Etiketa schválená: 25.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BETTIX 700 SC

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repe cukrovej.

Účinná látka:

 

 

Metamitron

700 g/l

t.j. 4-amino-4,5-dihydro-6-fenyl-3-methyl-1,2,4-

 

 

triazin-5-on

 

(58,4% hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: metamitron Cas No.: 41394-05-2

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe 3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 4 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy. Vč 3 Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri dodržaní

predpísanej dávky alebo koncentrácie a návodu na použitie.

PHO 1 Všeobecné vylúčenie používania prípravku na ochranu rastlín v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov. Okrem toho je prípravok vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd a povrchových vôd;

ICZ/2015/3294/ss

1/5

Etiketa schválená: 25.5.2015

ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie.

Uložte mimo dosahu zvierat.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park,

 

Warrington WA3 6YN, Veľká Británia

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park,

 

Warrington WA3 6YN, Veľká Británia

Poverený zástupca:

Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16,

 

940 76, Nové Zámky, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-11-1395

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5, 10, 20 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BETTIX 700 SC je selektívny herbicíd s dlhodobým reziduálnym pôsobením. Účinná látka metamitron patrí do skupiny triazinónov a súvisí s inhibíciou fotosyntézy prostredníctvom narušenia elektrónového transportu v bunkách citlivých burín. Buriny ho prijímajú prevažne koreňmi, ale taktiež listami a následne je transportovaný akropetálne (v smere od bázy k vrcholu). Buriny sa po aplikácii stávajú chlorotickými a úplne nekrotickými už za niekoľko dní. Predpokladom účinku cez korene je dostatočná pôdna vlhkosť.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, hluchavka purpurová, peniažtek roľný. Menej citlivé buriny: láskavec ohnutý, lipkavec obyčajný.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

doba

 

 

 

 

repa cukrová

jednoročné dvojklíčnolistové

T1- T3: 1 – 3 l

AT

POST, DA

 

buriny

 

 

 

Dávka aplikačnej kvapaliny: 300 l. ha-1.

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 3×

Upozornenie: celková dávka prípravku nesmie prekročiť 5 l.ha-1 za rok.

ICZ/2015/3294/ss

2/5

Etiketa schválená: 25.5.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok BETTIX 700 SC v repe cukrovej používajte postemergentne, bez ohľadu na rastovú fázu plodiny, najneskôr však do rastového štádia 8 listov repy cukrovej (BBCH 18). Prípravok je potrebné aplikovať najneskôr do štádia klíčnych listov burín (BBCH 10), kedy dosiahnete najvyššiu účinnosť. Dávka prípravku sa určuje podľa druhu burín, rastovej fázy burín a intenzity zaburinenia. Interval medzi dvoma aplikáciami (v závislosti na teplote a zrážkach) je 7 – 12 dní. Na zvýšenie účinnosti je vhodné prípravok BETTIX SC použiť v TM kombinácii s prípravkami na báze účinných látok phenmedipham, desmedipham a ethofumesate.

Upozornenie: Ak sa prípravok BETTIX 700 SC aplikuje za jasných dní so silným slnečným žiarením, je potrebné postrekovať ráno alebo večer tak, aby teplota vzduchu nepresiahla +25 °C vo výške 5 cm nad zemou. Porast musí byť pri ošetrení suchý, neošetrujte tesne po daždi, ani vtedy, keď sú rastliny pokryté rosou.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní pokynov pre aplikáciu nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka metamitron je organizáciou HRAC klasifikovaná do skupiny C1 herbicídov ako inhibítor fotosyntézy vo fotosystéme II. Metamitron patrí do herbicídnej triedy triazinónov. Riziko vzniku rezistentných populácií burín je za podmienky dodržania odporúčaní pre použitie považované za nízke. V prípade použitia následných aplikácií alebo TM kombinácií s prípravkom BETTIX 700 SC používajte herbicídy s odlišným mechanizmom účinku.

Na zabránenie vzniku rezistencie dodržujte termín aplikácie a neznižujte dávku prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Negatívny vplyv na úrodu nie je známy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere repy cukrovej ošetrenej prípravkom BETTIX 700 SC je možné pestovať akúkoľvek plodinu. Pokiaľ je nutné ošetrený pozemok predčasne zaorať, tak ako náhradnú plodinu je možné vysievať repu cukrovú, repu kŕmnu a po hlbokej orbe kukuricu a zemiaky.

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace porasty a ani pozemky s vysiatou plodinou či určené na výsevy! Pre ochranu necieľových a susediacich plodín dodržujte ochrannú zónu 5 m alebo použite trysky redukujúce úlet o 75%.

Prípravok nie je určený na použitie do množiteľských porastov repy cukrovej!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Negatívny vplyv nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2015/3294/ss

3/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:

Etiketa schválená: 25.5.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztok)

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom BETTIX 700 SC používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postreku požívajte zásteru z pogumovaného textilu.

Pri manipulácii s prípravkom zabráňte zasiahnutiu pokožky a vniknutiu prípravku do očí. Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia ochranného pracovného odevu dodržte zákaz jedenia, pitia a fajčenia! Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Po ukončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

prerušte prácu, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo. vypite asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie;

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou;

Po zasiahnutí očí: ihneď vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu aspoň 10-15 minút. Ak sčervenanie očí pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie.

Pri podozrení na otravu: postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu 02- 54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +35°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku /v originálnych neporušených obaloch/ po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ICZ/2015/3294/ss

4/5

Etiketa schválená: 25.5.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3294/ss

5/5