebo pri objavení prvých príznakov poškodenia žravými škodcami maximálne 3 x za vegetáciu v intervale 10-14 dní.

Množstvo postrekovej kvapaliny 200-600 l na ha.

Ovocné stromy

Prípravok aplikujte podľa signalizácie. Pôsobí proti larválnym štádiám škodcov. Ošetrujte

v bezletovom čase včiel. Pred ošetrením ovocných drevín zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín. Maximálny počet ošetrení za vegetáciu: 2x.

Množstvo postrekovej kvapaliny 300-1000 l na ha.

ICZ/2015/3197/ss

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 21.5.2015

INFORMÁCIA O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Voľba následných plodín nie je obmedzená.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok Bulldock 25 EC, prípadne iné prípravky s účinnou látkou beta-cyfluthrin alebo inými pyretroidmi neaplikujte viackrát ako 2x za sebou počas vegetácie!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok sa nesmie použiť na kvitnúci porast. Aplikujte v bezletovom čase včiel.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmie však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3 % roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

 

 

 

 

 

Pri

práci s prípravkom

používajte ochranný

oblek, zásteru z pogumovaného textilu,

ochranný

štít

na tvár

alebo

ochranné okuliare, respirátor proti výparom,

gumové

rukavice a

gumové

topánky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrekujte len za

bezvetria alebo mierneho vánku, a to vždy v smere vetra od pracujúcich. Postrek

nesmie zasiahnuť

susedné kultúry. Počas práce

a po nej až do

vyzlečenia ochranného odevu a

dôkladného umytia celého tela teplou vodou a

mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť!

Prípravok

je horľavina III. triedy nebezpečnosti. Ak sa

dostane do centra požiaru, tento

haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim

práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou

len vo forme jemnej hmly, a to len v takých

prípadoch, ak

je

zaručené,

že kontaminovaná

voda neprenikne

do

verejnej

kanalizácie

a

nezasiahne

zdroje podzemných a ani recipienty

povrchových vôd.

Pri požiarnom

zásahu použite izolačné

dýchacie prístroje, pretože pri horení

môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

ICZ/2015/3197/ss

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 21.5.2015

Všeobecné pokyny: Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z bezpečnostnej karty.

Po nadýchaní: ihneď odveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ nedýcha, zabezpečte mu umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Po styku s pokožkou: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach ihneď vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 10 - 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: ústa vypláchnite vodou a zabezpečte vypitie väčšieho množstva vody (ale len v prípade, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Nepodávajte mlieko, alkohol, tuky! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Nikdy nepodávajte nič ústami a nevyvolávajte zvracanie, ak postihnutý nie je pri vedomí.

Poznámka pre lekárov:

Nie je známa špecifická terapia. Použite symptomatickú a podpornú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Obsahuje ropné destiláty – možnosť perforácie pažeráka alebo poškodenia/edému pľúc po požití/vdýchnutí.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným informačným toxikologickým centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale) zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody , t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3197/ss

Strana 5 z 5