Etiketa schválená: 16.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BIPLAY ® SX

Selektívny postrekový herbicíd s reziduálnym účinkom vo forme vodou rozpustných granúl na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín a pichliača roľného v obilninách bez podsevu.

® ochranná značka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Tribenuron-methyl

222 g/kg

t.j. metyl-2-[[[[N-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)-

 

(22,2 % hm)

amino]-karbonyl]-amino]-sulfonyl]-benzoát

Metsulfuron-methyl

111 g/kg (11,

t.j. metyl 2-[[[[(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazin-2-

 

% hm)

yl)amino] karbonyl] amino] sulfonyl]- benzoát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fosforečnan sodný, uhličitan sodný,

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

EUH 208 Obsahuje Tribenuron methyl, môže vyvolať alergickú reakciu.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni / odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov znížte úlet dodržaním ochranného pásu zeme 4 m medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami.

SPe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v šírke 5 m.

ICZ/2015/3132/sc

1/6

Etiketa schválená: 16.6.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO1 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Zákaz používania prípravku v 2. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikuje v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S., 82, rue de Wittelsheim, 69701 Cernay

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec , Tel. 905 726 030

Číslo autorizácie:

15-11-1590

Balenie:

200 ml HDPE fľaša (90 g)

 

400 ml HDPE fľaša (225 g)

 

1000 ml HDPE fľaša (375 g)

 

1000 ml HDPE fľaša (450 g)

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Biplay® je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Tribenuron-methyl a metsulfuron-methyl sú sulfonylmočoviny (ALS-inhibítory, HRAC skupina B) účinkujúce ako blokátory enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nepostrádateľný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (leucín, isoleucín a valín) v rastline). Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. Obidve účinné látky v prípravku Biplay ® veľmi rýchlo zastavujú rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú

ICZ/2015/3132/sc

2/6

Etiketa schválená: 16.6.2015

viditeľné o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: kapsička pastierska, pichliač roľný, konopnica napuchnutá, mrlík biely, hluchavka purpurová, mak vlčí, horčiak štiavolistý, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, parumanček nevoňavý, veronika perzská, výmrv repky, zemedym lekársky, fialka roľná, pohánkovec ovíjavý (do fázy 4 listov).

Stredne citlivé buriny: pohánkovec ovíjavý (viac ako 4 listy), mrlík biely a mrlík mnohoplodý (viac ako 6 listov), veronika brečtanolistá.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná,

jednoročné

45 g

AT

 

jačmeň ozimný, raž

dvojklíčnolistové

 

 

 

ozimná, tritikale,

buriny, pichliač

 

 

 

jačmeň jarný,

roľný

 

 

 

pšenica jarná, ovos

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.

Biplay® aplikujte postemergentne na jar v rastovej fáze vyvinutých 3 listov, do rastovej fázy kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný (BBCH 13 – 39). Optimálne ošetrenie je vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín, listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného a 3 praslenov lipkavca.

Prípravok neaplikujte na rastliny poškodené mrazom, suchom, vodou ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace nedostatkom živín.

Dažďové zrážky do 2 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť (príjem listami).

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na použitie je možné ho použiť na všetkých pestovaných odrodách obilnín, nemá fytotoxické účinky a nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočoviny - HRAC skupina B) na tom istom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá

ICZ/2015/3132/sc

3/6

Etiketa schválená: 16.6.2015

predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šľachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princípy integrovanej ochrany zahŕňajú poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu identifikáciu burín a škodlivých činiteľov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahových hodnôt hospodárskej škodlivosti.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadny negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere obilniny ošetrenej na jar prípravkom Biplay® je na jeseň v tom istom roku po orbe možné ako následnú plodinu vysievať iba ozimné obilniny, repku alebo trávy. Medziplodiny môžu byť poškodené v závislosti na klimatických podmienkach. V nasledujúcom roku po ošetrení je po orbe možné zaradiť do osevného postupu všetky jednoročné poľné plodiny.

V prípade vynúteného zaorania obilniny ošetrenej prípravkom Biplay® je možné po dobu 3 mesiacov od ošetrenia a orbe ako náhradnú plodinu vysievať iba pšenicu alebo jačmeň. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace porasty. Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom autorizácie prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s návodom na použitie nevykazuje žiadny negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Biplay ® všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu: Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou. Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou. Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte zodpovedajúce množstvo čistiaceho detergentu (napr. prípravku All Clear Extra apod.). Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite. Trysky a sitká vyčistite samostatne čistiacim roztokom detergentu (napr. pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody). Nádrž vypláchnite dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky. Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, gumové ochranné rukavice a gumové topánky.

ICZ/2015/3132/sc

4/6

Etiketa schválená: 16.6.2015

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Prvá pomoc po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Prvá pomoc po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite

ICZ/2015/3132/sc

5/6

Etiketa schválená: 16.6.2015

ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Oplachové vody po zriedení 1:10 vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Poznámka pre používateľa

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Packaging / recycling symbols

Greenpoint + triangle from arrows, „HDPE“ below / „2“ inside the triangle

ICZ/2015/3132/sc

6/6