Etiketa schválená: 17.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BASAGRAN®SUPER

Herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici, kukurici s podsevom ďateliny a lucerny, bôbe, hrachu, ľane, ďateline plazivej a zemiakoch.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Bentazon + aktivátor 480 g/l + 150 g/l

(t.j. 3-izopropyl-1-hydro-2,1,3-benzthiadiazin-

(40,3% hm+ 12,6% hm) 4-on-2,2-dioxid)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: bentazon CAS No.: 25057-89-0, alkoholy, C 16-18, etoxylované, propoxylované (12,6% w/w = 151g/l) CAS No.:

68002-96-0

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS05 GHS07

Nebezpečenstvo

H302

 

Škodlivý po požití.

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

 

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H332

 

Škodlivý pri vdýchnutí.

H412

 

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

 

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

 

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P260

 

Nevdychujte hmlu alebo pary.

P264

 

Po manipulácii sa starostlivo umyte vodou a mydlom.

P271

 

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272

 

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

 

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

 

CENTRUM alebo lekára.

P362

 

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

P301

+ P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P302

+ P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

 

mydla.

P304

+ P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

ICZ/2015/3865/ki

1/6

 

Etiketa schválená: 17.12.2015

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P420

Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho

 

odpadu.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd / Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Spe1 Z dôvodu ochrany pôdnych a vodných organizmov nepoužívajte tento alebo iný prípravok obsahujúci bentazon viac ako 1,5 kg. úč. látky/1 ha/1 rok.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov!

PHO1 Zákaz použitia prípravku vo vnútornej časti druhého pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných a povrchových vôd. Ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vonkajšiu a vnútornú časť, platí obmedzenie pre celé druhé pásmo.

Neaplikujte v oblastiach s vysokou hladinou podzemnej vody na pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty a na pôdach s krasovým podložím!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE POĎLA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Výrobca:

BASF SE

 

D-6700 Ludwigshafen

 

Nemecká spolková republika

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s r.o.

 

Einsteinova 23

 

851 05 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

3797

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

ICZ/2015/3865/ki

2/6

Etiketa schválená: 17.12.2015

Balenie:

5 l HDPE kanister

Basagran® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Basagran®Super je prijímaný listami, čiastočne aj cez korene burín. Translokácia bentazonu v rastlinách je ovplyvňovaná druhom buriny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou. Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení fotosyntézy, a to poškodením bunečných membrán a poruchami transportu elektrónov a špecifických reakcií CO2.

Formulácia Basagran®Super je oproti klasickému Basagranu burinami prijímaná rýchlejšie, má rýchlejšiu počiatočnú účinnosť a výraznejší účinok na problémové buriny (láskavce, ľuľok, mrlík). Účinná látka Basagranu® Super sa v pôde odbúrava veľmi rýchle. Pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita sa po jeho použití nemení. Basagran®Super je v rastlinách veľmi rýchlo cez nízkomolekulárne komplexy metabolizovaný, takže pri zbere nie sú v rastlinách zistiteľné žiadne, alebo zanedbateľné rezíduá.

Citlivé buriny: rumančeky, rumany, pichliač, kapustovité buriny, láskavce, mrlíky, lipkavec, hluchavky (do 3 listov), mlieče, kolenec, pŕhľava malá.

Odolné buriny: prýštec, stavikrv vtáčí, veroniky, mak, fialka roľná.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr.

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

bôb, hrach

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

ľan

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

ďatelina plazivá

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

 

rumančeky, rumany,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parumanček

 

 

 

 

 

 

 

kukurica s podsevom

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

lucerny, kukurica s

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

podsevom ďateliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúčnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica, kukurica

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

cukrová

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

1,5-2 l

 

AT

 

 

 

 

 

rumančeky, rumany

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200-400 l/ha Max. počet aplikácií : 1×

Hrach ošetrujte pri výške 5-15 cm, keď majú buriny 2-4 pravé listy.

V ľane aplikujte na vzídené buriny, ktoré sú vo fáze 2-4 pravých listov. Nepostrekujte porast ľanu, ktorý je vyšší než 12 cm. Neošetrujte ľan po silnejších dažďoch, kedy je zmytá povrchová vrstva na ľane. Pri aplikácii nie sú potrebné ľanové trysky.

Ďatelinu ošetrujte v dobe, keď má vyvinuté minimálne 2-3 trojlístky a buriny sú vo fáze 2-4 pravých listov.

ICZ/2015/3865/ki

3/6

Etiketa schválená: 17.12.2015

Kukuricu ošetrujte do výšky 20 cm, keď majú buriny 2-4 pravé listy. Max. 1 aplikácia.

Zemiak- aplikujte pri výške plodiny 10-15 cm, buriny vo fáze 2-4 listov, lipkavec do 3 praslenov. Neošetrujte pri teplotách nad 25°C a vysokom slnečnom svite.

Maximálna dávka prípravku je 1 kg účinnej látky na hektár.

Zákaz jesennej a zimnej aplikácie.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších než 25°C nepostrekujte. Najvhodnejšia doba pre ošetrenie Basagranom® Super je ráno, alebo večer pri zamračenom počasí. Po ošetrení by nemalo aspoň päť hodín pršať. Niekedy možno po aplikácii pozorovať mierne zosvetlenie listov plodiny, ktoré sa však s postupným rastom stratí a na úrodu a jej kvalitu nemá žiadny vplyv.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa organizácie HRAC (Herbicide resistance action committee) bola účinná látka bentazon zaradená do skupiny inhibítorov fotosyntézy (skupina C3).

Doteraz neboli zaznamenané žiadne prípady zníženého účinku na cieľové organizmy, alebo vznik rezistencie na účinnú látku bentazon. Napriek tomu je vhodné dodržovať správnu antirezistentnú stratégiu:

1.Dodržiavajte agrotechnické zásady (striedanie plodín, termín sejby).

2.Nepoužívajte prípravky s rovnakým spôsobom účinku niekoľkokrát za sebou.

3.Dodržiavajte odporúčané dávkovanie a termíny aplikácie.

VPLYV NA ÚRODU

Nie sú známe negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na následné a náhradné plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty! Veľmi citlivé sú cukrová repa, repka a uhorky.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri aplikácii prípravku nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača do polovice naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Tekutinu udržujte neustále miešaním v pohybe. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2015/3865/ki

4/6

Etiketa schválená: 17.12.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača).

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3% roztokom).

3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekovať možno len za bezvetria, alebo pri miernom vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC:

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Odstráňte znečistený odev. Ak sa vyskytnú ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc. Ukážte lekárovi obal, etiketu a/alebo Kartu bezpečnostných údajov.

Po náhodnom požití: okamžite si vypláchnite ústa, vypite veľké množstvo vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče, nikdy nevyvolávajte zvracanie ani nepodávajte nič ústami.

Po zasiahnutí očí: oči vymyte prúdom čistej vody po dobu 15 minút s otvorenými viečkami, vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pokoj, čerstvý vzduch a lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

ICZ/2015/3865/ki

5/6

Etiketa schválená: 17.12.2015

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať jeho skladovanie, zaobchádzanie s ním, miešanie, použitie či klimatické podmienky počas alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2015/3865/ki

6/6