Etiketa schválená: 12.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BEETUP COMPACT®

Postrekový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej.

Účinná látka:

phenmedipham, 80 g.l-1, 8 % w/w desmedipham, 80 g.l-1, 8 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: phenmedipham CAS No. 13684-63-4, desmedipham CAS No. 13684-56-5

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné

ICZ/2014/2748/mt

1/5

Etiketa schválená: 12.2.2015

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

UPL Europe Ltd.

 

1st Floor, The Centre, Birchwood Park

 

Warrington WA3 6YN

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK)

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd.

 

1st Floor, The Centre, Birchwood Park

 

Warrington WA3 6YN

 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (UK)

Zástupca držiteľa:

ARYSTA LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ul. 16, 940 76

 

Nové Zámky, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1232

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l a 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

BEETUP COMPACT je ochranná známka firmy UNITED PHOSPHORUS Ltd.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BEETUP COMPACT je selektívny postemergentný herbicíd proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej. Absorbovaný je listami burín a účinok je viditeľný za 3-10 dní (3 dni pri teplom, 10 dní pri chladnom počasí). Slnečný svit a teplota ovplyvňujú účinnosť prípravku.

SPEKTRUM ÚČINKU

Citlivé buriny: durman obyčajný, láskavce, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík hybridný, loboda konáristá, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, hviezdica prostredná.

ICZ/2014/2748/mt

2/5

Etiketa schválená: 12.2.2015

Stredne citlivé buriny: hluchavky, konopnica napuchnutá, ľuľok čierny, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, veroniky, fialka roľná, zemedym lekársky.

Odolné buriny: bažanka ročná, rumančekovité, pichliač roľný, horčiaky, výmrv repky, lipkavec, podslnečník.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Škodlivý organizmus

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

 

Poznámka

 

repa cukrová,

 

dvojklíčnolistové

 

T1: 2 l

 

AT

 

maximálne 6 l.ha-1

 

repa kŕmna

 

buriny

 

T2: 2 l

 

 

za vegetáciu

 

 

 

T3: 2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody je 150-200 l.ha-1.

BEETUP COMPACT aplikujte postemergentne, najlepšie formou 3 následných postrekov vždy na novú vlnu burín. Ošetrujte bez ohľadu na rastové štádium repy, vždy keď sú buriny najcitlivejšie t.j. v štádiu klíčnych listov, najviac v základe prvého páru pravých listov. Interval medzi jednotlivými ošetreniami je 7 až 10 dní. Kombinačnými partnermi môžu byť napríklad prípravky s obsahom účinných látok ethofumesate, metamitron alebo triflusulfuron-methyl, miešateľnosť konzultujte so zástupcom spoločnosti.

Prípravok BEETUP COMPACT odporúčame aplikovať pri teplotách do +25°C a pri nižšej intenzite slnečného svitu. Prípravok aplikujte jemnými kvapkami tak, aby sa čo najväčšie množstvo postrekovej kvapaliny zachytilo na listoch burín. Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty, za bezvetria a v dobe, keď sa v nasledujúcich šiestich hodinách neočakáva dážď.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI, A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

V prípade horúcich dní (nad +23°C) a v prípade výrazne zníženého ozónu v atmosfére (viac ako 10%) je potrebné aplikovať herbicídy večer po 18,00 hod.

Nebola zistená odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku BEETUP COMPACT ani na rastliny alebo rastlinné, produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinné látky prípravku BEETUP COMPACT phenmedipham a desmedipham patria do skupiny inhibítorov fotosyntézy na úrovni fotosystému II. Bolo zistených niekoľko prípadov rezistencie burín, napríklad láskavce, loboda, mrlík, ľuľok, hviezdica. Odporúčame dodržiavať všeobecné zásady antirezistentnej stratégie: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku. Zredukujte minimalizáciu, ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte BEETUP COMPACT len na aktívne rastúce buriny.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na množstvo alebo kvalitu úrody ošetrovaných rastlín a ani na proces ich spracovania alebo kvalitu spracovaných výrobkov ak je používaný v súlade s pokynmi na schválenej etikete a plodina netrpí nedostatkom výživy či inými stresovými faktormi.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Priemerný polčas rozpadu účinných látok prípravku BEETUP COMPACT je 30 dní. Výber následnej plodiny preto nie je obmedzený. Ak však bol použitý v zmesi s akýmkoľvek iným

ICZ/2014/2748/mt

3/5

Etiketa schválená: 12.2.2015

prípravkom, tak potom je potrebné dodržať príslušné opatrenia uvedené na etikete druhého prípravku.

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty: pestované či prírodné.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pre druhy Aphidius rhopalosiphi a Typhlodromus pyri je prípravok mierne škodlivý (trieda 2) v dávke 6 l/ha.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale najskôr riadne homogenizujte pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení postrekovača použite nasledujúci postup:

1.úplne vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.postrekovacie zariadenie čistite vyčistite hneď po ukončení postreku aby postreková tekutina v jednotlivých častiach zariadenia nezaschla.

3.vyčistite filtre na sacej a tlakovej časti postrekovača a tryskové filtre. Preplachovú vodu nalejte do nádrže postrekovača.

4.naplňte nádrž postrekovača vodou na 10% objemu nádrže a dôkladne premiešajte.

5.výplachovú kvapalinu vystriekajte na ošetrovanom pozemku.

6.krok 4 a 5 ešte raz zopakujte.

7.skontrolujte a vyčistite filtre od prípadných nečistôt.

V prípade, že boli aplikované prípravky zo skupiny sulfomočovín, na vyčistenie postrekovača pre použitie v repe je potrebný 0,1% roztok chlórového vápna.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, zástera z pogumovaného textilu.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumová obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Prípravok nie je horľavina. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to forme jemnej hmly, nikdy nie silným prúdom a len v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiariska do okolia. Predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

ICZ/2014/2748/mt

4/5

Etiketa schválená: 12.2.2015

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

 

Všeobecne:

Pri zdravotných ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte lekárovi

 

túto etiketu alebo kartu bezpečnostných údajov).

Pri vdýchnutí:

Dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite pokojovú polohu.

 

Konzultujte s lekárom (liečba podľa symptómov).

Pri zasiahnutí očí:

Vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút.

 

Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália

 

nedostala z jedného oka do druhého. Odstráňte prípadné očné šošovky. V

 

prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí

Ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku

odevu a pokožky:

umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky

 

podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití:

V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ale

 

postihnutého ihneď odošlite do nemocnice. Ak je pri vedomí, podávajte

 

mu väčšie množstvo vody, prípadne vypláchnite ústa. Dopravte

 

postihnutého do nemocnice na výplach žalúdka.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5C až +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2748/mt

5/5