Etiketa schválená: 28.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BIATHLON® 4D

Selektívny herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl pre aplikáciu proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

Tritosulfuron

714 g/kg

t.j.

1-[

4-methoxy-6-(trifluoromethyl)-1,3,5-

 

(71,4% hm)

triazin-2yl]–3-[2-(trifluoromethyl)

 

 

benzenesulfonyl] močovina

Florasulam

54 g/kg

t. j. 2', 6', 8-Trifluoro-5-methoxy-[1,2,4]-triazolo

 

(5,4% hm)

[1,5-c] pyrimidine-2-sulfonanilide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tritosulfuron tech CAS No. 142469-14-5 w/w:71,4%, florasulam techn. CAS No. 145701-23-1 w/w:5,4%, nátrium- dodecyl-sulfát CAS No. 151-21-3 w/w: <5%, síran sodný CAS No. 7757-82-6 w/w: <5%

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H302

Škodlivý po požití.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 208

Obsahuje Tritosulfuron. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P301+P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s predpismi.

ICZ/2015/3596/vi

1/5

 

Etiketa schválená: 28.07.2015

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 1m.

SPe4

Z dôvodu ochrany vodných organizmov a necielených rastlín neaplikujte na

 

nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažobné kocky, koľajnice a iné povrchy,

 

pri ktorých je zvýšené riziko stekania vody.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné

PHO3

Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov

 

podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo

 

rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemecká spolková

 

republika

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09

 

Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1388

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,15 l, 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 2,2 l HDPE fľaša

 

3 l, 5 l, 10 l HDPE kanister

 

0,5 kg FFS vrecko

BIATHLON® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok BIATHLON 4D je systémový rastový herbicíd s obsahom dvoch účinných látok.

Účinná látka Tritosulfuron je zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom prijímaná prevažne listami. V rastline je translokovaná bazipetálne aj akropetálne. Inhibuje delenie buniek narušením biosyntézy aminokyselín, čo vedie k poškodeniu a následnému úhynu burín.

ICZ/2015/3596/vi

2/5

Etiketa schválená: 28.07.2015

Účinná látka Florasulam brzdí rast citlivých burín už behom niekoľkých hodín po aplikácii, viditeľný účinok nastáva až o niekoľko dní. Príznaky sa objavujú najprv vo vyšších delivých oblastiach rastlín vo forme chloróz a nekróz. Nové listy vyšších poschodí mávajú často zvädnutý vzhľad. Potom sa účinok sťahuje do ostatných častí rastliny. U niektorých druhov nastáva sčervenanie žilkovania. Listy v ideálnych rastových podmienkach úplne opadnú o 7-10 dní, ale v menej priaznivých podmienkach sa proces môže predĺžiť až na 6-8 týždňov.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny (na všetky dávky uvedené v návode):

lipkavec obyčajný, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, rumanček diskovitý, kapsička pastierska, ostrôžka východná, huľavník lekársky, arábkovka Thalova, nevädza poľná, konopnica napuchnutá, mak vlčí, mrlík biely, ostrôžka poľná, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, ruman roľný, žerušničník piesočný, úhorník liečivý, stavikrv vtáčí, vika huňatá, vika vtáčia, výmrv repky a horčice.

Citlivé buriny (na dávky 0,07 kg a 0,07 kg + 1 l): pichliač roľný, tetucha kozia (len jarné obilniny).

Menej citlivé buriny (na všetky dávky):

bažanka ročná, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová.

Menej citlivé buriny (na dávky 0,07 kg a 0,07 kg + 1 l):

fialky, zemedym lekársky, veronika perzská, veronika brečtanolistá.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

Dávka//ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

 

 

doba

 

 

pšenica ozimná, jačmeň

 

dvojklíčnolistové

0,04-0,07 kg

AT

 

 

ozimný, raž, tritikale,

 

buriny, lipkavec

0,04-0,07 kg + (1 l)

AT

(TM) DASH

 

pšenica jarná, jačmeň

 

 

 

 

 

 

jarný, ovos

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 100-400 l.ha-1 .

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetáciu.

Prípravok aplikujte v rastovej fáze od 3 listov do zástavového listu (BBCH 13-39).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVYCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní všetkých aplikačných zásad nie sú známe žiadne negatívne účinky na pestovanú plodinu. Vzhľadom na veľmi dobrú znášanlivosť prípravku hostiteľskou plodinou nie sú pri aplikácii prípravku na ochranu rastlín BIATHLON 4D nutné žiadne obmedzenia z hľadiska fytotoxicity. Prípravok BIATHLON 4D môže byť použitý na ošetrenie všetkých odrôd ozimných a jarných obilnín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

BIATHLON 4D obsahuje dve účinné látky tritosulfuron (sulfonylmočovina) a florasulam (triazolopyrimidin), ktoré patria do B skupiny herbicídov. Obe účinné látky blokujú enzým acetolaktát-syntézu (ALS), ktorý je nevyhnutný pri syntéze esenciálnych aminokyselín (valínu, leucínu a izoleucínu). Rezistencia na herbicídy s rovnakým spôsobom účinku (ALS inhibítory) bola zistená u hviezdice prostrednej. Vhodnou antirezistentnou stratégiou v takomto prípade je striedanie či kombinácia účinných látok s rozdielnym spôsobom účinku, striedanie plodín v rámci osevného

ICZ/2015/3596/vi

3/5

Etiketa schválená: 28.07.2015

postupu, využitie agrotechnických spôsobov eliminácie burín. V prípade podozrenia na vznik rezistentnej populácie burín informujte zastúpenie BASF.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku BIATHLON 4D nemá negatívny vplyv na kvantitatívne ani kvalitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri štandardnom striedaní plodín nie sú známe žiadne negatívne dôsledky ošetrenia pre následné plodiny. Pri predčasnom zaoraní je možné kedykoľvek bez ďalšieho spracovania pôdy zasiať obilniny alebo kukuricu. Dvojklíčnolistové plodiny môžu byť bezpečne vysiate 60-80 dní po použití prípravku BIATHLON 4D, ak bola pôda spracovaná do hĺbky 10-15 cm. Obilniny s podsevom strukovín alebo iných dvojklíčnolistových plodín nesmú byť ošetrené prípravkom BIATHLON 4D.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok aplikujte s bežnými typmi poľných postrekovačov.

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1.Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2.Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom)

3.Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania. Ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranné okuliare s bočnými štítmi alebo ochranné okuliare s rámom, respirátor, gumové rukavice odolné voči chemikáliám a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj gumovú zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku v smere od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci nejedzte , nepite a nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce si dôkladne umyte ruky mydlom a teplou vodou. Zvyšky postrekovej kvapaliny a splašky nevylievajte v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd. Vyvarujte sa predávkovaniu, spôsobeného prekrývaním postrekových pásov alebo zlou prípravou postrekovej kvapaliny.

ICZ/2015/3596/vi

4/5

PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití: Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky: Po nadýchaní:

Etiketa schválená: 28.07.2015

Prípadný požiar haste penou, hasiacim práškom alebo rozprašovanou vodou. Vodu použite len výnimočne, a to kropením, nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára. Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Dôkladne umyte mydlom a vodou.

Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ICZ/2015/3596/vi

5/5