Etiketa schválená: 3.2.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

BARIARD

Postrekový insekticídny prípravok vo forme olejovej disperzie pre riedenie vodou určený na ochranu repky, zemiakov, cukrovej a kŕmnej repy proti škodcom.

ÚČINNÁ LÁTKA:

240 g.l-1

 

Thiacloprid,

t.j. N-[3-(6-chloro-pyridin-3-ylmethyl)-thiazolidin-

 

 

2-ylidene]-cyanamid

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

fatty alcohol ethoxylate, CAS No: neudané, 2-ethylhexanol propylene ethyleneglycol ether CAS No.: 64366-70-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360FD

Môže poškodiť reprodukčnú schopnosť. Môže poškodiť plod v tele matky.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P311

Po expozícii alebo podozrení z nej: volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKĚ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov žijúcich v dnových sedimentoch dodržať ochrannú zónu 10 m (bez redukcie úletu) a 5 m (s 50 % redukciou úletu) od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

ICZ/2015/3822/sy(mt)

1/5

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami – dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Držiteľ autorizácie:

Bayer, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-05-1372

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex (HDPE/EVOH) fľaša

 

5 l coex (HDPE/PA) kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby

BARIARD® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

BARIARD obsahuje účinnú látku thiacloprid, ktorá patrí do skupiny chloronicotinylov. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed, má systémový účinok spočívajúci v narušení prenosu impulzov vo vnútri nervového systému hmyzu. Mechanizmus je podobný ako u acetylcholinesterázy, avšak thiacloprid je pomaly aktivovaný. Jeho trvalé pôsobenie vedie k celkovej disfunkcii nervového systému a následne k usmrteniu. Prípravok je účinný predovšetkým proti cicavému hmyzu, ale tiež i proti žravým škodcom. Rastlinami je veľmi dobre znášaný.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná doba

Poznámka

 

 

repka ozimná,

 

krytonos repkový,

 

0,3 l

 

AT

 

 

 

repka jarná

 

krytonos štvorzubý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

blyskáčik repkový

 

0,2 l

 

AT

 

 

 

 

 

krytonos šešuľový,

 

0,3 l

 

AT

 

 

 

 

 

byľomor kelový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

pásavka zemiaková

 

0,2 l

 

AT

 

 

 

repa cukrová,

 

voška maková,

 

0,2–0,3 l

 

AT

 

 

 

repa kŕmna

 

voška broskyňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

 

voška hrachová,

 

0,3 l

 

AT

 

 

 

 

 

listáriky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3822/sy(mt)

 

 

 

 

 

 

2/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

repka ozimná, krytonos repkový a krytonos štvorzubý – ošetrenie vykonajte na začiatku zisteného repka jarná náletu na porasty repky. Podľa teploty môžu chrobáky nalietavať už koncom

februára.

blyskáčik repkový – ošetrujte, ak zistený výskyt škodcu dosiahne prah škodlivosti (jeden chrobák na jedno súkvetie vo fáze pukov).

krytonos šešuľový a byľomor kelový - ošetrujte od fázy žltého puku do konca kvitnutia (BBCH 59-69).

Prípravok je možné použiť na ochranu repky po takmer cele vegetačné obdobie plodiny od (BBCH 14 – 69). Množstvo vody zvoľte podľa typu postrekovača a stavu porastu od 200 do 600 l/ha.

zemiak

pásavka zemiaková – napadnuté porasty ošetrite v období maxima liahnutia lariev.

 

Optimálny termín ošetrenia je od fázy piateho vyvinutého listu do prvých kvetov

 

v populácii otvorených (BBCH 15 – 60). Množstvo vody zvoľte podľa typu

 

postrekovača a stavu porastu od 200 do 600 l/ha.

repa cukrová,

vošky – ošetrenie na začiatku výskytu škodcu. Prípravok je možné použiť takmer

repa kŕmna

počas celého vegetačného obdobia plodiny od rastovej fázy 1.listu viditeľného do

 

fázy keď koreň repy dosahuje zberovú veľkosť (BBCH 10 - 49 (89). Množstvo vody

 

zvoľte podľa typu postrekovača a stavu porastu od 200 do 600 l/ha.

hrach

voška hrachová – ošetrenie vykonajte podľa potreby

 

 

 

 

listáriky – aplikujte v období vzchádzania rastlín do fázy 3-4 pravých listov (BBCH

 

13)

 

Neaplikovať v čase letu včiel!

Prípravok použite najviac dvakrát počas vegetácie.

Vzhľadom na mobilitu niektorých medziproduktov v pôde odporúčame použiť čo najnižšie možné aplikačné dávky pri ošetrení pozemkov s ľahkou pôdou.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú, susednú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

BARIARD obsahuje účinnú látku thiacloprid, ktorá patrí do skupiny chloronicotinylov.

V rámci zamedzenia vzniku rezistencie je doporučený obmedzený počet aplikácií behom vegetačného obdobia.

V rámci antirezistentnej stratégie nesmie celkový počet aplikácií chemickej skupiny chloronikotínov, resp. neonikotinoidov proti jednému škodcovi alebo skupine škodcov ničených jedným zásahom prekročiť 3 aplikácie, napr. jedno skoré použitie pre morenie osiva, resp. zálievku, resp. ochranu novo vzniknutého množiteľského materiálu a maximálne dve foliárne aplikácie, či sa jedná o jednozložkové prípravky alebo co-formulácie obsahujúce účinnú látku z tejto chemickej skupiny.

ICZ/2015/3822/sy(mt)

3/5

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

Aplikácia neonikotinoidov však nesmie pokryť celý vegetačný cyklus danej plodiny a musí byť ponechaný priestor pre použitie, resp. alternatívu z prípravkov inej chemickej skupiny alebo iného mechanizmu účinku.

VPLYV NA UŹITOČNÉ A NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o vplyve prípravku na užitočné a necielené organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ĆISTENIE APLIKAĆNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku navyše použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

 

Po nadýchaní:

Dopravte

postihnutého na

čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

 

 

 

Po požití:

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pacienta ponechajte

 

v kľude

a ihneď zaistite

lekársku

pomoc. Lekárovi

poskytnite

 

informácie z tohto listu

 

 

 

Po zasiahnutí očí:

Vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie

 

očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:

Odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou

 

vodou.

 

 

 

 

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára

a informujte ho o

prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

ICZ/2015/3822/sy(mt)

4/5

 

Etiketa schválená: 3.2.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 do + 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3822/sy(mt)

5/5