Etiketa schválená: 12.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BETASANA SC

Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme rozpustného koncentrátu pre riedenie vodou proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej.

Účinná látka:

 

Phenmedipham,

160 g/l, 15,95% hm.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: phenmedipham CAS No.: 13684-63-4, isopropylamine alkyl benzene sulphonate CAS No.: 68584-24-7

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

 

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/2749/mt

1/6

Etiketa schválená: 12.2.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely a iné necieľové článkonožce prijateľné.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd. Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park,

 

Warrington WA3 6YN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a

 

Severného Írska (UK)

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre, Birchwood Park,

 

Warrington WA3 6YN, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a

 

Severného Írska (UK)

Poverený zástupca:

ARYSTA LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul.16,

 

940 76 Nové Zámky, Slovensko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-11-1082

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 10 l HDPE kanistre

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

BETASANA je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť United Phosphorus Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BETASANA SC je selektívny postemergentný herbicíd proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej obsahujúci účinnú látku phenmedipham, ktorá chemicky patrí do skupiny fenylkarbamátov. Prípravok účinkuje kontaktne, účinná látka preniká cez listy vzídených burín a inhibuje asimiláciu. Zasiahnuté citlivé buriny prestávajú rásť a postupne odumierajú. Dostatočná teplota a vzdušná vlhkosť podporujú účinnosť prípravku. Účinok prípravku sa prejaví za 4-8 dní podľa poveternostných podmienok.

SPEKTRUM ÚČINKU

Citlivé buriny: horčica roľná, pastierska kapsička, mrlík biely, mrlík hybridný, loboda konáristá, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, hviezdica prostredná.

ICZ/2014/2749/mt

2/6

Etiketa schválená: 12.2.2015

Stredne citlivé buriny: hluchavky, konopnica napuchnutá, ľuľok čierny, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, veroniky, fialka roľná, zemedym lekársky.

Odolné buriny: bažanka ročná, rumančekovité, láskavce, pichliač roľný, stavikrv, horčiak, výmrv repky, lipkavec.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha-1

 

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

dvojklíčnolistové

 

T1: 2,5 l + (0,2 l)1 + (30 g)2

 

 

 

 

(TM)1 Ethofol

 

 

buriny a jednoročné

 

T2: (0,3 l)1 + (30 g)2

-

 

 

500 SC

 

 

trávy, výmrv repky

 

T3: (0,4 l)1 + (30 g)2

 

 

(TM)2 Safari 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WG, DA

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

repa cukrová,

 

dvojklíčnolisto

 

T1: 2,5 l + (0,2 l)1

 

AT

 

(TM)1 Ethofol

repa kŕmna

 

vé buriny a

 

T2: 2,0 l + (0,2 l)

 

 

500 SC

 

jednoročné

 

T3: 2,0 l + (0,4 l)1

 

 

 

 

 

 

trávy

 

T1: 2,5 l + (0,2 l)1

 

 

 

 

(TM)1 Ethofol

 

 

 

 

T2:

(0,2 l)1 + (1,0 l)2

-

 

 

500 SC

 

 

 

 

T3:

(0,4 l)1 + (1,0 l)2

 

 

(TM)2 Targa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super 5 EC, DA

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Doporučená dávka vody je 150-200 l.ha-1.

Max. dávka prípravku Betasana SC je 6 l.ha-1/rok.

BETASANA SC aplikujte postemergentne, najlepšie formou 3 následných postrekov vždy na novú vlnu burín. Dávku prípravku je potrebné voliť podľa vývojových fáz burín, vývojovej fázy repy a prípadných doplnkových partnerov. V skorých vývojových fázach sú buriny na prípravok najcitlivejšie. Vo fáze klíčnych listov až základu prvého páru pravých listov burín BETASANA SC aplikujte v dávke 2,5-3,0 l.ha-1 bez ohľadu na vývojové štádium repy. Postrek na prerastené buriny má znížený účinok a preto je možné v havarijných prípadoch aplikáciu opakovať až do celkovej dávky 6,0 l.ha-1 za rok. Pre posilnenie účinnosti a jej rozšírenie na ďalšie buriny je vhodné prípravok doplniť inými autorizovanými prípravkami podľa ich návodu na použitie. Prípravok Ethofol 500 SC posilňuje účinnosť proti lipkavcu, stavikrvu a jednoročným trávam v klíčnom liste. Graminicíd Targa Super 5 EC posilňuje účinnosť proti trávovitým burinám. Safari 50 WG posilňuje účinnosť proti láskavcom, durmanu, stavikrvu, lipkavcu, výmrvu repky, výmrvu slnečnice, tetuche kozí pysk a rumančekovitým burinám. S prípravkom Safari 50 WG vždy použite zmáčadlo (0,05 % Trend 90), okrem prípadu, že je Safari 50 WG použité s formuláciou olejová disperzia (OD).

Prípravok BETASANA SC odporúčame aplikovať pri teplotách do +23°C a pri nižšej intenzite slnečného svitu. Prípravok aplikujte jemnými kvapkami, aby sa čo najväčšie množstvo postrekovej kvapaliny zachytilo na listoch burín. Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty, za bezvetria a v dobe, keď sa v nasledujúcich šiestich hodinách neočakáva dážď.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok BETASANA SC je pri dodržaní návodu na použitie dobre znášaný aj vo fáze vzchádzania repy. V prípade horúcich dní (nad +23°C) a v prípade výrazne zníženého ozónu v atmosfére (viac ako 10%) je potrebné aplikovať herbicídy na večer po 18,00 hod. Po aplikácii prípravku Ethofol 500 SC môže dôjsť k listovým deformáciám.

ICZ/2014/2749/mt

3/6

Etiketa schválená: 12.2.2015

Nebola zistená odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku BETASANA SC, ani na rastliny alebo rastlinné, produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka prípravku BETASANA SC, phenmedipham, patrí do skupiny inhibítorov fotosyntézy na úrovni fotosystému II. Phenmedipham je používaný iba v repe a rezistencia (znížená účinnosť na citlivé buriny) nebola doposiaľ zistená. Odporúčame však dodržiavať všeobecné zásady antirezistentnej stratégie: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte BETASANA SC len na aktívne rastúce buriny. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tankmix podľa registrovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na množstvo alebo kvalitu úrody ošetrovaných rastlín a ani na proces ich spracovania alebo kvalitu spracovaných výrobkov ak je používaný v súlade s pokynmi na schválenej etikete a plodina netrpí nedostatkom výživy či inými stresovými faktormi.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Priemerný polčas rozkladu účinnej látky prípravku BETASANA SC, phenmediphamu, v pôde je cca 60 dní. Výber následnej plodiny preto nie je obmedzený. Ako náhradnú plodinu pri zaoraní je možné vysiať akúkoľvek plodinu.

Priemerný polčas rozkladu účinnej látky ethofumesate v pôde je cca 90 dní. Za 5 mesiacov po aplikácii prípravku ETHOFOL 500 SC v dávke do 2 l/ha môže byť vysiata akákoľvek plodina po predchádzajúcej orbe najmenej 15 cm hlbokej. Po zaoraní ošetrenej plodiny môže byť vysievaná iba repa alebo kukurica.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky, dážďovky a iné pôdne makroorganizmy, včely a iné necieľové článkonožce prijateľné. Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Prípravok v obale najskôr riadne homogenizujte pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení.

Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

ICZ/2014/2749/mt

4/6

Pri vdýchnutí:
Pri zasiahnutí očí:
Pri zasiahnutí odevu a pokožky:
Pri požití:

Etiketa schválená: 12.2.2015

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení postrekovača použite nasledujúci postup:

1.úplne vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.postrekovacie zariadenie čistite vyčistite hneď po ukončení postreku aby postreková tekutina v jednotlivých častiach zariadenia nezaschla.

3.vyčistite filtre na sacej a tlakovej časti postrekovača a tryskové filtre. Preplachovú vodu nalejte do nádrže postrekovača.

4.naplňte nádrž postrekovača vodou na 10% objemu nádrže a dôkladne premiešajte.

5.výplachovú kvapalinu vystriekajte na ošetrovanom pozemku.

6.krok 4 a 5 ešte raz zopakujte.

7.skontrolujte a vyčistite filtre od prípadných nečistôt.

V prípade, že boli aplikované prípravky zo skupiny sulfomočovín, na vyčistenie postrekovača pre použitie v repe je potrebný 0,1% roztok chlórového vápna.

Pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a opláchnite vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumovú obuv. Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Pri zdravotných ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte lekárovi túto kartu bezpečnostných údajov).

dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite kľudovú polohu. Konzultujte s lekárom (liečba podľa symptómov).

vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. Odstráňte prípadné očné šošovky. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ale postihnutého ihneď odošlite do nemocnice. Ak je pri vedomí, podávajte mu väčšie množstvo vody, prípadne vypláchnite ústa. Dopravte postihnutého do nemocnice na výplach žalúdka.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02 - 54774 166).

SKLADOVANIE

ICZ/2014/2749/mt

5/6

Etiketa schválená: 12.2.2015

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5-30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2749/mt

6/6