Etiketa schválená : 2.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BOTECTOR

Biologický postrekový fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) s obsahom účinného mikroorganizmu Aureobasidium pullulans určený na ochranu viniča proti plesni sivej.

Účinná látka:

 

Aureobasidium pullulans 5x109 cfu/g

tj. spóry Aureobasidium pullulans kmeň č.

 

DSM 14940 + DSM 14941

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

-

Označenie prípravku:

EUH208

Obsahuje Aureobasidium pullulans. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P342+P311

Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

alebo lekára.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

SP1 Nekontaminujte vodu týmto produktom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti zdrojov povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďoviek prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Dodržiavajte ochrannú zónu 5 m od povrchových vôd (vodných tokov a jazier.

ICZ/2014/2963/mt

1/4

ICZ/2016/4121/mt

 

Etiketa schválená : 2.2.2016

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti!

Výrobca a držiteľ autorizácie:

BIO-FERM GmbH, Technopark 1, 3430 Tulln, Rakúska

 

republika

Poverený zástupca:

ASRA, spol. s r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná

 

28, Slovenská republika

 

tel.: 02 45944730, www.asra.sk

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1333

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1,2 kg, 0,4 kg HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

Od dátumu výroby;

 

12 mesiacov pri izbovej teplote (≤20°C),

 

24 mesiacov pri skladovaní v chlade (≤8°C).

BOTECTOR® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BIO-FERM, Biotechnologische Entwicklung und Production GmbH, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Biologický fungicídny prípravok BOTECTOR je určený na biologickú ochranu viniča proti plesni sivej (Botrytis cinerea). Účinný mikroorganizmus kolonizuje povrch ošetrených strapcov a ovocie a antagonistickým pôsobením zabraňuje rozvoju plesni sivej.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

 

 

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

pleseň sivá

0,4

 

 

AT

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok BOTECTOR je určený na prevenciu proti vzniku infekcie plesňou sivou. Prípravok aplikujte do zóny strapcov v dávke 0,4 kg/ha spolu so 400 l vody t.j. (0,1%). Prípravok aplikujte vo fáze opadnutých 80% kvetných čiapočiek BBCH 68, uzatvárania strapcov BBCH 77, mäknutia bobúľ BBCH 85 a počas dozrievania BBCH 85 – 89, maximálne však 3 aplikácie za vegetáciu. Ošetrujte vo večerných hodinách. Pri aplikácii prípravkov nemiešateľných s prípravkom BOTECTOR dodržte ochrannú dobu min. 3 dni pred a po aplikácii biologického prípravku BOTECTOR.

Detailný zoznam miešateľnosti prípravku je dostupný na www.bio-ferm.com.

ICZ/2014/2963/mt

2/4

ICZ/2016/4121/mt

 

Etiketa schválená : 2.2.2016

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A O VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO PRODUKTY

Prípravok je nehorľavý a nie je nebezpečný pre životné prostredie. Nevyvoláva fytotoxicitu rastlín a nezanecháva rezíduá v životnom prostredí.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Antagonistický účinok prípravku BOTECTOR proti plesni sivej je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulans o životný priestor a živiny na povrchu bobúľ viniča. To vytvára nevhodné podmienky pre rast plesni sivej (Botrytis cinerea). Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľového patogéna na prípravok BOTECTOR.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu ani na kvalitu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nemá negatívny vplyv na následné plodiny ani na susedné resp. necieľové rastliny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Tento produkt nepredstavuje riziko pre včely alebo iné užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Nádrž postrekovača pred použitím dokonale vypláchnite od zvyškov pesticídov. Odmerané množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe s menším množstvom vody a vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž na požadovaný objem. Teplota postrekovej kvapaliny by nemala presiahnuť 25 °C. Počas postreku zabezpečte kontinuálne miešanie postrekovej kvapaliny. Postrekovú kvapalinu použite do 8 hodín. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, aby nedošlo k poškodeniu iných plodín zvyškami kvapaliny postrekovača.

Postup pri čistení:

1.Vystriekajte zvyšky aplikačnej kvapaliny na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte nasávacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre dobre prepláchnite v čistej vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie do jednej štvrtiny obsahu nádrže alebo do ponorenia agitátora vodou a spustite miešanie (odporúča sa rotačná čistiaca tryska). Premiešajte najmenej jednu minútu a prepláchnite cez pumpu. Pokiaľ má aplikačné zariadenie systém čistenia, použite ho.

4.Oplachovú vodu zachyťte a vystriekajte kvapalinu na ošetrovanom pozemku alebo ju zneškodnite ako nebezpečný odpad.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice, odolné voči chemikáliám a zásteru z pogumovaného textilu.

Pri aplikácii prípravku používajte ochranný pracovný odev, gumené rukavice, respirátor proti prachovým časticiam (filter P2, EN 143) ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumenú

ICZ/2014/2963/mt

3/4

ICZ/2016/4121/mt

 

Etiketa schválená : 2.2.2016

obuv. Postrek robte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Nevdychujte prach.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: Dajte vypiť 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Vyhľadajte lekársku pomoc. Informujte lekára o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie očí pretrváva, vyhľadajte lekárske vyšetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený oblek a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.

Lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave,

č. telefónu: 02/5477 4166.

SKLADOVANIE

BOTECTOR sa musí skladovať v originálnych, uzavretých obaloch, na chladnom, suchom, uzamykateľnom a dobre vetrateľnom mieste, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote do 20°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

VÝSTRAHA

Všetky nami uvedené odporúčania a informácie sú výsledkom dôkladných výskumov a testov. V priebehu vykonávania aplikácií sa však vyskytuje veľa činiteľov, ktoré sú mimo našej kontroly (príprava zmesí, spôsob použitia, podmienky počasia, apod.). Preto zodpovedáme len za stabilitu kvality výrobku, ktorá musí byť v súlade so špecifikáciou. Riziko eventuálnych škôd (chýbajúca účinnosť, toxicita, kvalita zmesi v nádrži apod.) vzniknutých v dôsledku nesprávneho alebo nepríslušného použitia alebo spôsobených vonkajšími činiteľmi mimo našu kontrolu (ako napr. neodpovedajúcim skladovaním) je výlučne na strane užívateľa. Vylučujeme tiež – v rozsahu povolenom právnymi predpismi – zodpovednosť za účinky a priame aj nepriame škody.

Ďalšie informácie a karta bezpečnostných údajov sú dostupné na www.bio-ferm.com alebo www.asra.sk.

ICZ/2014/2963/mt

4/4

ICZ/2016/4121/mt