Etiketa schválená: 29.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BASAMID®

Granulovaný pôdny fumigant, určený na ničenie pôdnych háďatiek a patogénnych húb.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Dazomet 965 g/kg (t.j. 3,4,5,6-tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-thiodazin-2-thion) (96,5 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dazomet CAS No.: 533-74-4

GHS07

GHS09

Pozor

 

H302

Škodlivý po požití

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H315

Dráždi kožu

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P284

Používajte ochranu dýchacích ciest

P391

Zozbierajte uniknutý produkt

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P301+P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM

 

alebo lekára. Vypláchnite ústa.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

sa používajú kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte

 

vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Z2 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy veľmi mimoriadne jedovatý.

V2 Prípravok je škodlivý pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy pre populácie: dážďovky

1

ICZ/2013/1481/ki

Etiketa schválená: 29.9.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

SPe 1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci účinnú látku dazomet, viackrát ako raz za tri roky na tom istom pozemku.

SPe2 Z dôvodu ochrany podzemnej vody neaplikujte na pôdy ohrozené eróziou, ak nebudú prijaté primerané protierózne opatrenia v súlade s národnými predpismi

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 20 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Zákaz použitia prípravku vo vnútornej časti druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd.

Ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť, platí obmedzenie pre celé druhé pásmo.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Neaplikujte na telo zvierat.

Kontajner sa smie otvárať len na otvorenom priestranstve a za suchých podmienok

Do skleníkov môžu vstupovať pracovníci až po dôkladnom vyvetraní, a to najskôr po 4 hodinách vetrania od aplikácie

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Kanesho Soil Treatment Sprl, vyrobené v Nemecku

Držiteľ autorizácie:

Kanesho Soil Treatment Sprl, Boulevard de la Woluwe -60, Brussels, Belgicko

Poverený zástupca:

Chemtura Europe Ltd.,o.z., Včelárska 7, 821 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-03-1589

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

2

ICZ/2013/1481/ki

 

Etiketa schválená: 29.9.2015

Balenie:

5 kg, 20 kg LDPE vrece-UN/5M2/Z26/S/

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch min. 2

roky

 

 

od dátumu výroby

® je registrovaná ochranná známka firmy Kanesho Soil Treatment BVBA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BASAMID® je pôdny fumigant. Účinná látka dazomet pri dostatočnej pôdnej vlhkosti vytvára plyn metylizotiocyanát, ktorý má dezinfekčné a dezinsekčné vlastnosti.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

dezinfekcia a dezinsekcia pôdy

pôdne háďatka,

500 kg

AT

pred výsadbou alebo

 

patogénne

(50 g/m2)

 

výsevom plodín na

 

huby, a pôdny

 

 

poľnohospodárskej

 

škodcovia

 

 

pôde a v skleníkoch

 

 

 

 

max. 1 x za 3 roky na

 

 

 

 

tom istom pozemku,

 

 

 

 

fumigácia, pozn. 1)

dezinfekcia pôdy

buriny

300 kg/ha

AT

pozn. 2)

 

 

 

 

 

pôdny substrát

pôdne háďatka,

500 kg

AT

pozn. 3)

 

patogénne

(50 g/m2)

 

 

 

huby, pôdny

 

 

 

 

škodcovia a

 

 

 

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

BASAMID® používajte pred výsadbou ovocných drevín (napr. jadroviny kôstkoviny, maliny, černice, ríbezle, egreše atď.), sadbových zemiakov, mrkvy, reďkovky, plodovej zeleniny okrem kukurice cukrovej, kapustovej zeleniny listovej, listovej zeleniny (napr. špenát, šalát atď.), okrasných rastlín, viniča, pred zakladaním alebo obnovou okrasných trávnikov, na fumigáciu zeminy v semenárstve, pre pareniská, pre kultúry pestované v nádobách, rýchlené a novo zakladané kultúry, na fumigáciu záhonov pred sejbou alebo výsadbou.

Predpokladom pre dobrý výsledok je jemná drobnohrudkovitá štruktúra pôdy pred aplikáciou s dostatočnou vlhkosťou. Pred aplikáciou a bezprostredne po nej nepoužívajte maštaľný hnoj, rašelinu alebo vápno.

Pred použitím v uzavretých priestoroch odstráňte všetky rastliny a priestor utesnite tak, aby vznikajúce plyny nemohli unikať do susedných priestorov s rastlinami. To je zvlášť dôležité v zimnom období. Rôzne okrasné rastliny sú veľmi citlivé aj na stopy plynných splodín Basamidu

(Ficus sp., Asparagus plumosus).

Poznámky:

Nepoužívajte, pokiaľ je teplota pôdy v hĺbke 10 cm pod 8 °C alebo nad 30 °C. 1) Pôdne háďatka, patogénne huby a pôdny škodcovia:

Pozemok celoplošne ošetrite rozmetadlom granúl. Po aplikácii okamžite zapracujte prípravok do hĺbky 20 cm rotačným kultivátorom alebo pluhom, povrch šetrne zarovnajte alebo povalcujte a ošetrenú plochu zakryte fóliou pomocou stroja na pokladanie fólie. Na malých plochách je možné

3

ICZ/2013/1481/ki

Etiketa schválená: 29.9.2015

použiť ručný aplikátor a pôdu zakryť parotesnou fóliou ručne. Aby bola zabezpečená počas 3 - 5 dní po zapracovaní dostatočná vlhkosť pôdy, suchú pôdu zvlhčite. Kvôli udržaniu vlhkosti a na zvýšenie účinnosti BASAMIDu pôdu nechajte zakrytú 21 dní.

2) Buriny (klíčiace semená burín):

celoplošne ošetrite rozmetadlom granúl. Po aplikácii okamžite zapracujte prípravok do hĺbky 10 cm rotačným kultivátorom alebo pluhom a zakryte ošetrenú plochu fóliou pomocou stroja na pokladanie fólie. Na malých plochách je možné použiť ručný aplikátor a pôdu zakryť parotesnou fóliou ručne. Aby bola zabezpečená počas 3 - 5 dní po zapracovaní dostatočná vlhkosť pôdy, suchú pôdu zvlhčite. Kvôli udržaniu vlhkosti a na zvýšenie účinnosti Basamidu pôdu nechajte zakrytú 21 dní.

Ochranná doba pred výsevom alebo výsadbou

Na ošetrenú plochu vysievajte alebo vysádzajte plodiny až po uplynutí ochrannej doby najmenej 30 dní.

Pri teplote pod 6˚C neaplikujte BASAMID®, pretože v tomto prípade vznikajúce plyny vnikajú do hlbších vrstiev pôdy, uvoľňujú sa oveľa pomalšie a môžu zabrzdiť vývoj nasledujúcej plodiny.

Či je možné do ošetrenej pôdy siať, zistíte skúškou so žeruchou (žeruchový test).

Skúška so žeruchou (žeruchový test)

Vykonajte ju pred výsevom alebo výsadbou rastlín, aby ste zistili prípadné zvyšky účinnej látky v pôde. Z rôznych miest a rôznych hĺbok ošetrenej pôdy (taktiež z vrstvy ležiacej pod hĺbkou zapravenia prípravku) odoberte vzorky. Odobratú zeminu naplňte do sklených nádob s tesným uzáverom, do každej na vlákno zaveste navlhčený chumáč vaty so semenami žeruchy na povrchu a nádobu okamžite tesne uzavrite. Vždy pripravte 1 nádobu s neošetrenou zeminou ako kontrolu. Pri izbovej teplote 20 - 22˚C bude výsledok zrejmý za 2 dni. Aj stopy plynu môžu spôsobiť, že semená nevyklíčia vôbec alebo oneskorene, poprípade sa vzídené rastlinky líšia od kontroly. V tom prípade pôdu znova prekyprite a za niekoľko dní skúšku zopakujte.

3) Pôdny substrát (ošetrenie pôdnych substrátov na hromadách):

Zeminu určenú na fumigáciu navrstvite na čistom podklade, najlepšie na fólii a jednotlivé vrstvy, 20 cm vysoké, posypte príslušným množstvom prípravku, ktorý sa zapracuje frézou alebo ručne. Hromady vrstvite najvyššie do 1 metra. Nasledovne prikryte parotesnou fóliou na 21 dní. Z dôvodu ochrany vodných organizmov neaplikujte na nepriepustnom povrchu, ako je asfalt alebo betón

s vysokým rizikom odplavenia.

Vonkajšie plochy je možné ošetrovať v jarnom až letnom období (marec až august), skleníky a substráty celoročne.

Počas silného vetra neošetrujte, pretože je nebezpečenstvo úletu prípravku, alebo plynných splodín na susedné plodiny. Silné dažde, hlavne na ľahkých pôdach, môžu splaviť BASAMID z horných vrstiev pôdy do spodných.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní návodu na použitia a pokynov pre aplikáciu prípravok BASAMID® nie je fytotoxický na vysievané alebo vysádzané plodiny.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

4

ICZ/2013/1481/ki

Etiketa schválená: 29.9.2015

Použitie akéhokoľvek ochranného opatrenia na poraste je potrebné podriadiť opatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia u prípravku BASAMID® zahŕňa jednu aplikáciu počas vegetácie jedenkrát za 3 roky, a to iba v registrovanej dávke aplikovanej v súlade s odporúčaním tejto etikety. Nijaké ďalšie opatrenia nie sú potrebné.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Dazomet je škodlivý pre pôdne organizmy, ale uskutočnené štúdie preukazujú rekolonizáciu do jedného roka.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení práce dokonale vyčistite aplikačné zariadenie a vypláchnite ho čistou vodou. Použité aplikačné zariadenie a ochranné osobné prostriedky asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte nasledujúce ochranné pomôcky:

Používajte štandardný celotelový nepriepustný ochranný odev (oblek) a vhodnú pracovnú obuv, vhodné rukavice odolné proti chemikáliám (EN374, odporúčané: index ochrany 6), tesne priliehajúce ochranné okuliare s bočnicami (okuliare proti striekajúcej kvapaline) (EN 166) a vhodnú masku na ochranu dýchacích ciest s kombinovaným filtrom proti časticiam aj výparom (97,5% ochranný faktor proti časticiam, 95% výparom).(A1P2 kombi-filter)

Otváranie a plnenie aplikačných zariadení sa smie vykonávať len na otvorenom priestranstve. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Ošetrenie sa smie vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku, aby nebola zasiahnutá obsluha.

Pracovníci vstupujúci na ošetrené plochy (kladenie/odstraňovanie ochrannej fólie na ošetrenú pôdu) musia použiť rovnaké osobné ochranné pracovné prostriedky ako operátori (celotelový pracovný nepriepustný ochranný odev, vhodná pracovná obuv, rukavice určené na prácu s chemikáliami, ochranné okuliare s bočnicami, masku na ochranu dýchacích orgánov s kombinovaným filtrom proti časticiam aj výparom).

Prípadný požiar haste penou, práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to kropením, a nie silným prúdom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie, neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie.

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môžu unikať toxické plyny.

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Odstráňte kontaminovaný odev. Ak dôjde k problémom: Vyhľadať lekára. Ukážte kontajner, označenie a / alebo kartu bezpečnostných údajov lekárovi.

Po nadýchaní: Postihnutého udržiavať v pokoji, premiestniť na čerstvý vzduch, vyhľadať lekársku pomoc.

Po požití: Okamžite si vypláchnite ústa a potom vypite veľa vody, vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie, ak len na príkaz toxikologického centra alebo lekára. Nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

5

ICZ/2013/1481/ki

Etiketa schválená: 29.9.2015

Po zasiahnutí očí: Ihneď vyplachujte zasiahnuté oči po dobu aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a obráťte sa na očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Dôkladne umyť vodou a mydlom. Ak dôjde k podráždeniu, vyhľadajte lekársku pomoc.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo pri podozrení na otravu dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel.: 02 / 54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých, uzamknuteľných a vetrateľných skladoch v uzavretých originálnych obaloch pri teplotách +5 až +30˚C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkosťou, mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti minimálne 2 roky od dátumu výroby.

Prípravok používajte len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod v SR.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Prázdne obaly od prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pri aplikácii BASAMIDU nevznikajú nepoužiteľné zvyšky prípravku. Nespotrebovaný granulát uložte späť do pôvodného obalu a dobre uzatvorte.

6

ICZ/2013/1481/ki