Etiketa schválená: 20.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín

BASTA® 15

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na reguláciu výskytu burín v jadrovinách, kôstkovinách, vinohradoch, okrasných drevinách v lesných škôlkach a kultúrach.

Účinná látka:

Glufosinate-ammonium 150 g.l-1 t.j. ammonium-(3-amino-3-karboxypropyl)-methylfosfinát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: glufosinate ammonium CAS No.: 77182-82-2, alkyleter sulfat, sodná soľ CAS No.: 68891-38-3; 1-methoxy-2- propanol CAS No.: 107-98-2

Klasifikácia a označenie:

GHS06

GHS05

GHS08

NEBEZPEČENSTVO

H302 Škodlivý po požití.

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii požitím.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

ICZ/2014/2931/ss

1/4

Etiketa schválená: 20.3.2015

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer S.A.S. , 16, rue Jean-Marie Leclair - CS 90106, F-69266 Lyon Cedex 09, Franzúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie:

3732

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 25 l kanister Coex (HDPE/PA)

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky

 

od dátumu výroby

Basta® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BASTA 15 je neselektívny listový herbicíd najmä s kontaktným a čiastočne systémovým účinkom. Účinkuje prakticky proti všetkým dôležitým trávovitým i dvojklíčnolistovým burinám. Rastliny prijímajú prípravok zelenými nadzemnými časťami. V zasiahnutej rastline dochádza k poruche amoniakálneho metabolizmu, v dôsledku čoho je silne brzdená fotosyntéza. Niekoľko dní po aplikácii rastliny vädnú a odumierajú.

Odolné buriny: iskerník prudký, iskerník plazivý

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

jadroviny,kôstkoviny,

buriny

4-5 l

21

 

vinič

 

3 l + (5 kg)

21

(TM) síran amónny

okrasné dreviny

buriny

2-5 l

AT

 

lesné škôlky, lesné

buriny

2-5 l

AT

 

kultúry

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Herbicídny postrek v jadrovinách, kôstkovinách a vinohradoch - len pásová alebo bodová aplikácia:

Aplikujte v období, keď sú buriny vzídené a majú vytvorené dostatočné množstvo listovej plochy. Výška burín nemá presahovať 20 cm. Ošetrovať možno vinohrady, jadroviny a kôstkoviny (okrem

ICZ/2014/2931/ss

2/4

Etiketa schválená: 20.3.2015

broskýň) od tretieho roku po výsadbe. Prípravok sa môže aplikovať len v pásoch alebo bodovo. Postrek nesmie zasiahnuť zelené časti ošetrovaných plodín. Množstvo prípravku je 4-5 l.ha-1 v 400- 600 l vody; v TM kombinácii s 5 kg síranu amónneho je možné znížiť dávku na 3 l.ha-1.

Pri pásovej aplikácii t.j. len v radoch ovocných stromov resp. viniča dávku prípravku úmerne znížte a to tak, aby dávkovanie zodpovedalo skutočne ošetrenej ploche.

Max. počet aplikácií: 1-2 Ochranná doba 21 dní.

Herbicídny postrek vo výsadbách okrasných drevín a v lesníctve - len pásová alebo bodová aplikácia:

Ošetrujte v období, keď sú buriny vzídené a majú dostatočné množstvo listovej plochy. Okrasné dreviny, najmä ich listy a kvety, nesmú byť zasiahnuté postrekom. Prípravok sa môže aplikovať len v pásoch alebo bodovo. Množstvo prípravku je 2-5 l.ha-1 v 400-600 l vody. Pri pásovej aplikácii dávku prípravku úmerne znížte tak, aby dávkovanie zodpovedalo skutočne ošetrenej ploche. V prípade burinných náletov drevín je kompletný účinok dosiahnutý zvyčajne len pri jednoročných semenáčikoch, staršie dreviny môžu v prípade priaznivých rastových podmienok znovu obrastať. Rovnako je tomu aj v prípade maliny a ostružiny, kde je účinok spoľahlivý len na mladé zelené výhony a u starších klesá.

Max. počet aplikácií: 1-2

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka glufosinate ammonium patrí do skupiny kyseliny fosfornej. Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami HRAC priebežne novelizované. Maximálny počet aplikácií prípravku počas sezóny je ako herbicíd 1-2×. Dodržte stanovenú dávku!

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Náhrabdné a následné plodiny môžu byť vysievané bez obmedzenia.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Na základe posúdenia ekotoxikologických dát je riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre populácie dážďovky prijateľné. V pokusoch založených a hodnotených podľa príslušných metodík nebol pozorovaný negatívny vplyv na iné užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo

ICZ/2014/2931/ss

3/4

PRVÁ POMOC Po nadýchaní: Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 20.3.2015

postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri riedení prípravku používajte ochranný pracovný odev, bezpečnostné okuliare, zásteru z pogumovaného textilu, respirátor, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, bezpečnostné okuliare, respirátor, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk s teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa STN 62 0201. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Opustiť zamorený priestor, ponechať v pokoji, zabezpečiť lekársku pomoc. Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Pacienta ponechať v kľude a zaistiť lekársku pomoc. Lekárovi poskytnúť informácie z tohoto listu. Okamžite vyplachovať oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky:Odstrániť kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývať vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadať lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: +421 (0)2 54 77 41 66.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2931/ss

4/4