Etiketa schválená: 06.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BATALION 450 SC

Fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu jablone proti chrastavitosti jabĺk.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Pyrimethanil

450 g/l

t.j. N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl) aniline

 

(41,4 % hm)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ón) < 0,1%

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/ starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m.

ICZ/2015/3135/ss

Strana 1 z 5

 

Etiketa schválená: 06.07.2015

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Nedovoľte, aby došlo k znečisteniu vôd prípravkom alebo jeho obalom.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o

Držiteľ autorizácie:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp.

 

z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Poľsko

 

tel: +48 52 3188783/784, fax: +48 52 3188801, e-mail:

 

RD@chemirol.com.pl

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1619

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l a 10 l HDPE fľaša/kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BATALION 450 SC je koncentrovaný kontaktný fungicídny prípravok na prípravu vodnej suspenzie. Je určený na preventívnu alebo kuratívnu ochranu jabloní pred chrastavitosťou. Účinná látka pyrimethanil patrí do chemickej skupiny anilino-pyrimidínov (tzv. AP- fungicídy). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii syntézy enzýmov huby nevyhnutných pre vznik a rozvoj infekcie.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

jabloň

chrastavitosť jabĺk

0,7 l

28 dní

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 500-750 l/ha.

Prípravok v jabloniach aplikujte v rastovom štádiu, kedy sú kvetné pupene viditeľné, ale ešte zatvorené (BBCH 55) až po koniec kvitnutia (BBCH 69), max. 3x počas vegetačného obdobia. Interval medzi aplikáciami je 7-10 dní.

Prípravok aplikujte postrekom alebo rosením.

ICZ/2015/3135/ss

Strana 2 z 5

 

Etiketa schválená: 06.07.2015

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Aby nedošlo k vzniku rezistencie, v prípade jadrovín nepoužívajte prípravky, ktoré obsahujú účinné látky zo skupiny anilíno-pyrimidínov (FRAC kód 9) (pyrimethanil, cyprodinil, mepanipyrim) častejšie ako 3x v priebehu vegetačného obdobia.

Prípravok aplikujte preventívne alebo čo najskôr po objavení sa prvých príznakov choroby. Kuratívne ošetrenie je možné len na základe spoľahlivo potvrdených príznakov (do 72 hodín od prvých príznakov infekcie).

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny a okolité porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou, nemá negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou. Aplikačné zariadenie nečistite v blízkosti povrchových vôd. Zvyšky aplikačnej kvapaliny ja zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred každou prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky. Zabráňte styku s pokožkou a očami.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere vetra a smerom od iných osôb.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného / pracovného obleku a iných osobných ochranných prostriedkov a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a nefajčite.

Ak nepoužívate ochranný odev na jedno použitie, pracovný / ochranný odev a iné osobné ochranné prostriedky pred ďalším použitím vyperte, resp. očistite (ochranné prostriedky, ktoré

ICZ/2015/3135/ss

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 06.07.2015

nemožno prať, dôkladne očistite / umyte aspoň teplou vodou a mydlom alebo pracím práškom).

Pri príprave postrekovej kvapaliny ani pri vykonávaní postreku nepoužívajte kontaktné šošovky.

Práca s prípravkom je pre tehotné alebo dojčiace ženy a pre mladistvých zakázaná. Práca s prípravkom je nevhodná pre alergické osoby.

Vstup do ošetreného sadu je možný minimálne až na druhý deň po aplikácii. Uchovávajte uzamknuté a mimo dosahu detí.

PRVÁ POMOC

Protilátka: neexistuje, aplikujte symptomatickú liečbu.

Všeobecné pokyny: V prípade pretrvávajúcich zdravotných problémov (bolesti hlavy, slzenie, začervenanie, pálenie očí, podráždenie kože alebo podozrenie na alergickú reakciu, pretrvávajúce dýchacie ťažkosti, atď.), alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku, príbalového letáku alebo karty bezpečnostných údajov.

Prvá pomoc pri nadýchaní sa aerosolu pri aplikácii: Prerušte prácu, zabezpečte telesný a duševný kľud. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

Prvá pomoc pri zasiahnutí kože: Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou s mydlom, pokožku dobre opláchnite.

Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Ak používate kontaktné šošovky, odstráňte ich. Súčasne vyplachujte oči pri široko otvorených viečkach po dobu aspoň 10 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nie je možné znova použiť, je potrebné ich zlikvidovať.

Prvá pomoc po náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou; nevyvolávajte zvracanie. Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po vyhľadaní lekárskej pomoci informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutá osoba pracovala a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri príprave a aplikácii:

Ochrana dýchacích orgánov

- nie je nutná

Ochrana rúk

- gumové alebo plastové rukavice označené

 

piktogramom pre chemické nebezpečenstvo podľa

 

STN EN 420+A1 s uvedeným kódom podľa prílohy A

 

k STN EN 374-1

Ochrana očí a tváre

- nie je nutná

Ochrana tela

- celkový pracovný / ochranný odev z textilného

 

materiálu, napr. podľa STN EN 14605+A1 alebo

 

podľa STN EN 13034+A1, prípadne podľa STN EN

 

ISO 13982-1, alebo iný ochranný odev označený

 

piktogramom "ochrana proti chemikáliám" podľa STN

 

EN 340.

Dodatočná ochrana hlavy

- nie je nutná

Dodatočná ochrana nôh

- pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumové alebo

ICZ/2015/3135/ss

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 06.07.2015

plastové čižmy) podľa STN EN ISO 20346 alebo STN EN ISO 20347 (s ohľadom na prácu v poľnohospodárskom teréne)

Spoločný údaj k OOPP - poškodené OOPP (napr. pretrhnuté rukavice) je potrebné rýchlo vymeniť

Ak je pracovník pri aplikácii dostatočne chránený v uzavretej kabíne vodiča, použitie OOPP nie je nutné. Pre prípad poruchy zariadenia však musí mať prichystané aspoň rezervné rukavice.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od 0°C do +30°C. Prípravok skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

Prípravok, ktorého doba použiteľnosti vypršala, je možné uviesť na trh na dobu 1 roku, ak sa na základe analýzy príslušnej vzorky ukáže, že sa jeho chemické a fyzikálne vlastnosti zhodujú s vlastnosťami, na základe ktorých bolo vydané povolenie. Majiteľ prípravku musí na tieto účely zaistiť laboratórne rozbory prípravku v akreditovanom laboratóriu a predĺženú dobu použiteľnosti následne uviesť na obale prípravku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3135/ss

Strana 5 z 5