Schválená: 14.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BONTIMA

Fungicídny prípravok vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu jačmeňa jarného a jačmeňa ozimného proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Cyprodinil 187,5 g.l-1; 18,5 % w/w Isopyrazam 62,5 g.l-1; 6,16 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

cyprodinyl, CAS: 121552-61-2; solventná nafta (ropná) vysoko aromatická, CAS: 64742-94-5; isopyrazam, CAS: 881685-58-1; naphthalene, CAS: 91-20-3

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

 

H361d

Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje isopyrazam a cyprodinil. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácií starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

 

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P301+P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

 

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

ICZ/2015/3345/mt

1/5

 

 

Schválená: 14.4.2015

P501

Zneškodnite obsah/nádobu na oficiálnu skládku odpadu.

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo

jeho obalom. (Nečistiť aplikačné

zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť

kontaminácii prostredníctvom

odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne organizmy.

 

Vč3

Riziko pre včely a iné necieľové užitočné článkonožce je prijateľné pri dodržaní

 

predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

 

PHO5

Prípravky sú vylúčené z použitia z celého 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a

 

povrchových vôd a z 3. ochranného pásma vodárenskych nádrží. Prípravky sa tiež nesmú

 

aplikovať v blízkosti miest zásobovaných studničnou vodou (posudzuje miestne príslušný

 

vodohospodársky orgán). Prípravky sa nesmú použiť na pozemkoch určených pre

 

pestovanie surovín (vrátane krmív), ktoré budú použité pre výrobu detskej výživy.

 

Aplikáciu možno podľa daných miestnych podmienok povoliť v dávke na dolnej hranici.

 

Aplikáciu nemožno povoliť na pozemkoch, ktoré sú spádované k vodným tokom a

 

vodným nádržiam.

 

 

Uložte mino dosahu zvierat !

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode !

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. Ochrannom pásme vodných zdrojov, v 3. Ochrannom pásme vodárenských nádrží a v blízkosti sídel zásobovaných pitnou vodou z individuálnych studní.

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov prípravku a postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

SYNGENTA Crop Protection AG, Schwarzwaldallee

 

215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

SYNGENTA Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09

 

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-02-1430

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 10 l, 20 l f-HDPE a HDPE/PA kanister

BONTIMA je obchodná známka spoločnosti SYNGENTA Group Company

ICZ/2015/3345/mt

2/5

Schválená: 14.4.2015

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok BONTIMA je fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom. Obsahuje dve účinné látky: isopyrazam a cyprodinil.

Účinná látka isopyrazam patrí do chemickej skupiny medzi pyrazol-carboxamidy a pôsobí ako SDHI inhibítor. Mechanizmus účinku spočíva v inhbícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Má predovšetkým preventívny účinok. Izopyrazam pôsobí proti širokému spektru hubových patogénov.

Účinná látka cyprodinil patrí medzi anilín- pyrimidíny a pôsobí tým, že inhibuje biosyntézu aminokyselín. Do rastliny preniká už v priebehu 2 hodín po aplikácii prostredníctvom listov. Po uplynutí tejto doby nemôže byť účinná látka zmytá dažďom. V rastline sa účinná látka pohybuje akropetálne a translaminárne.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný

 

hrdza jačmenná,

 

 

 

 

 

 

 

 

ramuláriová škvrnitosť,

 

2 L

 

AT

1

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeňa,

 

 

 

 

 

 

 

 

múčnatka trávová

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100- 400 l.ha-1

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 2x

Prípravok BONTIMA aplikujte na začiatku infekcie, keď je plodina v rastovom štádiu na začiatku predlžovania stebla (odnože vzpriamené, prvé internódium sa začína predlžovať, vrchol klasu je najmenej 1 cm nad odnožovacím uzlom) (BBCH 30) až do štádia začiatku kvitnutia, kedy sú už prvé peľnice viditeľné (BBCH 61).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok BONTIMA aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka isopropyzam patrí podľa FRAC do skupiny C2 medzi SDHI inhibítory. Účinná látka cyprodinyl patrí do skupiny D1 medzi tzv. AP fungicídy (anilin- pyrimidíny). Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinné látky zo skupiny SDHI inhibítorov viac ako 2x za vegetačnú sezónu. Striedajte prípravky s inou účinnou látkou z iných chemických skupín a s rozličným mechanizmom účinku. Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinné látky zo skupiny SDHI inhibítorov inak ako preventívne alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na okolité porasty!

Ak je prípravok BONTIMA aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

ICZ/2015/3345/mt

3/5

Schválená: 14.4.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny nevylievajte v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice odolné voči chemikáliám, gumené topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri riedení prípravku používajte zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrek vykonajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere po vetre od pracujúcich smerom do neošetrenej plochy. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry !

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nejedzte, nepite ani nefajčite!

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu - nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa mieša v každom pomere. Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, zabezpečte aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do okolia - najmä aby neprenikla do verejnej kanalizácie, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecné odporučenia: Keď voláte na telefónne číslo tiesňového volania spoločnosti Syngenta, toxikologické stredisko alebo idete na lekárske ošetrenie, majte so sebou etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov tohto prípravku.

Po vdýchnutí: Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch.

Ak postihnutý dýcha nepravidelne alebo nedýcha vôbec, začnite s umelým dýchaním. Postihnutého udržiavajte v teple a pokoji. Ihneď volajte lekára alebo toxikologické stredisko.

Po zasiahnutí pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo zasiahnutého odevu. Zasiahnuté miesto umyte veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekára. Znečistený odev pred opätovným použitím vyperte.

Po zasiahnutí očí: Oči, vrátane pod viečkami vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút.

Vyberte kontaktné šošovky.

Ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po požití: Po požití prípravku ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi ukážte etiketu. Nevyvolávajte zvracanie

ICZ/2015/3345/mt

4/5

Špecifická protilátka nie je dostupná. Ošetrujte podľa príznakov.

Schválená: 14.4.2015

Pokyny pre ošetrujúceho lekára:

Vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia z nej zabezpečte postihnutému okamžité lekárske ošetrenie. Lekára informujte o prípravku, s ktorým pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 774 166.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS +421 905 585 938, alebo Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 55 4093.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote od +5°C do +30°C, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2015/3345/mt

5/5