Etiketa schválená: 13.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BIZON®

BIZON je selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený pre postemergentné aplikácie na jeseň v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Penoxsulam

15 g/l

t.j.2-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]

 

(1,4% hm)

triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-6-

 

 

(trifluoromethyl)benzenesulfonamide

Florasulam

3.75 g/l

t.j. 2’,6’,8-trifluoro-5-methoxy-s-triazolo [1,5-c]

 

(0,3% hm)

pyrimidine-2

Diflufenican

100 g/l

t.j.

2‘,4‘-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)

 

(10,3% hm)

nicotinanilide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: penoxulam CAS No. 219714-96-2, florasulam CAS No. 145701-23-1, diflufenican CAS No. 83164-33-4

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxická pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazolin-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd a výstupov podzemných vôd. Zabráňte kontaminácii

 

prostredníctvom

odtokových

kanálov

a

nepriamych

priesakov

z

 

poľnohospodárskych dvorov, skladov a ciest. Zákaz priameho vypúšťania

 

nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd).

 

 

 

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m bez redukcie úletu

 

alebo 5 m s 50% redukciou úletu.

 

 

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

 

 

ICZ/2015/3460/ss

 

 

 

 

 

1/5

Etiketa schválená: 13.07.2015

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie. Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné

 

námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1386

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

PET alebo HDPE fľaše objemu 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20

 

litrov

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+0421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BIZON® je systémový herbicíd. Obsahuje účinné látky penoxsulam a florasulam patriace do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS. Účinná látka diflufenican patrí do skupiny fenoxynikotínanilidov. Prípravok BIZON je prijímaný celou rastlinou (koreň, stonka a listy). Rastliny citlivé na tieto účinné látky zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii a začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-6 dňoch hlavne v meristematickej oblasti ako deformácie, chlorózy, nekrózy a končia odumretím rastlín. Za ideálnych podmienok citlivé buriny odumierajú počas 7-10 dní, v nepriaznivých podmienkach môžu odumrieť po 6-8 týždňoch. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny (rastová fáza 2-10 pravých listov): metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, ruman roľný, rumančeky, lipkavec obyčajný, horčica roľná, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, mak vlčí, fialka roľná, fialka trojfarebná, nezábudka roľná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, veronika brečtanolistá, veronika perzská.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

 

metlička a

 

1,0 l

 

AT

 

jesenná aplikácia

 

jačmeň ozimný,

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raž, tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3460/ss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/5

 

Etiketa schválená: 13.07.2015

Dávka vody: 150-300 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu

BIZON® je systémový herbicíd určený pre jesennú aplikáciu v ozimných obilninách proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám. Možný termín aplikácie prípravku je od 1. listu až do konca odnožovania (BBCH 11-29) obilnín. Optimálny termín aplikácie je vzhľadom na zvyčajné teploty (+5/+25oC) do 3. listu obilniny. Prípravok vykazuje reziduálnu aktivitu a preto účinkuje aj na vzchádzajúce buriny. Metlička by mala byť v rastovej fáze do 2 listov (BBCH 12), dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze dvoch až 9 listov (BBCH 12-19). Neaplikujte na zmrznutú pôdu, inovať, na sneh alebo v dobe nočných mrazov. Neodporúčame aplikovať na oslabené porasty či už suchom alebo chorobami a pod.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVŹCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pre uvedený rozsah a spôsob aplikácie nie sú známe informácie o fytotoxicite a negatívnych vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie odporúčame nasledujúce opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na spracovateľské procesy, kvalitu alebo kvantitu ošetrených rastlín a rastlinných produktov.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných plodín. Po zbere ošetrenej plodiny je možné na jeseň vysievať repku ozimnú, všetky ozimné obilniny a trávy.

V prípade nevyhnutnosti zaorania už ošetreného porastu sa ako náhradné plodiny môžu s odstupom 90 dní, po strednej orbe a po predsejbovej príprave vysievať predovšetkým pšenica jarná, jačmeň jarný, kukurica, slnečnica, zemiaky. V miestach prekrytia postreku (2N dávka) sa môže na pestovaných dvojklíčnolistových plodinách prejaviť fytotoxicita v podobe spomaleného rastu prípadne farebných zmien listov.

Ako náhradné plodiny neodporúčame pestovať repu cukrovú, plodovú a kapustovitú zeleninu.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny, osiate plochy alebo plochy pripravené na výsev!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.

ICZ/2015/3460/ss

3/5

Etiketa schválená: 13.07.2015

Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte postrekom na poli tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Ochranné okuliare s bočnými štítmi by mali byť v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné. Ochranné rukavice musia spĺňať štandard EN 374. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. V prípade možnosti prekročenia expozičných limitov by sa mala používať respiračná ochrana. Použite respirátor typu AP2.

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok je formulovaný ako nehorľavá látka. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou (najvhodnejšia typu ATC), práškom, oxidom uhličitým, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak miesto je dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia - voda najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou. Balenia vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou. Zabráňte vdychovaniu dymu. Pracujte proti vetru, aby ste neboli zasiahnutí rozsypaným/rozliatym materiálom.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Zavolajte lekára.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15-20 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

ICZ/2015/3460/ss

4/5

Etiketa schválená: 13.07.2015

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekára.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok BIZON skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BIZON® Ochranná známka Dow AgroSciences LLC

ICZ/2015/3460/ss

5/5