Etiketa schválená: 22.02.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BELVEDERE® FORTE

Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme suspenznej emulzie pre použitie v repe cukrovej a kŕmnej proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

 

Phenmedipham

100 g/l

t.j. [3-(methoxycarbonylamino)phenyl] N-(3-

 

(9,26 % hm)

methylphenyl)carbamate

 

Desmedipham

100 g/l

t.j.

[3-(ethoxycarbonylamino)phenyl]

N-

 

(9,26 % hm)

phenylcarbamate

 

Ethofumesate

200 g/l

t. j. (2-ethoxy-3,3-dimethyl-2H-1-benzofuran-5-

 

(18,52 % hm)

yl) methanesulfonate

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: phenmedipham CAS No.: 13684-63-4, desmedipham CAS No.: 13684-56-5, ethofumesate CAS No.: 26225-79-6.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 1 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

ICZ/2016/4211/va

1

ICZ/2015/3906/mt

 

Etiketa schválená: 22.02.2016

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu od hladín vodných plôch min. 1 m!

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá.

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund-Rumpler Strasse 6,

 

D-51149 Kolín, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1573

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

HDPE/EVOH fľaša 1 l, PE/PA CO-EX kanister 5 l,

BELVEDERE® FORTE je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok BELVEDERE® FORTE je postemergentný selektívny postrekový herbicíd vo forme suspenznej emulzie pre použitie v repe cukrovej a kŕmnej proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín a niektorým jednoročným trávovitým burinám. Účinné látky phenmedipham a desmedipham sú selektívne kontaktné účinné látky ľahko absorbované prostredníctvom listov a translokované vnútri xylému. Blokujú elektrónový transport vo fotosystéme II, čím inhibujú fotosyntézu v chloroplastoch. Účinné látky desmedipham a phemedipham účinkujú len cez listy a ničia už vzídené buriny.

Ethofumesate je selektívna systémová účinná látka - inhibuje delenie buniek a syntézu tukov vzchádzajúcich burín, limituje formovanie voskovej vrstvičky, čo vedie k retardácii rastu meristémov. Absorbovaný je výhonkami a koreňmi vzchádzajúcich burín a následne translokovaný akropetálne do listov.

Účinnosť jednotlivých účinných látok sa vhodne dopĺňa, takže prípravok BELVEDERE® FORTE má kontaktnú a reziduálnu účinnosť. Dostatočná teplota a súčasne vysoká vzdušná vlhkosť podporujú účinnosť phenmediphamu a desmediphamu. Dostatočná pôdna vlhkosť priaznivo ovplyvňuje účinnosť ethofumesatu.

Herbicídny účinok sa prejavuje v závislosti na pôdnych a klimatických podmienkach v priebehu 4-8 dní po aplikácii. Zasiahnuté citlivé buriny prestávajú rásť, postupne sa na nich objavujú chlorózy, následne nekrózy a odumierajú. Vzhľadom k pôdnej účinnosti prípravku BELVEDERE® FORTE ničí aj dvojklíčnolistové a trávovité buriny, ktoré vzchádzajú krátko po jeho aplikácii.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny:

láskavec ohnutý, mrlík biely, mrlík hybridný, loboda konáristá, ambrózia palinolistá, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, drchnička roľná, metlička obyčajná, kapsička pastierska, durman obyčajný, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, žltnica maloúborová, hluchavka purpurová, bažanka ročná, nezábudka roľná, mak vlčí, lipnica ročná, reďkev ohnicová, starček obyčajný, moháre, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, horčica roľná, mliečnik kolovratcový, chryzantémovka

ICZ/2016/4211/va

2

ICZ/2015/3906/mt

 

Etiketa schválená: 22.02.2016

siatinová, zemedym lekársky, kolenec roľný, peniažtek roľný, veronika roľná, veronika brečtanolistá, veronika perzská, fialka roľná, fialka trojfarebná, pŕhľava malá

parumanček nevoňavý (citlivé iba v rastovom štádiu klíčnych listov).

Stredne citlivé buriny:

ježatka kuria, rumanček diskovitý, stavikrv vtáčí, horčiak obyčajný.

Odolné buriny:

ovos hluchý, praslička roľná, pichliač roľný, pupenec roľný, výmrv slnečnice, výmrv repky olejnej, mlieč roľný.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

repa cukrová,

 

dvojklíčnolistové buriny

T1: 0,7 l

AT

 

DA

 

repa kŕmna

 

a jednoročné trávy

T2: 0,9 l

 

 

 

 

 

 

 

T3: 1 l

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

T1: 0,7 l + (1-1,5 l)

AT

 

(TM) Goltix Top,

 

 

 

a jednoročné trávy,

T2: 0,9 l + (1-1,5 l)

 

 

DA

 

 

 

výmrv repky

T3: 1 l + (1-1,5 l)

 

 

 

 

Dávka vody: 150-300 l.ha-1

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok BELVEDERE® FORTE aplikujte postemergentne v skorých rastových fázach cieľových burín, t.j. v rastovej fáze klíčnych listov až základu prvého páru pravých listov (T1-3: BBCH 10-11). Prípravok aplikujte v 3 delených dávkach v závislosti od rastového štádia repy. Prvé ošetrenie repy cukrovej (T1: 0,7 l.ha-1) prípravkom BELVEDERE® FORTE možno robiť bez ohľadu na jej rastovú fázu; T2: 0,9 l.ha-1 v štádiu 2 pravých listov (BBCH 12) repy a T3:1 l.ha-1 v štádiu 4 listov (BBCH 14) repy. Prvé ošetrenie repy kŕmnej urobte najskôr v rastovej fáze 2 pravých listov (BBCH 12). Následne ošetrujte na rovnaké rastové štádia novej vlny burín, najskôr však o 7 dní po predchádzajúcej aplikácii. Ak buriny dosiahnu veľkosť 2 a viac pravých listov (BBCH 12) tak je potrebné zvýšiť dávku prípravku BELVEDERE® FORTE na 0,9-1 l.ha-1. Dávka BELVEDERE® FORTE pri aplikácii vo fáze 2-4 pravých listov repy (BBCH 12-14) by nemala prekročiť 0,9 l.ha-1 a v rastovej fáze 4 a viac listov repy (BBCH 14 a >) je možné dávku zvýšiť na 1 l.ha-1. Počas jednej vegetačnej sezóny celková dávka prípravku nesmie prekročiť 3 l.ha-1.

Počas jasných dní so silným slnečným svitom (vzhľadom na zvýšené riziko poškodenia repy) aplikujte v podvečer, kedy teplota v poraste repy nepresahuje +23°C.

Aplikujte v čase, keď je povrch listov repy suchý.

Ošetrenie, po silných zrážkach, je vhodné odložiť o 1-3 dni, počas ktorých sa obnoví vosková vrstvička na listoch repy.

Možnosti pre rozšírenie spektra účinnosti:

TM kombináciu s prípravkom GOLTIX TOP v dávke 1-1,5 l.ha-1 je vhodné použiť pri zaburinení porastu výmrvom repky a silnom zaburinení rumančekovitými burinami.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Príznaky fytotoxicity sa môžu po aplikácii prípravku BELVEDERE® FORTE objaviť (popálenie koncov listov, retardácia rastu, vybielenie), ale tieto poškodenia sú len prechodného charakteru. Repa počas niekoľkých dní rýchlo regeneruje a poškodenie nemá vplyv na vývoj repy, kvantitu a kvalitu úrody. Prípravok BELVEDERE® FORTE neodporúčame aplikovať na porast repy poškodený chorobami (spála) alebo požerom škodcov, oslabený alebo poškodený mrazom, suchom, dlhotrvajúcim intenzívnym slnečným svitom, vetrom alebo krupobitím – v takýchto prípadoch

ICZ/2016/4211/va

3

ICZ/2015/3906/mt

 

Etiketa schválená: 22.02.2016

odporúčame aplikovať prípravok až po čiastočnej regenerácii porastu. Nedodržaním aplikačného termínu, dávkovania alebo pri aplikácii za uvedených nevhodných podmienok môže dôjsť k poškodeniu porastu alebo k zníženiu herbicídnej účinnosti.

Dodržaním odporúčaných dávok a správnej poľnohospodárskej praxe nemá aplikácia prípravku BELVEDERE® FORTE negatívny dopad na rastliny alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

BELVEDERE® FORTE obsahuje účinnú látku (ethofumesate) patriacu do skupiny HRAC N herbicídov a účinné látky phenmedipham a desmedipham patriace do skupiny HRAC C1 herbicídov. Zmes dvoch rôznych chemických skupín redukuje riziko vzniku rezistencie a optimalizuje herbicídne vlastnosti TM partnerov používaných v programoch ochrany proti burinám. Dodržujte termín aplikácie, neznižujte dávku prípravku, ako alternatívu chemickej ochrany odporúčame mechanickú kontrolu burín pomocou plečkovania, hlbokej orby, predchádzajte rozširovaniu semien burín a pôdy medzi rôznymi pozemkami, striedajte herbicídy s rôznym mechanizmom účinku, pestujte odrody s dobrou konkurenčnou schopnosťou, používajte postrekové programy zložené z herbicídov patriacich do odlišných chemických skupín.

VPLYV NA ÚRODU

Dodržaním odporúčaných dávok a správnej poľnohospodárskej praxe nemá aplikácia prípravku BELVEDERE® FORTE negatívny vplyv na výšku a kvalitu produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Všetky následné jesenné alebo jarné plodiny, po normálnom zbere na jar ošetrených plôch, môžu byť vysiate bez obmedzenia. Napriek tomu odporúčame po zbere repy a pred sejbou obilnín na jeseň orbu do hĺbky 15-20 cm.

4 týždne po zaoraní repy cukrovej na ploche ošetrenej prípravkom BELVEDERE® FORTE môžu byť vysiate viaceré náhradné plodiny ako napríklad repa cukrová, repa kŕmna, hrach, bôb, fazuľa, kukurica, mätonohy, kapusta, špenát, cibuľa a lucerna. Potrebná je však pred výsevom týchto plodín (s výnimkou repy cukrovej a repy kŕmnej) orba do hĺbky 15-20 cm. Koreňovú zeleninu ako mrkva alebo reďkovka sejte najmenej 9 mesiacov po aplikácii.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Ako preventívne opatrenia pre zabránenie poškodenia susediacich plodín použite protiúletové trysky alebo dodržte ochrannú zónu 1 m od susediacich plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Neboli zaznamenané negatívne vplyvy na necieľové a užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Najprv vlejte do nádrže TM partnera.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

ICZ/2016/4211/va

4

ICZ/2015/3906/mt

 

Etiketa schválená: 22.02.2016

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Poučenie o opatreniach na ochranu zdravia a o zásadách bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a prvej pomoci.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Pokožku po umytí rúk ošetrite reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavina, s vodou tvorí suspenziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, keď je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje a ochranný odev, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín (oxidy fosforu, síry, dusíka a uhlíka)!

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy.

Pri nadýchaní: ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! V prípade ťažkostí vyhľadajte pomoc lekára.

Pri styku s pokožkou: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Ďalšie údaje:

Poznámka pre lekárov: Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným informačným toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

ICZ/2016/4211/va

5

ICZ/2015/3906/mt

 

Etiketa schválená: 22.02.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych, neporušených obaloch, v skladoch suchých, hygienicky čistých, vetrateľných a uzamknutých oddelene od potravín, nápojov, liekov, dezinfekčných prostriedkov, krmív, hnojív a obalov od týchto látok pri teplotách +5 až +30oC. Podlaha skladovacích priestorov by mala byť odolná proti organickým rozpúšťadlám. Skladujte mimo dosahu zdrojov tepla a možných zdrojov zapálenia. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4211/va

6

ICZ/2015/3906/mt