Etiketa schválená: 18.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BROMOTRIL 25 SC

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách a kukurici.

Účinná látka:

bromoxynil, 250 g.l-1; 20-23 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

bromoxil oktanoát (2,6-dibromo-4-cyano-fenyloktanoát) CAS No.: 1689-84-5, etylénglykol CAS No.:

107-21-1

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

POZOR

 

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H361d

Môže poškodiť plod v tele matky. Podozrenie na poškodenie reprodukčnej

 

schopnosti.

 

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje bromoxynil. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne

 

dýchať.

 

P305 + P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom mieste odpadov.

ICZ/2014/2735/mt

ICZ/2015/3211/mt 1/5

ICZ/2015/3248/mt

Etiketa schválená: 18.2.2015

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt4 Prípravok je pre vtáky škodlivý i pri neprekročení predpísanej dávky alebo koncentrácie! Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

V2 Prípravok je škodlivý pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., P.O.Box 262, Northern Industrial Zone,

 

Ashdod 77102, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900 28

 

Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1525

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

20 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Bromotril® je ochranná známka firmy ADAMA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Bromotril 25 SC je selektívny kontaktný herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom. Jeho účinnosť je tým vyššia, čím je vyššia pri ošetrení pokryvnosť listovej plochy burín. Prípravok nie je prijímaný koreňmi a neúčinkuje na semená burín. Buriny v čase aplikácie majú mať vyvinuté 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Herbicídna účinnosť prípravku Bromotril 25 SC sa znižuje, ak sú buriny prerastené.

Citlivé buriny: horčica roľná, durman obyčajný, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, mrlík biely, mlieč zelinný, mak vlčí, žltnica maloúborová, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý, reďkev ohnicová, vika siata, vika chlpatá, rumančeky.

Stredne citlivé buriny:

lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, fialka roľná, hluchavky

ICZ/2014/2735/mt

ICZ/2015/3211/mt 2/5

ICZ/2015/3248/mt

Etiketa schválená: 18.2.2015

Odolné buriny:

viacročné hlboko koreniace buriny ako mlieč roľný, pichliač roľný, pupenec roľný a iné.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný, jačmeň

 

dvojklíčnolistové

 

1-1,5 l

 

 

-

ozimný, ovos, pšenica

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jarná, pšenica

 

odolné

 

1-1,25 l + (0,3 l)

 

 

 

(TM) Lontrel 300,

ozimná, raž, tritikale

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

Cliophar 300 SL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1 l + (1,3 l) +

 

 

 

(TM) Aminex 500 SL

 

 

 

 

 

(0,125 l)2

 

 

 

(TM)2 Banvel 480 S

 

 

 

odolné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

1 l + (0,6 - 1 l)

 

 

 

(TM) Tomigan 250 EC

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

 

 

pšenica ozimná

 

metlička, psiarka,

 

1-1,5 l + (1,5 - 2

 

 

(TM) Protugan 50 SC,

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

l)

 

 

 

Tolian Flo

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny s podsevom

 

dvojklíčnolistové

 

1-1,5 l

 

 

-

lucerny

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

dvojklíčnolistové

 

1,1-1,3 l

 

 

-

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trváce trávy,

 

1-1,5 l + (1-1,5 l)

 

 

 

(TM) Nicogan 40 OD

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody na prípravu postrekovej kvapaliny pri pozemnej aplikácii je 350-400 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie.

Obilniny s podsevom lucerny - ošetrujte v dobe, keď podsev lucerny má vyvinutý aspoň 1 trojlístok a buriny majú 2-4 pravé listy (BBCH 12-14). Obilniny znášajú ošetrenie od fázy 2 listu do konca odnožovania (BBCH 12-29).

Pšenica ozimná - aplikácia po vytvorení 2-4 listov (BBCVH 12-14) burín.

Kukurica - aplikácia vo fáze 2-4 listov (BBCH 12-14) burín.

Na dosiahnutie spoľahlivého účinku proti burinám je potrebné zabezpečiť dôkladné pokrytie listovej plochy, aplikujte pri nízkom tlaku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je možné aplikovať po daždi, za rosy, prípadne za veterného počasia, pretože hrozí zníženie herbicídneho účinku a možnosť poškodenia plodiny. Iné nežiaduce účinky neboli pozorované.

ICZ/2014/2735/mt

ICZ/2015/3211/mt 3/5

ICZ/2015/3248/mt

Etiketa schválená: 18.2.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka prípravku patrí do HRAC skupiny C3 (inhibícia fotosyntézy vo fotosystéme II). Vznik rezistencie burín na účinnú látku bromoxynil nebol doposiaľ na Slovensku zistený. Napriek tomu na zamedzenie, alebo oddialenie vzniku rezistencie odporúčame používať prípravok v súlade s návodom na použitie a vyhnúť sa aplikačným podmienkam, ktoré by mohli znížiť jeho účinnosť a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia burín (napr. dodržovať predpísané dávkovanie, aplikovať v správnych vývojových fázach burín). Ďalej odporúčame kombinovať aplikáciu prípravku s vhodnými agrotechnickými a herbicídnymi opatreniami ktoré pomáhajú obmedzovať výskyt a šírenie burín (napr. striedanie plodín, kultivačné zásahy, kombinácie, alebo striedanie s herbicídmi s iným mechanizmom účinku atď.).

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok, pri použití v súlade s návodom na použitie, nemá negatívny účinok na úrodu.

VPLYV NA NÁDLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Bez obmedzenia, prípravok žiadnym spôsobom neovplyvňuje následné a náhradné plodiny. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli zaznamenané.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave TM zmesi je zakázané miešať koncentráty, jednotlivé prípravky sa dávajú do nádrže oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci používajte ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumené rukavice, gumené topánky, pri príprave postrekovej tekutiny aj zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekať je možné len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

ICZ/2014/2735/mt

ICZ/2015/3211/mt 4/5

ICZ/2015/3248/mt

Etiketa schválená: 18.2.2015

V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

PRVÁ POMOC

 

 

Po styku s pokožkou: môže dráždiť pokožku. Môže spôsobiť podráždenie kože pri kontakte.

 

Po styku s očami:

môže dráždiť.

 

Prvá pomoc:

odstráň postihnutého z priestoru expozície, Umy zvyšky prípravku nadbytkom

 

vody

 

Po nadýchaní:

prerušte expozíciu, dopravte postihnutého na vzduch, pomôžte ak

treba s

 

dýchaním. Vyhľadajte lekárske ošetrenie

 

Po zasiahnutí očí:

ihneď vyplachujte prúdom čistej vody po dobu aspoň 10 - 15 min. Vyhľadajte

 

lekárske ošetrenie.

 

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesta umyte teplou

vodou a

 

mydlom.

 

Po požití:

vypite asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia.

 

Nevyvolávajte zvracanie. Postihnutého dopravte k lekárovi.

 

Poznámka pre lekára: Nie je známa protilátka. Ošetrujte symptomaticky !

 

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným Toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +35°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2735/mt

ICZ/2015/3211/mt 5/5

ICZ/2015/3248/mt