Etiketa schválená: 23.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BOFIX*

Postrekový širokospektrálny herbicíd vo forme emulzie olej:voda určený pre postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v semenných porastoch tráv, v novozaložených i starších okrasných trávnikoch a trávnatých ihriskách.

ÚČINNÉ LÁTKY:

Fluroxypyr

40 g/l

(5,29% hm)

t.j.

4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyloxy-

 

 

 

octovej kyseliny ako 1 methylhepthylester

Clopyralid

20 g/l

(2,43% hm)

t.j. 3,6-dichlórpikolínovej kyseliny

MCPA

200 g/l (21,88% hm)

t.j. 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:, 2-metyl-4- chlórfenoxyoctová kyselina CAS No.: 94-74-6, solventnafta (ropná), ťažká, aromatická CAS No.: 64742-94-5, surfakant CAS No.: neuvedené

KLASIFIKÁCIA A OZNAČENIE:

GHS07

GHS09

Pozor

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302/352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P305/351/338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je prijateľné pre populácie: dážďovky.

ICZ/2015/3782/ha

1/5

Etiketa schválená: 23.9.2015

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

97-11-0378

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša, 5 l PET fľaša, 200 l plechový sud

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok

 

skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BOFIX* preniká do rastlín cez listy a účinné látky sú rýchlo translokované. Účinok prípravku na buriny sa prejaví už za niekoľko hodín po aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti.

Citlivé buriny: sedmokráska obyčajná, púpava lekárska, skorocel kopijovitý, lipkavec obyčajný, chryzantémovka siatinová, podbeľ liečivý, pichliač roľný, rumanček pravý, parumanček nevoňavý, rumany, rebríček obyčajný, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, pŕhľava malá, hluchavka purpurová, pupenec roľný, horčica roľná, nezábudka roľná, durman obyčajný, konopnica napuchnutá, povoja plotná, palina obyčajná, ostružina, štiavce, mlieče, starček obyčajný, mrlík biely, nevädza poľná, turanec kanadský, mrkva obyčajná, burinné ďatelinoviny, pakost lúčny, iskerník plazivý, praslička roľná a ďalšie.

Stredne citlivé buriny: veronika perzská, zádušník brečtanovitý, ľuľok čierny Odolné buriny: trávovité buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/1 ha

Ochr. doba

Poznámka

 

okrasné trávniky,

 

odolné

4 l

AT

novozaložené

 

trávnaté ihriská

 

dvojklíčnolistové buriny

4-6 l

AT

staré

 

trávy-

 

odolné

4-6 l

AT

semenné

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

porasty

POKYNY PRE APLIKÁCIU

ICZ/2015/3782/ha

2/5

Etiketa schválená: 23.9.2015

Prípravok BOFIX používajte na ošetrovanie porastov tráv na semeno, novozaložených a starších okrasných trávnikov, trávnatých športovísk a ihrísk. Citlivé buriny ničí vo fáze 2-4 listov. Najlepšie výsledky pri ničení pupenca roľného dosiahnete aplikáciou herbicídu BOFIX v období kvitnutia pupenca t.j. keď transpiračný tok smeruje do koreňa buriny.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu, prípravok Bofix nemá žiadne fytotoxické účinky. Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných plodín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka fluroxypyr patrí do chemickej skupiny pyridinkarboxylových kyselín (skupina O podľa HRAC). Účinkuje ako syntetický auxin. HRAC O

Účinná látka clopyralid patrí do skupiny syntetických auxínov. Je absorbovaná listami a byľami, následne translokovaná akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom. HRAC O

Účinná látka MCPA patrí do skupiny fenoxykarboxylových kyselín účinkom Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (5-6 hodín po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a bylí a k farebným zmenám. HRAC O

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Nemá negatívny vplyv.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2015/3782/ha

3/5

Etiketa schválená: 23.9.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za stáleho miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte vyliatím do pôdy na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

f)Dôkladným vypláchnutím nádrže postrekovača čistou vodou a prepláchnutím ramien a trysiek odstráňte stopy čpavku.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postrekovej kvapaliny používajte aj zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a teplou vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé plodiny.

Prípravok s vodou tvorí emulziu. V prípade požiaru tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemnej hmly. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Privolajte lekára. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Správa pre lekára: Nie je známy žiadny špecifický protijed. Ak sa vykonáva výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka. Pri úvahách o výplachu žalúdka musí byť zvážené nebezpečenstvo pľúcnej aspirácie vzhľadom na jedovatosť. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

ICZ/2015/3782/ha

4/5

Etiketa schválená: 23.9.2015

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok BOFIX skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30oC. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3782/ha

5/5