Etiketa schválená: 29.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BONI PROTECT®

Biologický postrekový fungicídny prípravok vo forme vo vode rozpustných granúl určený na predzberové ošetrenie jadrovín proti skladovým chorobám.

Účinná látka:

5x109 cfu/g spór Aureobasidium pullulans (kmeň č. DSM

Aureobasidium pullulans

 

14940 + DSM 14941)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

-

EUH208

Obsahuje Aureobasidium pullulans. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P342+P311

Pri sťaženom dýchaní: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

 

alebo lekára.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

SP1 Nekontaminujte vodu týmto produktom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti zdrojov povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďoviek prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Dodržiavajte ochrannú zónu 5 m od povrchových vôd (vodných tokov a jazier.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ICZ/2014/2962/mt

1/ 4

ICZ/2016/4120/mt

 

Etiketa schválená: 29.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín je vylúčený z používania v 1. Ochrannom pásme vodných zdrojov.

Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti!

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD. ZÁKAZVYLIEVANIA DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE.

Výrobca a držiteľ autorizácie:

BIO-FERM GmbH, Technopark 1, 3430 Tulln, Rakúska

 

republika

Poverený zástupca:

ASRA, spol. s r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 28,

 

Slovenská republika tel.: 02 4425 5264, www.asra.sk

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1332

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1,5 kg v 3 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

Od dátumu výroby;

 

12 mesiacov pri izbovej teplote (≤20°C),

 

24 mesiacov pri skladovaní v chlade (≤8°C).

®BONI PROTECT je registrovaná ochranná známka spoločnosti BIO-FERM, Biotechnologische Entwicklung und Production GmbH, Rakúsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Biologický fungicídny prípravok BONI PROTECT pôsobí proti skladovým chorobám ako napríklad

Botrytis cinerea, Monilia fructigena, Penicillium expansum, Fusarium sp., Alternaria alternata, ktoré spôsobujú hnilobu skladovaných plodov. Suspenzia spór Aureobasidium pullulans sa aplikuje postrekom počas posledných 5 týždňov pred zberom, kolonizuje povrch ošetrených plodov a antagonistickým pôsobením zabraňuje rozvoju fytopatogénnych húb.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

 

 

 

 

 

jadroviny

skladové choroby

1 kg/2 m výšky koruny

AT

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok BONI PROTECT je určený na prevenciu pred vznikom infekcie skladových chorôb jadrovín. Aplikujte max. 3 x počas odporúčaného obdobia pred zberom.

Pre stromy vysoké v rozsahu 1 m až 2 m s košatou korunou použite dávku 1 kg/ha s 1000 l vody. Pre vyššie stromy aplikačnú dávku prípravku BONI PROTECT upravte. Ošetrujte vo večerných hodinách.

Počas posledných 5 týždňov pred plánovaným zberom od začiatku zretia až do fázy zrelého ovocia pre spotrebu (BBCH 81 – 89) vykonajte 1 - 3 aplikácie.

ICZ/2014/2962/mt

2/ 4

ICZ/2016/4120/mt

 

Etiketa schválená: 29.1.2016

Pri aplikácii produktov nemiešateľných s prípravkom BONI PROTECT dodržte ochrannú dobu min. 3 dni pred a 3 dni po aplikácii biologického prípravku BONI PROTECT. Detailný zoznam miešateľnosti prípravku je dostupný na www.agrovita.sk alebo www.bio-ferm.com.

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A O VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nevyvoláva fytotoxicitu rastlín a nezanecháva reziduá v životnom prostredí.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Antagonistický účinok prípravku BONI PROTECT voči skladovým chorobám je založený na konkurencii kvasinky Aureobasidium pullulans o životný priestor a živiny na povrchu jabĺk. To vytvára nevhodné podmienky pre rast a rozmnožovanie skladových chorôb. Neexistuje možnosť pre vznik rezistencie alebo krížovej rezistencie cieľových patogénov voči prípravku BONI PROTECT.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe s menším množstvom vody a vlejte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž na požadovaný objem. Nádrž postrekovača pred použitím dokonale vypláchnite od zvyškov pesticídov.

Teplota postrekovej kvapaliny by nemala presiahnuť 25 °C. Počas postreku zabezpečte kontinuálne miešanie postrekovej kvapaliny. Postrekovú kvapalinu využite v priebehu 8 hodín.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice, odolné voči chemikáliám, zástera z pogumovaného textilu.

Pri aplikácii prípravku používajte ochranný pracovný odev, gumené rukavice, respirátor proti prachovým časticiam (filter P2, EN 143), ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare a gumovú obuv. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a dôkladného umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite. Nevdychujte prach.

Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok je nehorľavý a nie je nebezpečný pre životné prostredie.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: postihnutému dajte vypiť 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Vyhľadajte lekársku pomoc. Informujte lekára o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

Po zasiahnutí očí: oči vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie očí pretrváva, vyhľadajte lekárske vyšetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený oblek a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.

ICZ/2014/2962/mt

3/ 4

ICZ/2016/4120/mt

 

Etiketa schválená: 29.1.2016

Lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu: 02/5477 4166.

SKLADOVANIE

BONI PROTECT sa musí skladovať v originálnych, uzavretých obaloch, na chladnom, suchom, uzamykateľnom a dobre vetrateľnom mieste, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote do 25°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

VÝSTRAHA

Všetky nami uvedené odporúčania a informácie sú výsledkom dôkladných výskumov a testov. V priebehu vykonávania aplikácií sa však vyskytuje veľa činiteľov, ktoré sú mimo našu kontrolu (príprava zmesí, spôsob použitia, podmienky počasia, apod.). Preto zodpovedáme len za stabilitu kvality výrobku, ktorá musí byť v súlade so špecifikáciou. Riziko eventuálnych škôd (chýbajúca účinnosť, toxicita, kvalita zmesi v nádrži apod.) vzniknutých v dôsledku nesprávneho alebo nepríslušného použitia alebo spôsobených vonkajšími činiteľmi mimo našu kontrolu (ako napr. neodpovedajúcim skladovaním) je výlučne na strane užívateľa. Vylučujeme tiež – v rozsahu povolenom právnymi predpismi – zodpovednosť za účinky a priame aj nepriame škody.

Ďalšie informácie a karta bezpečnostných údajov sú dostupné na www.bio-ferm.com alebo www.asra.sk

ICZ/2014/2962/mt

4/ 4

ICZ/2016/4120/mt