Etiketa schválená: 27.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BUCTRIL EXTRA®

Postrekový herbicídy prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách a kukurici.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Bromoxynil 225 g/l (chemická forma: ester, bromoxynil octanoate 327.5 g/l resp. 31.7% hm) (21,8% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:: bromoxynil octanoate CAS No.: 1689-99-2, branched calcium dodecyl benzene sulfonate CAS No: 68953-96-8; 2-methylpropan-1-ol CAS No: 78-83-1; solvent naphta (petroleum), heavy aromatic CAS No: 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

H226 Horľavá kvapalina a pary.

H302 Škodlivý po požití.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P240

Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P308 + P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému

 

subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

ICZ/2014/2717/sc

strana 1/5

 

 

Etiketa schválená: 27.2.2015

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt4

Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V2

Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Buffer zóna je 10 m! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobca:

Bayer S.A.S., 16 Rue Jean Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon Cedex 09, Francúzsko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-11-1162

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l kanister COEX PA/HDPE

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených

 

obaloch 2 roky od dátumu výroby

Buctril® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BUCTRIL EXTRA pôsobí prevažne ako dotykový a čiastočne systémový herbicíd na vzídené dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v rastovej fáze 2-4 pravých listov. Bromoxynil je prijímaný listami a blokuje fotosyntézu burín. Spôsobuje zasychanie burín a ich následné odumieranie. Účinok na buriny sa prejavuje do 24 hodín po ošetrení drobnými nekrotickými škvrnami. Citlivé druhy burín ničí za 2-3 dni po ošetrení, k úplnému zničeniu burín dochádza zvyčajne za 4-5 dní po postreku. Účinok prípravku priaznivo ovplyvňuje vyššia teplota a slnečný svit pri aplikácii a po nej. Neodporúčame ošetrovať pri teplotách vyšších ako +25°C.

ICZ/2014/2717/sc

strana 2/5

 

Etiketa schválená: 27.2.2015

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

CITLIVÉ BURINY - reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík obyčajný, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), rumančeky, parumanček nevoňavý, láskavce, ľuľok čierny, lipkavec obyčajný, mak vlčí, veroniky, durman, zemedym lekársky, peniažtek roľný.

STREDNE CITLIVÉ - konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, hluchavky, fialka roľná. Dočasne poškodzuje trváce hlboko koreniace buriny ako sú pichliač roľný, mlieč roľný, praslička roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

jačmeň jarný,

dvojklíčnolistové buriny

1-1,5 l

AT

 

jačmeň ozimný,

 

 

 

 

ovos, pšenica jarná,

odolné dvojklíčnolistové

1-1,25 l + (0,3 l)

AT

(TM) Lontrel 300

pšenica ozimná, raž,

buriny

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

obilniny s podsevom

dvojklíčnolistové buriny

1-1,5 l

AT

 

lucerny

 

 

 

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

1,25-1,5 l

AT

 

 

láskavce, lipkavec

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

0,7 l + (1,6 l)

AT

(TM) Laudis OD

 

a jednoročné trávy

 

 

 

 

 

1 l + (2 l)

AT

(TM) Monsoon,

 

 

 

 

Equip Ultra,

 

 

 

 

Musketeer Plus

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody na 1 ha 400 - 600 l.

Počet ošetrení: max 1× za sezónu.

Obilniny s podsevom lucerny ošetrujte v dobe, keď má lucerna vyvinutý aspoň jeden trojlístok a buriny majú 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Na prerastené buriny sa herbicídny účinok znižuje. Obilniny možno ošetrovať od 2 listov do začiatku predlžovania stebla (BBCH 12-30).

Kukuricu ošetrujte v dobe, keď majú buriny 2-4 pravé listy (max. 6 listov t.j. BBCH 12-14, max. 16) a výška kukurice nepresiahne 20 cm. Neošetrujte pri teplotách nad +20°C! Vyššiu dávku použite na pokročilejšie rastové fázy burín, prípadne buriny v listovej ružici. Nepoužívajte na malé rastliny kukurice, zoslabnuté porasty, ošetrujte najmenej 6 hodín pred predpokladaným dažďom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, ani iné negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty určené na roznožovanie.

ICZ/2014/2717/sc

strana 3/5

 

Etiketa schválená: 27.2.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Bromoxynil patrí do skupiny C3 (nitrily) inhibítorov fotosyntézy na fotosystéme II (PS II). Herbicídy inhibujúce PS II zamedzujú prenos elektrónov cez thylakoidnú membránu chloroplastov v PS II, ktoré sa uvoľňujú pri fotolýze vody, cez plastochinón QB v integrálnom proteíne D1. Voľné elektróny sa hromadia a vzniknutá energia je absorbovaná chlorofylom a karotenoidmi, v dôsledku čoho dochádza k ich fotooxidácii (chloróze listov). Voľná energia ďalej iniciuje tvorbu chlorofylových tripletov, ktoré reagujú s O2 za vzniku jednomocných kyslíkových radikálov, ktoré spôsobujú deštrukciu lipidových membrán (peroxidácia), vyliatie obsahu buniek do medzibunkových priestorov a následne desikáciu pletív (nekrózy listov).

Viacročné opakované používanie herbicídu BUCTRIL EXTRA a iných prípravkov s rovnakým mechanizmom účinku na rovnakých pozemkoch môže viesť k selekcii rezistentných biotopov burín. Je potrebné použitie prípravku alternovať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku alebo ho s nimi používať v zmesiach formou tank-mix aplikácií.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok neovplyvňuje negatívne výšku ani kvalitu úrody, technologické procesy spracovania rastlín a rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Pri správnom použití herbicídneho prípravku BUCTRIL EXTRA nehrozí žiadne väčšie nebezpečenstvo pre užitočné a necieľové organizmy. Prípravok sa nepoužíva v plodinách zaradených do systému integrovanej produkcie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmix kombinácií v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min. státia! Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po aplikácii vyprázdnite aplikačné zariadenie aplikáciou na ošetrovaný porast. Aby ste zabránili po použití prípravku poškodeniu následne ošetrovaných plodín, tak je nutné odstrániť všetky jeho stopy z aplikačného zariadenia nasledovným spôsobom: nádrž, čerpací a filtračný systém a aplikačné ramená dôkladne vypláchnite vodou v množstve zodpovedajúcom 10 % objemu nádrže aplikačného zariadenia. Je nutné starostlivo vyčistiť filtre a trysky.

ICZ/2014/2717/sc

strana 4/5

 

PRVÁ POMOC: Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 27.2.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu

privolajte ihneď lekára a informujte ho

o

prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade

potreby lekár môže liečbu konzultovať

s

Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

 

 

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2717/sc

strana 5/5