Etiketa schválená: 11.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BENTA 480 SL

Prípravok Benta je selektívny postemergentný kontaktný herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v porastoch zemiakov, fazule, ľanu, bôbu a okrasných rastlín (narcis)

Účinná látka:

 

bentazone,

480 g.l-1 (48% w/w) forme sodnej soli 524 g.l-1 (52,4% w/w)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: bentazone ; CAS: 25057-89-0

Označenie prípravku:

GHS07

POZOR

 

 

H302

 

Škodlivý po požití.

 

H412

 

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

 

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

 

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

 

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P301+P312

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte

NÁRODNÉ

 

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

P330

 

Vypláchnite ústa.

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

 

SP 1

Neznečist’ujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd / zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z

 

pol’nohospodárskych dvorov a ciest).

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

 

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

 

ICZ/2015/3160/mt

1/6

Etiketa schválená: 11.3.2015

PHO3 Všeobecné vylúčenie použitia prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. Ochranného pásma podzemných vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. Ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. Ochranné pásmo.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Uložte mimo dosahu zvierat!

 

PRÍPRAVOK V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Výrobca:

SHARDA Cropchem Limited

Držiteľ autorizácie:

SHARDA Europe b.v.b.a., Jozef Mertenstraat 142, 1702

 

Dilbeek, Belgium

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1498

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 L HDPE kanister

 

5 L HDPE kanister

 

20 L HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

BENTA® je ochranná známka spoločnosti SHARDA Cropchem Limited

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok Benta je dotykový selektívny herbicíd s účinnosťou na dvojklíčnolisté buriny, predovšetkým rumančeky a rumany. Ako kontaktný selektívny postemergentný herbicíd zo skupiny benzotiadiazinonov je prípravok BENTA prijímaný predovšetkým listami, čiastočne i koreňmi burín. Rozhodujúci je však príjem cez listy. Translokácia bentazonu v rastlinách je ovplyvňovaná druhom buriny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou. Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení fotosyntézy, a to poškodením bunkových membrán a poruchami transportu elektrónov a špecifických reakcií CO2.

SPEKTRUM ÚČINKU

Citlivé buriny (klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12): pohánkovec ovíjavý, ľuľok čierny, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, zemedym lekársky, loboda konáristá, mak vlčí, chryzantémovka siatinová, kolenec roľný, pakosty, mrlík biely, nezábudka roľná, peniažtek roľný, starčeky, horčiak štiavolistý, rumanček diskovitý, horčiak obyčajný, drchnička roľná, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, pŕhľava malá, horčica roľná.

Odolné buriny (klíčne až 2 pravé listy - BBCH 10-12): veronika perzská, konopnica napuchnutá, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová.

Citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): ľuľok čierny, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, chryzantémovka siatinová, kolenec roľný, nezábudka roľná,

ICZ/2015/3160/mt

2/6

Etiketa schválená: 11.3.2015

peniažtek roľný, horčiak štiavolistý, rumanček diskovitý, horčiak obyčajný, drchnička roľná, rumanček kamilkový, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, pŕhľava malá, horčica roľná.

Stredne citlivé buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): pohánkovec ovíjavý, zemedym lekársky, loboda konáristá, mak vlčí, mrlík biely, starčeky.

Odolné buriny (2 až 6 pravých listov - BBCH 12-16): veronika perzská, konopnica napuchnutá, veronika brečtanolistá, stavikrv vtáčí, hluchavka purpurová.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel pooužitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

bôb

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

3 l

 

AT

-

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

3 l

 

AT

-

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fazuľa

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

3 l

 

AT

-

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

3 l

 

AT

-

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ľan

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

3 l

 

AT

-

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narcis

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

3 l

 

AT

-

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka vody: 200 – 400 l.ha-1

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU Maximálna dávka 3l.ha-1 za sezónu.

Prípravok aplikujte jemným postrekom, ako to definuje BCPC, avšak ak použijete najvyšší objem vody tak je dovolený jemný až stredný postrek. Zabezpečte úplné pokrytie všetkých povrchových plôch burín, predovšetkým vegetačného vrcholu. Objem a tlak postreku teda upravte podľa veľkosti a hustoty burín a plodín.

Delená aplikácia: Benta 480 SL môžete aplikovať v jednej dávke pre všetky odporúčané plodiny alebo v delenej dávke pre fazuľu záhradnú (zelenú, bielu šarlátovú), bôb obyčajný, ľan, zemiak a narcis. Maximálna dávka 3l.ha-1 nesmie byť prekročená.

Delená dávka je účinná na citlivé buriny od klíčnych listov do 2 pravých listov. V porovnaní s klasickou metódou jednej dávky sa metódou delenej dávky zvyčajne dosahuje lepší výsledok pri ničení burín a zvýšená bezpečnosť voči plodinám avšak ak buriny sú v rastovom štádiu od 2 pravých listov do 6 listov, je nevyhnutné použiť plnú dávku 3 l.

Časovanie delenej dávky: Optimálny čas na prvú aplikáciu nastáva vtedy, keď sa objavia prvé buriny v štádiu klíčnych listov. Druhá následná dávka by sa mala aplikovať v priebehu 7 až 10 dní po prvej dávke, v závislosti od miery úspechu prvej dávky alebo od ďalšieho zaburinenia porastu. Prípravok môžete aplikovať najviac dvakrát: 1,5 l.ha-1 a následne 1,5 l.ha-1 alebo 2 l.ha-1 a následne 1,0 l.ha-1. Ak očakávate vysoké teploty, slnečno alebo vlhko, alebo ak sú listy jemné, alebo ak ošetrujete citlivú odrodu tak uprednostnite rovnomerné rozdelenie dávky. V prípade delenej aplikácie odporúčame objem vody 100-220 l na ha. Dávku vody 100 l.ha-1 možno používať iba ak buriny sú v štádiu klíčnych listov, hustota burín je nízka až stredná a zakrytie plodinou je zanedbateľné.

Bôb - aplikujte v štádiu 2-6 párov listov, najneskôr však do výšky bôbu 15 cm na skoré rastové štádiá burín. Pri znížení voskovej vrstvičky (mráz, vlhko, mechanické poškodenie, choroby, alebo predchádzajúci postrek) ošetrujte až po jej obnovení t.j. za 5-7 dní. Po ošetrení sa môžu objaviť

ICZ/2015/3160/mt

3/6

Etiketa schválená: 11.3.2015

mierne popáleniny vo forme čiernych okrajov listov (hlavne starších), ďalšie listy však nebudú ovplyvnené - toto však nemá žiadny vplyv na ďalší vývoj rastlín a úrodu. Citlivejšie sú odrody: Albinette, Bianca, HS 500, Medes, Minica, Optica, Rowena, Scorpio a Talia.

Hrach - aplikujte pri výške hrachu 5-15 cm (pred tým, než je na terminálnom výhonku možné nájsť zatvorené puky kvetov) na skoré rastové štádiá burín. Krátko po ošetrení môže nastať mierne popálenie okrajov listov, mierne zosvetlenie farby listov, alebo hormonálne skrútenie, čo však čoskoro vymizne a nemá žiadny vplyv na vývoj a úrodu. Neošetrujte odrody: Carouby de Mausanne,

Conquest, Danielie, Dinos, Filby, Fonado, Printana, Santa, Sherbourne, Turon, a Vedette.

Fazuľa - aplikujte vo fáze 2-3 listov a buriny v 2-4 listoch. Pri znížení voskovej vrstvičky aplikujte za 5-7 dní po obnovení vrstvičky. Citlivejšie sú odrody: Acapulco, Amity, Arcadia, Clyde, Delfina,

Label, Larissa, Maxima, Niki, Novores, Orca, Palermo, Piccolo, Rovita, Salerna, Simpson, Swing, Taverna a Ventura.

Zemiak - aplikujte pri výške plodiny 10-15 cm na suché listy a skoré rastové štádiá burín (väčšina je v klíčnych listoch). Aplikácia pri viac ako 15 cm výške zemiakov môže mať za následok popálenie listov, čo má negatívny vplyv na ďalší vývoj a úrodu. Neošetrujte odrody: Bintje, Fianna,

Lady Rosetta, Morag, Morene, Rode Pipo, Russett, Burbank, Sante, Shepody, Temste a Stroma.

Ľan - aplikujte pri výške ľanu 2,5-30 cm, ale ešte pred objavením sa kvetných pupeňov na skoré rastové štádiá burín.

Narcis – aplikujte po vzídení rastlín narcisov pred kvitnutím alebo po odkvitnutí na skoré rastové štádia burín. Neaplikujte na narcisy počas tvorby kvetných pukov.

Varovania

BENTA 480 SL neaplikujte na plodiny, ktoré boli vystavené stresovým podmienkam, ako napr. poškodenie herbicídom, nadmerná kyslosť/zásaditosť, nedostatok stopových prvkov, sucho, vysoké výkyvy teplôt, alebo fyzické poškodenie listov spôsobené nezvyčajným vetrom, dažďom, krúpami alebo mrazom.

Nestriekajte za horúceho slnečného počasia, keď teploty dosahujú +21oC a viac, predovšetkým okolo poludnia. Pri výskyte uvedených podmienok je postrek potrebné odložiť na večer. To je mimoriadne dôležité vtedy, ak došlo po období chladného zamračeného počasia k zmene na slnečné počasie.

Nestriekajte, ak sa očakáva dážď alebo mráz, a tiež ak sú listy mokré. Po aplikácii je potrebné, aby aspoň 6 hodín nepršalo.

Postrekové pásy neprekrývajte.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, pre odporúčané plodiny výrobok nie je fytotoxický. Prípravok BENTA 480 SL by ste nemali aplikovať za horúcich slnečných podmienok, kedy teploty prekračujú +21oC, predovšetkým v čase okolo poludnia a pri aplikácii na citlivejšie odrody zemiakov. V takýchto prípadoch môže dôjsť k miernemu spáleniu a dočasnému prudkému zastaveniu rastu plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka bentazone patrí do chemickej skupiny benzothiadiazone (HRAC C3), je účinok spočíva v inhibícii fotosyntézy na úrovni fotosystému II. Nebol zaznamenaný vznik rezistencie na účinnú látku bentazone. K zabráneniu vzniku rezistencie odporúčame používanie herbicídov s rôznym mechanizmom účinku.

ICZ/2015/3160/mt

4/6

Etiketa schválená: 11.3.2015

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nie sú známe negatívne vplyvy na náhradné a následné plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné necieľové porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nie sú známe negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNDNIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesi je zakázané miešať koncentráty. Prípravky do nádrže postrekovača vlievajte oddelene.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Zabráňte kontaktu s očami!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v prúde vetra smerom od obsluhy a s postupom do neošetrenej plochy!

Príprava postrekovej kvapaliny: pracovný ochranný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, respirátor s filtrom, ochranný štít na tvár alebo bezpečnostné okuliare, gumová/PVC zástera Aplikácia: pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Pri práci s prípravkom a do doby vyzlečenia ochranného odevu a umytia vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite! Po skončení práce a pred každým jedlom sa dôkladne umyte vlažnou vodou a mydlom.

Pokožku rúk po umytí ošetrite regeneračným krémom.

Protipožiarne opatrenia

Požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom či zeminou. Vodu možno použiť len výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je miesto dôkladne zabezpečené pred únikom kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia –nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, podzemných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie prísť do kontaktu s poľnohospodárskou pôdou.

ICZ/2015/3160/mt

5/6

Etiketa schválená: 11.3.2015

Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú masku na tvár s filtrom, v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

PRVÁ POMOC

 

Po kontakte s očami

Vymývajte oči prúdom čistej vody po dobu najmenej 15 min. Ihneď

 

vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití

podajte postihnutému cca 0,5 l vlažnej vody, prípadne s 10-timi

 

tabletami živočíšneho uhlia. Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte

 

zvracanie! Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí

vyveďte postihnutého zo znečisteného priestoru, udržujte ho v pokoji,

 

chráňte pred chladom.

Po kontakte s pokožkou

vyzlečte znečistený odev, pokožku umývajte vodou a mydlom po dobu

 

15 – 20 min.

Pri príznakoch otravy a po požití a kontakte s očami vždy vyhľadajte lekársku pomoc, informujte lekára o druhu prípravku a odovzdajte mu túto kartu bezpečnostných údajov.

Liečbu postihnutého možno konzultovať s príslušným toxikologickým informačným strediskom: Národné toxikologické informačné centrum – Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová

5, 833 05 Bratislava, Tel. +421 2 5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30°C.

Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti 2 roky odo dňa vyskladnenia.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie:

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

ICZ/2015/3160/mt

6/6